Sử ký quyển thứ nhất 24:1-31

  • Đa-vít tổ chức thầy tế lễ thành 24 nhóm (1-19)

  • Nhiệm vụ khác của người Lê-vi (20-31)

24  Bấy giờ, các ban của con cháu A-rôn là như sau: Các con trai A-rôn là Na-đáp, A-bi-hu,+ Ê-lê-a-xa và Y-tha-ma.+  Tuy nhiên, Na-đáp và A-bi-hu chết trước cha mình+ và không có con trai nào, còn Ê-lê-a-xa+ và Y-tha-ma tiếp tục phụng sự với tư cách thầy tế lễ.  Đa-vít cùng Xa-đốc+ con cháu Ê-lê-a-xa và A-hi-mê-léc con cháu Y-tha-ma đã phân chia họ thành các ban tùy theo chức vụ của họ.  Vì con cháu Ê-lê-a-xa có nhiều người đứng đầu hơn con cháu của Y-tha-ma nên họ phân chia như sau: Con cháu Ê-lê-a-xa có 16 người đứng đầu các dòng tộc của họ, và con cháu Y-tha-ma có 8 người đứng đầu các dòng tộc của họ.  Họ cũng dùng thăm để phân chia hai nhóm đó,+ nhóm này bắt thăm xen kẽ nhóm kia, vì có những thủ lĩnh thuộc về nơi thánh và những thủ lĩnh thuộc về Đức Chúa Trời ra từ cả con cháu Ê-lê-a-xa lẫn con cháu Y-tha-ma.  Rồi Sê-ma-gia con trai Nê-tha-nê-ên, là thư ký của người Lê-vi, ghi tên của họ trước mặt vua, các quan, thầy tế lễ Xa-đốc,+ A-hi-mê-léc+ con trai A-bi-a-tha+ cũng như những người đứng đầu các dòng tộc thầy tế lễ và người Lê-vi. Họ bắt một thăm cho một dòng tộc của Ê-lê-a-xa rồi bắt một thăm cho một dòng tộc của Y-tha-ma.  Thăm đầu tiên thuộc về Giê-hô-gia-ríp, thăm thứ hai thuộc về Giê-đa-gia,  thăm thứ ba thuộc về Ha-rim, thăm thứ tư thuộc về Sê-ô-rim,  thăm thứ năm thuộc về Manh-ki-gia, thăm thứ sáu thuộc về Mi-gia-min, 10  thăm thứ bảy thuộc về Ha-cốt, thăm thứ tám thuộc về A-bi-gia,+ 11  thăm thứ chín thuộc về Giê-sua, thăm thứ mười thuộc về Sê-ca-nia, 12  thăm thứ mười một thuộc về Ê-li-a-síp, thăm thứ mười hai thuộc về Gia-kim, 13  thăm thứ mười ba thuộc về Húp-ba, thăm thứ mười bốn thuộc về Giê-sê-báp, 14  thăm thứ mười lăm thuộc về Binh-ga, thăm thứ mười sáu thuộc về Y-mê, 15  thăm thứ mười bảy thuộc về Hê-xia, thăm thứ mười tám thuộc về Phi-xết, 16  thăm thứ mười chín thuộc về Phê-ta-hia, thăm thứ hai mươi thuộc về Giê-hê-chi-ên, 17  thăm thứ hai mươi mốt thuộc về Gia-kin, thăm thứ hai mươi hai thuộc về Ga-mun, 18  thăm thứ hai mươi ba thuộc về Đê-la-gia, thăm thứ hai mươi bốn thuộc về Ma-a-xia. 19  Đó là các chức vụ phụng sự của họ+ khi vào nhà Đức Giê-hô-va theo thông lệ do tổ phụ họ là A-rôn lập ra, đúng như Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đã truyền lệnh cho ông. 20  Sau đây là những người Lê-vi còn lại: trong số con cháu Am-ram+ có Su-ba-ên;+ trong số con cháu Su-ba-ên có Giê-đia; 21  về phần Rê-ha-bia:+ trong số con cháu Rê-ha-bia, Y-si-a đứng đầu; 22  về người Dít-xê-ha có Sê-lô-mốt;+ trong số con cháu Sê-lô-mốt có Gia-hát; 23  trong số con cháu Hếp-rôn, Giê-ri-a+ đứng đầu, A-ma-ria thứ hai, Gia-ha-xi-ên thứ ba, Giê-ca-mê-am thứ tư; 24  trong số con cháu U-xi-ên có Mi-chê; trong số con cháu Mi-chê có Sa-mia. 25  Người anh em của Mi-chê là Y-si-a; trong số con cháu Y-si-a có Xa-cha-ri. 26  Các con trai Mê-ra-ri+ là Mách-li và Mu-si; trong số con cháu Gia-a-xi-gia có Bê-nô. 27  Con cháu Mê-ra-ri gồm: về phần Gia-a-xi-gia, có Bê-nô, Sô-ham, Xa-cu-rơ và Y-bê-ri; 28  về phần Mách-li, có Ê-lê-a-xa, là người không có con trai nào;+ 29  về phần Kích: trong số con cháu Kích có Giê-rác-mê-ên; 30  còn các con trai Mu-si là Mách-li, Ê-đe và Giê-ri-mốt. Đó là con cháu Lê-vi theo các dòng tộc của họ. 31  Họ cũng bắt thăm+ như anh em mình là con cháu A-rôn đã làm trước sự hiện diện của vua Đa-vít, Xa-đốc, A-hi-mê-léc cùng những người đứng đầu các dòng tộc thầy tế lễ và người Lê-vi. Về các dòng tộc, người lớn hơn và người nhỏ hơn đều được đối xử như nhau.

Chú thích