Thư thứ nhất gửi tín đồ ở Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-10

  • Lời chào (1)

  • Cảm tạ về đức tin của người Tê-sa-lô-ni-ca (2-10)

1  Phao-lô, Sin-vanh*+ cùng Ti-mô-thê+ gửi cho hội thánh của người Tê-sa-lô-ni-ca, tức những người hợp nhất với Đức Chúa Trời là Cha và với Chúa Giê-su Ki-tô: Nguyện anh em được hưởng lòng nhân từ bao la và sự bình an.  Chúng tôi luôn cảm tạ Đức Chúa Trời khi nhắc đến hết thảy anh em trong lời cầu nguyện,+  vì trước mặt Đức Chúa Trời là Cha chúng ta, chúng tôi luôn nhớ đến việc làm trung tín của anh em, công lao khó nhọc của anh em vì tình yêu thương cùng sự chịu đựng của anh em nhờ niềm hy vọng+ nơi Chúa Giê-su Ki-tô chúng ta.  Hỡi những anh em được Đức Chúa Trời yêu thương, chúng tôi biết ngài đã chọn anh em,  vì tin mừng mà chúng tôi rao giảng không chỉ đến với anh em qua lời nói, nhưng cũng qua quyền lực, thần khí thánh cùng lòng tin chắc. Và anh em cũng biết chúng tôi đã trở nên loại người nào giữa anh em hầu mang lại lợi ích cho anh em.  Anh em đã bắt chước chúng tôi+ và bắt chước Chúa,+ vì anh em tiếp nhận lời Đức Chúa Trời với niềm vui đến từ thần khí thánh, dù gặp nhiều hoạn nạn,+  nhờ thế anh em trở thành gương mẫu cho tất cả tín đồ ở Ma-xê-đô-ni-a và A-chai.  Thật ra, từ anh em mà lời của Đức Giê-hô-va* vang ra ở Ma-xê-đô-ni-a và A-chai, không những thế, đức tin của anh em nơi Đức Chúa Trời cũng lan truyền khắp mọi nơi,+ nên chúng tôi không cần phải nói gì cả.  Vì họ không ngừng nói về lần đầu tiên chúng tôi gặp anh em và việc anh em từ bỏ các thần tượng+ để làm đầy tớ của Đức Chúa Trời thật và hằng sống, 10  cũng như chờ đợi Con ngài từ trời,+ tức Chúa Giê-su mà ngài đã làm sống lại, là đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn thịnh nộ sẽ đến.+

Chú thích

Còn gọi là Si-la.