Sử ký quyển thứ nhất 21:1-30

  • Đa-vít thống kê dân số trái phép (1-6)

  • Hình phạt từ Đức Giê-hô-va (7-17)

  • Đa-vít xây một bàn thờ (18-30)

21  Rồi Sa-tan* nổi lên chống Y-sơ-ra-ên và xúi giục Đa-vít đếm dân số Y-sơ-ra-ên.+  Vì thế, Đa-vít nói với Giô-áp+ và các thủ lĩnh của dân chúng: “Hãy đi đếm số dân Y-sơ-ra-ên từ Bê-e-sê-ba đến Đan,+ rồi báo cho ta để ta biết tổng cộng là bao nhiêu”.  Nhưng Giô-áp thưa: “Nguyện Đức Giê-hô-va khiến dân ngài gia tăng gấp trăm lần! Hỡi đức vua là chúa tôi, chẳng phải toàn thể dân chúng đã là tôi tớ của chúa tôi sao? Sao chúa tôi lại muốn làm điều này? Sao ngài lại khiến dân Y-sơ-ra-ên phải mắc tội?”.  Nhưng lời của vua thắng hơn Giô-áp. Vậy, Giô-áp lui ra và đi khắp Y-sơ-ra-ên, sau đó người trở về Giê-ru-sa-lem.+  Giô-áp trình lên Đa-vít tổng số dân đã được đăng ký. Tổng cộng Y-sơ-ra-ên có 1.100.000 người nam được trang bị gươm, còn Giu-đa thì có 470.000 người nam được trang bị gươm.+  Nhưng chi phái Lê-vi và Bên-gia-min không được đăng ký,+ vì lời của vua là ghê tởm đối với Giô-áp.+  Điều đó không hề đẹp lòng Đức Chúa Trời nên ngài đã hành hại Y-sơ-ra-ên.  Đa-vít bèn thưa với Đức Chúa Trời: “Con đã phạm tội+ trọng khi làm điều này. Bây giờ, xin ngài tha thứ lỗi lầm của tôi tớ ngài,+ vì con đã hành động thật ngu xuẩn”.+  Rồi Đức Giê-hô-va phán cùng Gát,+ là người thuật lại khải tượng cho Đa-vít, rằng: 10  “Hãy đi và nói với Đa-vít như vầy: ‘Đây là lời Đức Giê-hô-va đã phán: “Ta cho con ba sự lựa chọn. Hãy chọn một để ta giáng nó trên con”’”. 11  Vậy, Gát đến gặp Đa-vít và nói: “Đây là lời Đức Giê-hô-va đã phán: ‘Con hãy chọn 12  hoặc ba năm đói kém,+ hoặc ba tháng bị quân địch đánh bại trong khi gươm của kẻ thù đuổi kịp con,+ hoặc ba ngày dưới gươm của Đức Giê-hô-va, tức là dịch bệnh hoành hành trong xứ,+ do thiên sứ của Đức Giê-hô-va mang sự hủy diệt+ đến khắp lãnh thổ Y-sơ-ra-ên’. Vậy, vua hãy cân nhắc xem tôi nên thưa lại thế nào với đấng sai tôi đến”. 13  Đa-vít nói với Gát: “Thật khốn khổ cho ta! Xin để ta rơi vào tay Đức Giê-hô-va, vì lòng thương xót của ngài rất lớn,+ còn hơn là để ta sa vào tay loài người”.+ 14  Rồi Đức Giê-hô-va giáng một dịch bệnh+ trên Y-sơ-ra-ên nên có 70.000 người Y-sơ-ra-ên ngã chết.+ 15  Đức Chúa Trời còn phái một thiên sứ đến hủy diệt Giê-ru-sa-lem; nhưng khi thiên sứ sắp ra tay thì Đức Giê-hô-va nhìn thấy và lấy làm tiếc* về tai họa ấy.+ Ngài phán với thiên sứ đang hủy diệt rằng: “Đủ rồi!+ Giờ hãy bỏ tay xuống!”. Lúc ấy, thiên sứ của Đức Giê-hô-va đang đứng gần sân đạp lúa của Ọt-nan+ người Giê-bu.+ 16  Khi Đa-vít ngước mắt lên, ông thấy thiên sứ của Đức Giê-hô-va đang đứng giữa trời và đất, tay cầm thanh gươm trần+ giơ về phía Giê-ru-sa-lem. Đa-vít và các trưởng lão, đều đã khoác vải thô,+ liền sấp mặt xuống đất.+ 17  Đa-vít thưa với Đức Chúa Trời rằng: “Chẳng phải chính con đã ra lệnh đếm dân số sao? Con chính là kẻ phạm tội và làm điều sai trái,+ nhưng những người này* đã làm gì nên tội? Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con, xin hãy giáng tay ngài trên con và nhà cha con, chứ đừng giáng tai họa này trên dân ngài”.+ 18  Rồi thiên sứ của Đức Giê-hô-va bảo Gát+ nói Đa-vít đi lên dựng một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va trên sân đạp lúa của Ọt-nan người Giê-bu.+ 19  Vậy, Đa-vít đi lên theo lời mà Gát đã nhân danh Đức Giê-hô-va phán dặn. 20  Trong khi ấy, Ọt-nan quay lại và thấy thiên sứ, bốn con trai đang ở cùng ông thì trốn đi. Lúc bấy giờ, Ọt-nan đang đạp lúa mì. 21  Khi Đa-vít lên đến chỗ ông, Ọt-nan nhìn và thấy Đa-vít thì liền ra khỏi sân đạp lúa và quỳ sấp mặt xuống đất trước Đa-vít. 22  Đa-vít nói với Ọt-nan: “Hãy bán cho* ta chỗ sân đạp lúa để ta xây một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va ở đó. Cứ bán cho ta đúng giá, hầu tai họa đang hoành hành trên dân chúng có thể ngừng lại”.+ 23  Nhưng Ọt-nan thưa: “Ngài cứ lấy nó như là của mình, và xin đức vua là chúa tôi làm điều gì ngài muốn.* Đây, tôi xin cung cấp bò làm lễ vật thiêu, ván đạp lúa+ để làm củi và lúa mì làm lễ vật ngũ cốc. Tôi xin dâng hết những thứ ấy cho ngài”. 24  Nhưng vua Đa-vít nói với Ọt-nan rằng: “Không, ta phải mua đúng giá của nó, vì ta sẽ không lấy những gì thuộc về ngươi để dâng lên Đức Giê-hô-va hay dâng vật tế lễ thiêu mà chẳng tốn gì cả”.+ 25  Vậy, Đa-vít trả Ọt-nan số vàng cân nặng 600 siếc-lơ* cho chỗ đó. 26  Tại nơi ấy, Đa-vít xây một bàn thờ+ cho Đức Giê-hô-va, rồi dâng các vật tế lễ thiêu cùng vật tế lễ hòa thuận. Ông kêu cầu Đức Giê-hô-va và ngài đáp lời ông bằng cách giáng lửa+ từ trời xuống bàn thờ dâng lễ vật thiêu. 27  Rồi Đức Giê-hô-va ra lệnh cho thiên sứ+ tra gươm vào vỏ. 28  Khi Đa-vít thấy Đức Giê-hô-va đã đáp lời mình nơi sân đạp lúa của Ọt-nan người Giê-bu, ông tiếp tục dâng vật tế lễ tại đó. 29  Lúc bấy giờ, lều thánh của Đức Giê-hô-va mà Môi-se đã dựng trong hoang mạc và bàn thờ dâng lễ vật thiêu đang ở trên nơi cao tại Ga-ba-ôn.+ 30  Nhưng Đa-vít không thể đến đó để cầu vấn Đức Chúa Trời, vì ông khiếp sợ gươm của thiên sứ Đức Giê-hô-va.

Chú thích

Cũng có thể là “kẻ chống đối”.
Hay “đau lòng”.
Ds: “những con chiên này”.
Ds: “Hãy cho”.
Ds: “điều gì ngài thấy là tốt”.
Một siếc-lơ tương đương 11,4g. Xem Phụ lục B14.