Sử ký quyển thứ nhất 27:1-34

  • Các sĩ quan phục vụ vua (1-34)

27  Đây là số người Y-sơ-ra-ên, gồm những người đứng đầu các dòng tộc, những người dẫn đầu của ngàn người và của trăm người,+ cùng các sĩ quan phục vụ vua+ trong mọi vấn đề liên quan đến các ban lần lượt ra vào mỗi tháng trong năm; mỗi ban có 24.000 người.  Đứng đầu ban thứ nhất vào tháng thứ nhất là Gia-sô-bê-am+ con trai Xáp-đi-ên, ban của ông có 24.000 người.  Ông thuộc con cháu của Phê-rết+ và đứng đầu tất cả những người dẫn đầu của các nhóm được chỉ định phục vụ vào tháng thứ nhất.  Đứng đầu ban của tháng thứ hai là Đô-đai+ người A-hô-hi,+ và Mích-lô là người lãnh đạo, ban của ông có 24.000 người.  Thủ lĩnh nhóm thứ ba được chỉ định phục vụ vào tháng thứ ba là Bê-na-gia+ con trai của trưởng tế Giê-hô-gia-đa,+ ban của ông có 24.000 người.  Bê-na-gia này là một chiến binh dũng mãnh của nhóm 30 người và chỉ huy nhóm 30 người, và con trai ông là Am-mi-xa-đáp dẫn đầu ban của ông.  Thủ lĩnh thứ tư cho tháng thứ tư là A-sa-ên+ em Giô-áp,+ và con trai ông là Xê-ba-đia kế nhiệm ông, ban của ông có 24.000 người.  Thủ lĩnh thứ năm cho tháng thứ năm là Sa-mê-hút người Dít-ra-hia, ban của ông có 24.000 người.  Thủ lĩnh thứ sáu cho tháng thứ sáu là Y-ra,+ con trai Y-ke người Thê-cô-a,+ ban của ông có 24.000 người. 10  Thủ lĩnh thứ bảy cho tháng thứ bảy là Hê-lết+ người Pha-lôn, thuộc con cháu Ép-ra-im, ban của ông có 24.000 người. 11  Thủ lĩnh thứ tám cho tháng thứ tám là Si-bê-cai+ người Hu-sa, thuộc con cháu Xê-rách,+ ban của ông có 24.000 người. 12  Thủ lĩnh thứ chín cho tháng thứ chín là A-bi-ê-xe+ người A-na-tốt,+ thuộc con cháu Bên-gia-min, ban của ông có 24.000 người. 13  Thủ lĩnh thứ mười cho tháng thứ mười là Ma-ha-rai+ người Nê-tô-pha, thuộc con cháu Xê-rách,+ ban của ông có 24.000 người. 14  Thủ lĩnh thứ mười một cho tháng thứ mười một là Bê-na-gia+ người Phi-ra-thôn, thuộc con cháu Ép-ra-im, ban của ông có 24.000 người. 15  Thủ lĩnh thứ mười hai cho tháng thứ mười hai là Hiên-đai người Nê-tô-pha, thuộc con cháu Ốt-ni-ên, ban của ông có 24.000 người. 16  Đây là những người lãnh đạo các chi phái Y-sơ-ra-ên: trong số người Ru-bên có Ê-li-ê-xe con trai Xiếc-ri là người lãnh đạo; trong số người Si-mê-ôn có Sê-pha-tia con trai Ma-a-ca; 17  trong chi phái Lê-vi có Ha-sa-bia con trai Kê-mu-ên; trong số con cháu A-rôn có Xa-đốc; 18  trong chi phái Giu-đa có Ê-li-hu,+ một trong những anh trai của Đa-vít; trong chi phái Y-sa-ca có Ôm-ri con trai Mi-ca-ên; 19  trong chi phái Xê-bu-lôn có Ích-ma-gia con trai Áp-đia; trong chi phái Nép-ta-li có Giê-ri-mốt con trai A-xi-rên; 20  trong số người Ép-ra-im có Hô-sê con trai A-xa-xia; trong nửa chi phái Ma-na-se có Giô-ên con trai Phê-đa-gia; 21  trong nửa chi phái Ma-na-se thuộc Ga-la-át có Y-đô con trai Xa-cha-ri; trong chi phái Bên-gia-min có Gia-a-xi-ên con trai Áp-ne;+ 22  trong chi phái Đan có A-xa-rên con trai Giê-rô-ham. Đó là các quan của những chi phái Y-sơ-ra-ên. 23  Đa-vít không đếm số người từ 20 tuổi trở xuống vì Đức Giê-hô-va đã hứa là làm cho dân Y-sơ-ra-ên nhiều như sao trên trời.+ 24  Giô-áp con trai Xê-ru-gia đã bắt đầu đếm dân số nhưng chưa hoàn tất. Cơn giận của Đức Chúa Trời nổi lên cùng Y-sơ-ra-ên vì việc đếm dân số,+ và con số ấy không được ghi vào sử sách thời vua Đa-vít. 25  Ách-ma-vết con trai A-đi-ên cai quản những kho báu của vua.+ Giô-na-than con trai U-xi-a cai quản những nhà kho* trong các cánh đồng, thành phố, làng mạc và tháp. 26  Ê-xơ-ri con trai Kê-lúp cai quản những người trồng trọt ngoài đồng. 27  Si-mê-i người Ra-ma cai quản các vườn nho; Xáp-đi người Sê-pham* cai quản sản vật của vườn nho cho các kho rượu. 28  Ba-anh-ha-nan người Ghê-đe cai quản các vườn ô-liu và những cây sung+ ở Sơ-phê-la;+ Giô-ách cai quản các kho dầu. 29  Sít-trai người Sa-rôn coi sóc những đàn bò ăn cỏ tại Sa-rôn,+ còn Sa-phát con trai Át-lai coi sóc những đàn bò trong thung lũng. 30  Ô-binh người Ích-ma-ên coi sóc lạc đà; Giê-đia người Mê-rô-nốt coi sóc lừa cái. 31  Gia-xít người Ha-ga-rít coi sóc các bầy dê và cừu. Tất cả những người ấy là thủ lĩnh coi sóc tài sản của vua Đa-vít. 32  Giô-na-than,+ cháu trai Đa-vít, là một cố vấn, người hiểu biết và là thư ký, còn Giê-hi-ên con trai Hác-mô-ni chăm sóc các con trai của vua.+ 33  A-hi-tô-phe+ làm cố vấn cho vua, còn Hu-sai+ người Ạt-kít là bạn* của vua. 34  Sau A-hi-tô-phe có Giê-hô-gia-đa con trai Bê-na-gia+ và A-bi-a-tha+ làm cố vấn; còn Giô-áp+ là tướng quân đội của vua.

Chú thích

Hay “kho tàng”.
Cũng có thể là “Xáp-đi người Síp-mốt”.
Hay “người thân tín”.