Sử ký quyển thứ nhất 19:1-19

  • Dân Am-môn hạ nhục sứ giả của Đa-vít (1-5)

  • Thắng Am-môn và Sy-ri (6-19)

19  Một thời gian sau, vua dân Am-môn là Na-hách qua đời và con trai ông lên ngôi kế vị.+  Đa-vít nói: “Ta sẽ tỏ lòng yêu thương thành tín+ với Ha-nun con trai Na-hách vì cha người đã tỏ lòng yêu thương thành tín với ta”. Vậy, Đa-vít sai sứ giả đến chia buồn với Ha-nun vì vua cha của ông đã qua đời. Nhưng khi các tôi tớ Đa-vít vào xứ của dân Am-môn+ để an ủi Ha-nun  thì các quan người Am-môn nói với ông rằng: “Ngài nghĩ Đa-vít phái những kẻ an ủi đến để tôn vinh cha ngài ư? Chẳng phải Đa-vít sai tôi tớ đến gặp ngài để dò xét, để lật đổ ngài và do thám xứ sao?”.  Vậy, Ha-nun bắt các tôi tớ của Đa-vít, cạo râu+ và cắt nửa áo đến ngang mông rồi thả về.  Khi biết chuyện, Đa-vít liền sai người đến gặp các tôi tớ ấy vì họ cảm thấy nhục nhã lắm. Vua nói với họ rằng: “Các ngươi hãy ở lại thành Giê-ri-cô+ cho đến khi râu mọc rồi hẵng trở về”.  Người Am-môn nhận thấy mình đã trở thành mùi hôi thối đối với Đa-vít nên Ha-nun và dân Am-môn gửi 1.000 ta-lâng* bạc để thuê chiến xa cùng kỵ binh từ Mê-sô-bô-ta-mi,* A-ram-ma-a-ca và Xô-ba.+  Vậy, họ thuê 32.000 chiến xa, cùng vua của Ma-a-ca và dân Ma-a-ca. Sau đó, họ đến đóng trại phía trước Mê-đê-ba.+ Dân Am-môn từ các thành tập hợp lại để ra trận.  Khi nghe tin ấy, Đa-vít cử Giô-áp+ và toàn bộ đạo quân ra trận, gồm những chiến binh dũng mãnh nhất.+  Người Am-môn kéo ra dàn trận tại lối vào thành, còn các vua đã đến thì đứng ngoài đồng. 10  Khi Giô-áp thấy quân địch tấn công cả phía trước lẫn phía sau thì liền chọn những lính tinh nhuệ nhất trong Y-sơ-ra-ên, rồi dàn trận để đối đầu với quân Sy-ri.+ 11  Ông giao cho anh mình là A-bi-sai+ chỉ huy số binh lính còn lại để dàn trận đối đầu với quân Am-môn. 12  Ông nói: “Nếu quân Sy-ri+ quá mạnh đối với em thì anh phải đến cứu viện em, còn nếu quân Am-môn quá mạnh đối với anh thì em sẽ cứu viện anh. 13  Chúng ta phải mạnh mẽ và can đảm+ vì dân tộc của chúng ta và vì các thành của Đức Chúa Trời; Đức Giê-hô-va sẽ làm điều mắt ngài xem là đúng”. 14  Sau đó, Giô-áp cùng quân lính tiến đánh quân Sy-ri và chúng bỏ chạy trước mặt ông.+ 15  Khi người Am-môn thấy quân Sy-ri đã bỏ chạy thì cũng tháo chạy trước mặt A-bi-sai, anh của Giô-áp, và rút vào thành. Sau đó, Giô-áp trở về Giê-ru-sa-lem. 16  Người Sy-ri thấy mình đã bị dân Y-sơ-ra-ên đánh bại thì sai người triệu tập dân Sy-ri ở vùng sông Ơ-phơ-rát,+ dẫn đầu là Sô-phác, tướng quân đội của Ha-đa-rê-xe.+ 17  Khi Đa-vít được báo tin, ông liền tập hợp toàn thể Y-sơ-ra-ên và băng qua sông Giô-đanh, đến gặp chúng và dàn trận để đối đầu với chúng. Đa-vít dàn trận để đối đầu với quân Sy-ri và chúng chiến đấu với ông.+ 18  Nhưng quân Sy-ri bỏ chạy khỏi người Y-sơ-ra-ên; Đa-vít giết 7.000 lính điều khiển xe ngựa và 40.000 bộ binh của Sy-ri, ông giết tướng quân đội là Sô-phác. 19  Khi các chư hầu của Ha-đa-rê-xe thấy mình bị người Y-sơ-ra-ên đánh bại+ thì liền cầu hòa với Đa-vít và phục dưới quyền ông.+ Người Sy-ri không còn muốn giúp dân Am-môn nữa.

Chú thích

Một ta-lâng tương đương 34,2kg. Xem Phụ lục B14.
Ds: “A-ram-na-ha-ra-im”.