Sử ký quyển thứ nhất 25:1-31

  • Nhạc sĩ và người ca hát cho nhà Đức Chúa Trời (1-31)

25  Ngoài ra, Đa-vít cùng những thủ lĩnh các nhóm phục vụ đã tách ra một số con trai của A-sáp, Hê-man và Giê-đu-thun+ để làm nhiệm vụ tiên tri bằng đàn hạc, nhạc cụ có dây+ và chập chỏa.+ Danh sách các quan chức phụ trách việc này gồm:  trong số con trai A-sáp có Xa-cu-rơ, Giô-sép, Nê-tha-nia và A-sa-rê-la; các con trai A-sáp ở dưới sự chỉ dẫn của A-sáp, còn ông thì nói tiên tri dưới sự giám sát của vua.  Về phần Giê-đu-thun,+ các con trai của Giê-đu-thun gồm: Ghê-đa-lia, Xê-ri, Giê-sa-gia, Si-mê-i, Ha-sa-bia và Ma-ti-thia,+ tổng cộng sáu người, đều phục vụ dưới sự chỉ dẫn của cha họ là Giê-đu-thun, là người nói tiên tri bằng đàn hạc để cảm tạ và ngợi khen Đức Giê-hô-va.+  Về phần Hê-man,+ các con trai của Hê-man gồm: Búc-ki-gia, Ma-ta-nia, U-xi-ên, Sê-bu-ên, Giê-ri-mốt, Ha-na-nia, Ha-na-ni, Ê-li-a-tha, Ghi-đanh-thi, Rô-mam-ti-ê-xe, Giốt-bê-ca-sa, Ma-lô-thi, Hô-thia và Ma-ha-xi-ốt.  Tất cả những người đó là con trai của Hê-man, là người thuật lại khải tượng cho vua trong những vấn đề liên quan đến Đức Chúa Trời để tôn vinh ngài; bởi thế Đức Chúa Trời ban cho Hê-man 14 con trai và 3 con gái.  Tất cả những người này ca hát trong nhà Đức Giê-hô-va dưới sự chỉ đạo của cha mình; họ dùng chập chỏa, nhạc cụ có dây và đàn hạc+ để phục vụ trong nhà Đức Chúa Trời. Còn những người ở dưới sự giám sát của vua gồm A-sáp, Giê-đu-thun và Hê-man.  Số người ấy cùng anh em của họ được huấn luyện để hát cho Đức Giê-hô-va, tất cả đều là người chuyên nghiệp, tổng cộng 288 người.  Vậy họ bắt thăm+ để biết nhiệm vụ của mình, không phân biệt lớn nhỏ, người chuyên nghiệp hay người đang học.  Thăm thứ nhất thuộc về Giô-sép con trai A-sáp;+ thăm thứ hai thuộc về Ghê-đa-lia+ (ông cùng anh em và các con trai ông gồm 12 người); 10  thăm thứ ba thuộc về Xa-cu-rơ,+ các con trai và anh em ông, tổng cộng 12 người; 11  thăm thứ tư thuộc về Dít-xê-ri, các con trai và anh em ông, tổng cộng 12 người; 12  thăm thứ năm thuộc về Nê-tha-nia,+ các con trai và anh em ông, tổng cộng 12 người; 13  thăm thứ sáu thuộc về Búc-ki-gia, các con trai và anh em ông, tổng cộng 12 người; 14  thăm thứ bảy thuộc về Giê-sa-rê-la, các con trai và anh em ông, tổng cộng 12 người; 15  thăm thứ tám thuộc về Giê-sa-gia, các con trai và anh em ông, tổng cộng 12 người; 16  thăm thứ chín thuộc về Ma-ta-nia, các con trai và anh em ông, tổng cộng 12 người; 17  thăm thứ mười thuộc về Si-mê-i, các con trai và anh em ông, tổng cộng 12 người; 18  thăm thứ mười một thuộc về A-xa-rên, các con trai và anh em ông, tổng cộng 12 người; 19  thăm thứ mười hai thuộc về Ha-sa-bia, các con trai và anh em ông, tổng cộng 12 người; 20  thăm thứ mười ba thuộc về Su-ba-ên,+ các con trai và anh em ông, tổng cộng 12 người; 21  thăm thứ mười bốn thuộc về Ma-ti-thia, các con trai và anh em ông, tổng cộng 12 người; 22  thăm thứ mười lăm thuộc về Giê-rê-mốt, các con trai và anh em ông, tổng cộng 12 người; 23  thăm thứ mười sáu thuộc về Ha-na-nia, các con trai và anh em ông, tổng cộng 12 người; 24  thăm thứ mười bảy thuộc về Giốt-bê-ca-sa, các con trai và anh em ông, tổng cộng 12 người; 25  thăm thứ mười tám thuộc về Ha-na-ni, các con trai và anh em ông, tổng cộng 12 người; 26  thăm thứ mười chín thuộc về Ma-lô-thi, các con trai và anh em ông, tổng cộng 12 người; 27  thăm thứ hai mươi thuộc về Ê-li-a-tha, các con trai và anh em ông, tổng cộng 12 người; 28  thăm thứ hai mươi mốt thuộc về Hô-thia, các con trai và anh em ông, tổng cộng 12 người; 29  thăm thứ hai mươi hai thuộc về Ghi-đanh-thi,+ các con trai và anh em ông, tổng cộng 12 người; 30  thăm thứ hai mươi ba thuộc về Ma-ha-xi-ốt,+ các con trai và anh em ông, tổng cộng 12 người; 31  thăm thứ hai mươi bốn thuộc về Rô-mam-ti-ê-xe,+ các con trai và anh em ông, tổng cộng 12 người.

Chú thích