Sử ký quyển thứ nhất 9:1-44

  • Gia phả sau khi về từ xứ lưu đày (1-34)

  • Nhắc lại gia phả của Sau-lơ (35-44)

9  Hết thảy người Y-sơ-ra-ên đều được liệt kê vào gia phả và được ghi trong Sách về các vua Y-sơ-ra-ên. Dân Giu-đa bị bắt đi lưu đày ở Ba-by-lôn vì sự bất trung của họ.+  Những cư dân đầu tiên trở về với sản nghiệp mình trong các thành gồm một số người Y-sơ-ra-ên, thầy tế lễ, người Lê-vi và tôi tớ đền thờ.*+  Một số con cháu Giu-đa,+ Bên-gia-min,+ Ép-ra-im và Ma-na-se trở về sinh sống tại Giê-ru-sa-lem gồm:  U-thai con trai A-mi-hút, A-mi-hút con trai Ôm-ri, Ôm-ri con trai Im-ri, Im-ri con trai Ba-ni, thuộc dòng dõi Phê-rết+ con trai Giu-đa.  Về người Si-lô có: A-sa-gia, con trưởng nam, cùng các con trai ông.  Về các con cháu Xê-rách+ có: Giê-u-ên cùng 690 anh em của họ.  Về các con cháu của Bên-gia-min có: Sa-lu con trai Mê-su-lam, Mê-su-lam con trai Hô-đa-via, Hô-đa-via con trai Ha-sê-nua,  Gíp-nê-gia con trai Giê-rô-ham, Ê-lát con trai U-xi, U-xi con trai Mi-cơ-ri, và Mê-su-lam con trai Sê-pha-tia, Sê-pha-tia con trai Rê-u-ên, Rê-u-ên con trai Gíp-ni-gia.  Các anh em của họ được liệt kê theo gia phả là 956 người. Tất cả đều đứng đầu dòng tộc của mình. 10  Về các thầy tế lễ có: Giê-đa-gia, Giê-hô-gia-ríp, Gia-kin,+ 11  A-xa-ria con trai Hinh-kia, Hinh-kia con trai Mê-su-lam, Mê-su-lam con trai Xa-đốc, Xa-đốc con trai Mê-ra-giốt, Mê-ra-giốt con trai A-hi-túp, là người lãnh đạo trong nhà* của Đức Chúa Trời, 12  A-đa-gia con trai Giê-rô-ham, Giê-rô-ham con trai Pha-su-rơ, Pha-su-rơ con trai Manh-ki-gia, Ma-ê-sai con trai A-đi-ên, A-đi-ên con trai Gia-xê-ra, Gia-xê-ra con trai Mê-su-lam, Mê-su-lam con trai Mê-si-lê-mít, Mê-si-lê-mít con trai Y-mê, 13  và các anh em của họ, tức những người đứng đầu các dòng tộc, tổng cộng 1.760 người dũng mãnh, có năng lực và sẵn sàng phục vụ trong nhà Đức Chúa Trời. 14  Về người Lê-vi có: Sê-ma-gia+ con trai Ha-súp, Ha-súp con trai A-ri-kham, A-ri-kham con trai Ha-sa-bia thuộc con cháu Mê-ra-ri, 15  Bác-ba-cát, Khe-rét, Ga-la, Ma-ta-nia con trai Mi-ca, Mi-ca con trai Xiếc-ri, Xiếc-ri con trai A-sáp, 16  Áp-đia con trai Sê-ma-gia, Sê-ma-gia con trai Ga-la, Ga-la con trai Giê-đu-thun, và Bê-rê-kia con trai A-sa, A-sa con trai Ên-ca-na, là người đang sinh sống trong những khu định cư của người Nê-tô-pha.+ 17  Những người gác cổng+ là Sa-lum, A-cúp, Tanh-môn và A-hi-man; đứng đầu là Sa-lum, anh em của họ. 18  Ông gác tại phía đông cổng của vua cho đến nay.+ Đó là những người gác cổng của các trại Lê-vi. 19  Sa-lum con trai Cô-ri, Cô-ri con trai Ê-bi-a-sáp, Ê-bi-a-sáp con trai Cô-rê, cùng các anh em người trong dòng tộc, tức con cháu Cô-rê, coi sóc các trách nhiệm phục vụ và làm người giữ cửa lều. Cha ông của họ đã từng coi sóc trại của Đức Giê-hô-va với tư cách là người canh gác lối vào. 20  Trước đây, con trai Ê-lê-a-xa+ là Phi-nê-a+ đã lãnh đạo họ; Đức Giê-hô-va ở cùng ông. 21  Xa-cha-ri+ con trai Mê-sê-lê-mia từng là người gác cổng tại lối ra vào lều hội họp. 22  Tổng số người được chọn làm người gác cổng tại các lối vào là 212 người. Họ sống tại những khu định cư của mình như được liệt kê trong gia phả.+ Đa-vít và nhà tiên kiến+ Sa-mu-ên đã tin tưởng giao nhiệm vụ cho họ. 23  Họ cùng các con trai làm nhiệm vụ canh gác các cổng của nhà Đức Giê-hô-va,+ tức lều thánh.* 24  Những người gác cổng canh gác ở bốn phía: đông, tây, nam, bắc.+ 25  Đôi khi các anh em của họ phải đi từ những khu định cư của mình đến phục vụ cùng họ trong bảy ngày. 26  Có bốn người gác cổng dũng mãnh được tin tưởng giao nhiệm vụ. Họ là người Lê-vi và chịu trách nhiệm quản lý các phòng* cùng kho báu của nhà Đức Chúa Trời.+ 27  Họ đứng canh suốt đêm tại chỗ của mình xung quanh nhà Đức Chúa Trời, vì họ có trách nhiệm canh gác, giữ chìa khóa và mở cổng vào mỗi buổi sáng. 28  Trong vòng họ có một số người coi sóc các vật dụng+ dùng cho việc phục vụ; họ đếm chúng khi mang vào và khi mang ra. 29  Một số người được bổ nhiệm coi sóc các vật dụng, mọi vật dụng thánh,+ bột mịn,+ rượu nho,+ dầu,+ nhựa thơm trắng+ và dầu nhũ hương.+ 30  Một số con trai của các thầy tế lễ trộn hỗn hợp dầu nhũ hương. 31  Ma-ti-thia người Lê-vi, tức con đầu lòng của Sa-lum người Cô-rê, được tin tưởng giao coi sóc những thứ nướng trong chảo.+ 32  Một số anh em người Kê-hát của họ lo về bánh tầng,*+ chuẩn bị bánh vào mỗi ngày Sa-bát.+ 33  Đó là những người ca hát, đứng đầu các dòng tộc Lê-vi trong các phòng.* Họ được miễn các nhiệm vụ khác, vì ngày đêm phải thi hành nhiệm vụ của mình. 34  Ấy là những người đứng đầu dòng tộc Lê-vi được liệt kê theo gia phả. Họ sống tại Giê-ru-sa-lem. 35  Cha của Ga-ba-ôn là Giê-i-ên, sống tại Ga-ba-ôn.+ Vợ ông là Ma-a-ca. 36  Con đầu lòng của ông là Áp-đôn, rồi đến Xu-rơ, Kích, Ba-anh, Nê-rơ, Na-đáp, 37  Ghê-đô, A-hi-ô, Xa-cha-ri và Mích-lô. 38  Mích-lô sinh Si-mê-am. Họ đều sống gần anh em mình ở Giê-ru-sa-lem, cùng các anh em khác. 39  Nê-rơ+ sinh Kích; Kích sinh Sau-lơ;+ Sau-lơ sinh Giô-na-than,+ Manh-ki-sua,+ A-bi-na-đáp+ và Ếch-ba-anh. 40  Con trai Giô-na-than là Mê-ri-ba-anh.+ Mê-ri-ba-anh sinh Mi-chê.+ 41  Các con trai Mi-chê là Phi-thôn, Mê-léc, Tha-rê-a và A-cha. 42  A-cha sinh Gia-ê-ra; Gia-ê-ra sinh A-lê-mết, Ách-ma-vết và Xim-ri. Xim-ri sinh Một-xa. 43  Một-xa sinh Bi-nê-a, Bi-nê-a sinh Rê-pha-gia, Rê-pha-gia sinh Ê-la-xa, Ê-la-xa sinh A-xên. 44  A-xên có sáu con trai, tên của họ là A-ri-kham, Bốc-ru, Ích-ma-ên, Sê-a-ria, Áp-đia và Ha-nan. Đó là các con trai của A-xên.

Chú thích

Hay “người Nê-thi-nim”. Ds: “người được trao”.
Hay “đền thờ”.
Ds: “nhà của lều”.
Hay “phòng ăn”.
Tức là bánh dâng hiến.
Hay “phòng ăn”.