Sử ký quyển thứ nhất 3:1-24

  • Con cháu của Đa-vít (1-9)

  • Hoàng tộc của Đa-vít (10-24)

3  Đây là các con trai của Đa-vít được sinh ra tại Hếp-rôn:+ con trưởng nam là Am-nôn,+ mẹ ông là A-hi-nô-am+ người Gít-rê-ên; con thứ hai là Đa-ni-ên, mẹ ông là A-bi-ga-in+ người Cạt-mên;  con thứ ba là Áp-sa-lôm,+ mẹ ông là Ma-a-ca, con gái Tan-mai, vua Ghê-su-rơ; con thứ tư là A-đô-ni-gia,+ mẹ ông là Ha-ghít;  con thứ năm là Sê-pha-tia, mẹ ông là A-bi-tanh; con thứ sáu là Dít-rê-am, mẹ ông là Éc-la, vợ Đa-vít.  Sáu người con này được sinh ra ở Hếp-rôn; Đa-vít cai trị 7 năm 6 tháng tại đó và 33 năm tại Giê-ru-sa-lem.+  Đây là các con của Đa-vít được sinh ra tại Giê-ru-sa-lem:+ Si-mê-a, Sô-báp, Na-than+ và Sa-lô-môn;+ mẹ họ là Bát-sê-ba+ con gái A-mi-ên.  Chín con trai khác là: Díp-ha, Ê-li-sa-ma, Ê-li-phê-lết,*  Nô-ga, Nê-phết, Gia-phia,  Ê-li-sa-ma, Ê-li-gia-đa và Ê-li-phê-lết.  Đó là tất cả con trai của Đa-vít, chưa kể các con của những vợ lẽ. Ta-ma+ là chị em của họ. 10  Con trai Sa-lô-môn là Rê-hô-bô-am;+ con trai Rê-hô-bô-am là A-bi-gia,+ con trai A-bi-gia là A-sa,+ con trai A-sa là Giê-hô-sa-phát,+ 11  con trai Giê-hô-sa-phát là Giê-hô-ram,+ con trai Giê-hô-ram là A-cha-xia,+ con trai A-cha-xia là Giê-hô-ách,+ 12  con trai Giê-hô-ách là A-ma-xia,+ con trai A-ma-xia là A-xa-ria,+ con trai A-xa-ria là Giô-tham,+ 13  con trai Giô-tham là A-cha,+ con trai A-cha là Ê-xê-chia,+ con trai Ê-xê-chia là Ma-na-se,+ 14  con trai Ma-na-se là A-môn,+ con trai A-môn là Giô-si-a.+ 15  Các con trai Giô-si-a gồm con trưởng nam là Giô-ha-nan, con thứ hai là Giê-hô-gia-kim,+ con thứ ba là Xê-đê-kia,+ con thứ tư là Sa-lum. 16  Con trai Giê-hô-gia-kim là Giê-cô-nia,+ con trai Giê-cô-nia là Xê-đê-kia. 17  Các con trai của tù binh Giê-cô-nia là Sê-anh-thi-ên, 18  Manh-ki-ram, Phê-đa-gia, Sê-na-xa, Giê-ca-mia, Hô-sa-ma và Nê-đa-bia. 19  Các con trai Phê-đa-gia là Xô-rô-ba-bên+ và Si-mê-i; các con trai Xô-rô-ba-bên là Mê-su-lam và Ha-na-nia (Sê-lô-mít là chị em của họ); 20  năm con trai khác là Ha-su-ba, Ô-hên, Bê-rê-kia, Ha-sa-đia và Du-sáp-hê-sết. 21  Các con trai Ha-na-nia là Phê-la-tia và Giê-sa-gia; con trai Giê-sa-gia là Rê-pha-gia; con trai Rê-pha-gia là Ạc-nan; con trai Ạc-nan là Áp-đia; con trai Áp-đia là Sê-ca-nia; 22  Sê-ca-nia có một con trai là Sê-ma-gia và các cháu trai; các con trai Sê-ma-gia là Hát-túc, Di-ganh, Ba-ri-a, Nê-a-ria và Sa-phát. Tổng cộng sáu người. 23  Các con trai Nê-a-ria là Ê-li-ô-ê-nai, Hi-ki-a và A-ri-kham. Tổng cộng ba người. 24  Các con trai Ê-li-ô-ê-nai là Hô-đa-via, Ê-li-a-síp, Phê-la-gia, A-cúp, Giô-ha-nan, Đê-la-gia và A-na-ni. Tổng cộng bảy người.

Chú thích

Còn gọi là Ê-li-sua nơi 14:5 và 2Sa 5:15.