Sa-mu-ên quyển thứ nhất 3:1-21

  • Sa-mu-ên được gọi làm nhà tiên tri (1-21)

3  Trong lúc đó, cậu bé Sa-mu-ên đang phục vụ+ Đức Giê-hô-va trước mặt Hê-li. Nhưng thời bấy giờ, lời phán của Đức Giê-hô-va thật hiếm hoi, các khải tượng+ cũng chẳng nhiều.  Một ngày kia, Hê-li đang ngủ ở chỗ ông thường nằm. Mắt ông đã lòa, chẳng còn thấy nữa.+  Ngọn đèn của Đức Chúa Trời+ vẫn chưa tắt và Sa-mu-ên đang nằm trong đền thờ*+ Đức Giê-hô-va, nơi đặt Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời.  Đức Giê-hô-va gọi Sa-mu-ên. Cậu trả lời: “Có con đây”.  Cậu chạy đến nói với Hê-li: “Có con đây, ông gọi con”. Nhưng Hê-li đáp: “Ta đâu có gọi con. Hãy ngủ tiếp đi”. Vậy, cậu bé về ngủ tiếp.  Đức Giê-hô-va lại gọi lần nữa: “Sa-mu-ên!”. Sa-mu-ên liền dậy và đến nói với Hê-li rằng: “Có con đây, ông gọi con”. Nhưng Hê-li đáp: “Con trai của ta, ta đâu có gọi con. Cứ ngủ tiếp đi”.  (Sa-mu-ên chưa biết rõ về Đức Giê-hô-va, và lời phán Đức Giê-hô-va chưa được tỏ lộ cho cậu bé).+  Đức Giê-hô-va lại gọi lần thứ ba: “Sa-mu-ên!”. Cậu liền dậy và đến nói với Hê-li: “Có con đây, ông gọi con”. Bấy giờ, Hê-li nhận ra rằng chính Đức Giê-hô-va đã gọi cậu bé.  Vậy, ông nói với Sa-mu-ên: “Con về nằm đi, nếu ngài gọi nữa thì con hãy nói: ‘Thưa Đức Giê-hô-va, xin hãy phán, vì tôi tớ ngài đang lắng nghe’”. Sa-mu-ên trở về chỗ nằm của mình. 10  Đức Giê-hô-va hiện đến và đứng tại đó, ngài lại gọi như những lần trước: “Sa-mu-ên, Sa-mu-ên!”. Sa-mu-ên đáp: “Xin hãy phán, vì tôi tớ ngài đang lắng nghe”. 11  Đức Giê-hô-va phán với Sa-mu-ên rằng: “Này! Điều ta sắp làm trong Y-sơ-ra-ên sẽ khiến những ai nghe đến phải ù cả hai tai.+ 12  Vào ngày đó, ta sẽ thi hành trên Hê-li mọi điều ta đã phán về nhà của người, từ đầu đến cuối.+ 13  Con phải nói với Hê-li rằng vì lỗi lầm mà người đã biết nên ta sắp thi hành sự phán xét đời đời trên nhà người,+ bởi các con trai người đang rủa sả Đức Chúa Trời+ nhưng người không quở trách chúng.+ 14  Đó là lý do ta đã thề với nhà của Hê-li rằng lỗi lầm của nhà Hê-li không bao giờ có thể chuộc lại bằng vật tế lễ và lễ vật”.+ 15  Sa-mu-ên ngủ đến sáng; rồi cậu dậy mở cửa nhà của Đức Giê-hô-va. Sa-mu-ên sợ, không dám kể về khải tượng cho Hê-li. 16  Nhưng Hê-li gọi Sa-mu-ên: “Sa-mu-ên, con trai ta!”. Sa-mu-ên đáp: “Có con đây”. 17  Hê-li hỏi: “Ngài đã phán điều gì với con? Xin đừng giấu ta. Nếu con giấu dù chỉ một từ trong mọi điều Đức Chúa Trời đã phán, nguyện ngài trừng phạt con nặng nề”. 18  Vậy, Sa-mu-ên kể lại cho ông mọi điều, không giấu bất cứ gì. Hê-li nói: “Chính là Đức Giê-hô-va. Nguyện ngài làm điều mắt ngài xem là đúng”. 19  Sa-mu-ên tiếp tục lớn khôn và Đức Giê-hô-va ở cùng cậu,+ ngài chẳng để một lời nào của cậu không thành hiện thực. 20  Hết thảy dân Y-sơ-ra-ên, từ Đan đến Bê-e-sê-ba, đều nhận biết rằng Sa-mu-ên được lập làm nhà tiên tri của Đức Giê-hô-va. 21  Đức Giê-hô-va tiếp tục hiện ra tại Si-lô, vì Đức Giê-hô-va tỏ mình cho Sa-mu-ên tại Si-lô qua lời phán của Đức Giê-hô-va.+

Chú thích

Tức là lều thánh.