Sa-mu-ên quyển thứ nhất 23:1-29

  • Đa-vít giải cứu thành Kê-i-la (1-12)

  • Sau-lơ đuổi theo Đa-vít (13-15)

  • Giô-na-than làm vững mạnh Đa-vít (16-18)

  • Đa-vít thoát khỏi Sau-lơ trong gang tấc (19-29)

23  Một thời gian sau, người ta báo cho Đa-vít rằng: “Người Phi-li-tia đang tấn công thành Kê-i-la,+ chúng đang cướp phá các sân đạp lúa”.  Đa-vít cầu hỏi Đức Giê-hô-va:+ “Con có nên đi đánh những tên Phi-li-tia ấy không?”. Đức Giê-hô-va đáp: “Hãy đánh người Phi-li-tia và giải cứu Kê-i-la”.  Nhưng những người theo Đa-vít nói với ông: “Kìa! Ở xứ Giu-đa+ này mà chúng ta còn e sợ, huống chi là đi đến Kê-i-la để chiến đấu với đội quân Phi-li-tia!”.+  Đa-vít lại cầu hỏi Đức Giê-hô-va một lần nữa.+ Đức Giê-hô-va trả lời ông: “Hãy trỗi dậy và đi xuống Kê-i-la, vì ta sẽ phó người Phi-li-tia vào tay con”.+  Vậy, Đa-vít cùng những người theo mình đi đến Kê-i-la và chiến đấu với người Phi-li-tia; Đa-vít bắt súc vật của chúng, giết rất nhiều quân thù và giải cứu cư dân Kê-i-la.+  Khi A-bi-a-tha+ con trai A-hi-mê-léc chạy đến gặp Đa-vít ở Kê-i-la, ông có đem theo một ê-phót.  Người ta báo với Sau-lơ rằng: “Đa-vít đã đến Kê-i-la”. Sau-lơ nói: “Đức Chúa Trời đã phó hắn vào tay ta,+ hắn đã tự chui vào bẫy khi đến một thành có cổng và thanh cài”.  Sau-lơ triệu tập hết thảy mọi người ra trận để xuống Kê-i-la bao vây Đa-vít cùng những người theo ông.  Khi Đa-vít biết Sau-lơ đang mưu tính hại mình, ông bảo thầy tế lễ A-bi-a-tha: “Hãy mang ê-phót đến đây”.+ 10  Sau đó, Đa-vít nói: “Ôi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, tôi tớ ngài đã nghe rằng Sau-lơ định đến Kê-i-la để hủy diệt thành ấy vì cớ con.+ 11  Các lãnh đạo* của Kê-i-la sẽ nộp con vào tay Sau-lơ không? Sau-lơ sẽ đi xuống như tôi tớ ngài đã nghe không? Ôi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, xin hãy cho tôi tớ ngài biết”. Đức Giê-hô-va đáp: “Hắn sẽ đi xuống”. 12  Đa-vít hỏi: “Các lãnh đạo của Kê-i-la sẽ nộp con và những người theo con vào tay Sau-lơ không?”. Đức Giê-hô-va đáp: “Họ sẽ nộp các con”. 13  Đa-vít cùng những người theo ông, khoảng 600 người,+ liền trỗi dậy. Họ rời Kê-i-la và phiêu bạt đến những nơi có thể ở được. Khi Sau-lơ biết Đa-vít đã trốn khỏi Kê-i-la thì không đuổi theo nữa. 14  Đa-vít sống trong hoang mạc, tại những nơi hiểm trở thuộc vùng núi của hoang mạc Xíp.+ Sau-lơ cứ tiếp tục truy lùng ông+ nhưng Đức Giê-hô-va không để ông rơi vào tay Sau-lơ. 15  Khi đang ở hoang mạc Xíp tại Hô-rết, Đa-vít hay rằng* Sau-lơ đã lên đường tìm hại mạng sống ông. 16  Bấy giờ, Giô-na-than con trai Sau-lơ đến Hô-rết để gặp Đa-vít và giúp Đa-vít tìm kiếm sức mạnh nơi Đức Giê-hô-va.+ 17  Giô-na-than nói: “Đừng sợ hãi, vì cha tôi là Sau-lơ sẽ không tìm thấy anh đâu. Anh sẽ là vua của Y-sơ-ra-ên,+ còn tôi sẽ đứng thứ hai sau anh; Sau-lơ cha tôi cũng biết điều đó”.+ 18  Rồi cả hai lập một giao ước+ trước mặt Đức Giê-hô-va. Đa-vít ở lại Hô-rết, còn Giô-na-than thì trở về nhà. 19  Sau đó, những người nam ở Xíp đi lên Ghi-bê-át+ để gặp Sau-lơ và nói: “Chẳng phải Đa-vít đang trốn gần chỗ chúng tôi,+ trong những nơi hiểm trở ở Hô-rết,+ trên đồi Ha-ki-la+ về phía nam* Giê-si-môn*+ sao? 20  Thưa bệ hạ, khi nào ngài muốn xuống thì hãy xuống, chúng tôi sẽ nộp hắn vào tay ngài”.+ 21  Sau-lơ nói: “Nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho các ngươi, vì các ngươi đã tỏ lòng trắc ẩn với ta. 22  Hãy cố tìm để biết chính xác chỗ hắn đang lẩn trốn và ai đã thấy hắn ở đó, vì ta nghe nói tên này rất xảo quyệt. 23  Các ngươi hãy xác định kỹ tất cả những nơi trú ẩn của hắn rồi mang bằng chứng về đây cho ta. Ta sẽ đi với các ngươi, và nếu hắn còn ở trong xứ thì ta sẽ truy lùng hắn giữa hàng ngàn* của Giu-đa”. 24  Vậy, họ rời khỏi đó và đến Xíp+ trước Sau-lơ. Lúc ấy, Đa-vít cùng những người theo ông đang ở hoang mạc Ma-ôn,+ trong vùng A-ra-ba+ về phía nam Giê-si-môn. 25  Sau đó, Sau-lơ cùng thuộc hạ đi tìm Đa-vít.+ Khi Đa-vít biết được, ông liền đi xuống vách đá+ và tiếp tục trốn trong hoang mạc Ma-ôn. Khi Sau-lơ hay điều ấy thì đi vào hoang mạc Ma-ôn để đuổi theo Đa-vít. 26  Lúc Sau-lơ đi đến một bên núi thì Đa-vít và những người theo ông ở phía bên kia. Đa-vít vội vàng chạy trốn+ Sau-lơ, nhưng Sau-lơ cùng thuộc hạ tiến sát để bắt Đa-vít và những người theo ông.+ 27  Tuy nhiên, có người đến báo cho Sau-lơ rằng: “Xin ngài hãy về mau! Người Phi-li-tia đã đột kích xứ!”. 28  Sau-lơ liền ngưng truy đuổi Đa-vít+ và trở về đối đầu với người Phi-li-tia. Vì vậy, nơi ấy có tên là Vách Đá Chia Cắt. 29  Đa-vít rời khỏi đó và đến sống trong những nơi hiểm trở tại Ên-ghê-đi.+

Chú thích

Cũng có thể là “Các chủ đất”.
Cũng có thể là “sợ hãi vì”.
Ds: “bên phải”.
Cũng có thể là “sa mạc; hoang mạc”.
Hay “các thị tộc”.