Sử ký quyển thứ nhất 16:1-43

  • Đặt Hòm Giao Ước trong lều (1-6)

  • Bài hát cảm tạ của Đa-vít (7-36)

    • “Đức Giê-hô-va đã trở thành Vua!” (31)

  • Việc phục vụ trước Hòm Giao Ước (37-43)

16  Vậy, họ mang Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời vào và đặt trong lều mà Đa-vít đã dựng sẵn;+ họ dâng lễ vật thiêu và vật tế lễ hòa thuận trước mặt Đức Chúa Trời.+  Sau khi dâng lễ vật thiêu+ và vật tế lễ hòa thuận,+ Đa-vít nhân danh Đức Giê-hô-va chúc phước cho dân chúng.  Ngoài ra, ông còn phát cho toàn thể Y-sơ-ra-ên, mỗi người nam và nữ một bánh tròn, một bánh chà là và một bánh nho khô.  Rồi Đa-vít bổ nhiệm một số người Lê-vi phục vụ trước Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va+ để tôn vinh,* cảm tạ và ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.  Đứng đầu là A-sáp,+ thứ hai là Xa-cha-ri; Giê-i-ên, Sê-mi-ra-mốt, Giê-hi-ên, Ma-ti-thia, Ê-li-áp, Bê-na-gia, Ô-bết-ê-đôm và Giê-i-ên+ chơi nhạc cụ có dây và đàn hạc;+ A-sáp đánh chập chỏa,+  thầy tế lễ Bê-na-gia và Gia-ha-xi-ên luôn thổi kèn trước hòm của giao ước Đức Chúa Trời.  Vào ngày đó, lần đầu tiên Đa-vít đóng góp một bài hát cảm tạ Đức Giê-hô-va và chỉ dẫn A-sáp+ cùng các anh em của ông hát:   “Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va,+ kêu cầu danh ngài,Rao giữa muôn dân các việc ngài làm!+   Hãy hát cho ngài, hát chúc tụng* ngài,+Ngẫm nghĩ* mọi việc diệu kỳ ngài làm.+ 10  Hãy khoe về danh thánh ngài.+ Lòng ai tìm kiếm Đức Giê-hô-va hãy vui mừng lên.+ 11  Hãy tìm cầu Đức Giê-hô-va+ và sức mạnh ngài. Hãy tìm kiếm mặt ngài luôn luôn.+ 12  Hãy nhớ lại bao việc diệu kỳ ngài làm,+Bao phép lạ cùng những phán quyết ngài ban, 13  Hỡi dòng dõi Y-sơ-ra-ên tôi tớ ngài,+Hỡi con cháu Gia-cốp, những người ngài chọn!+ 14  Ngài là Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta.+ Các phán quyết ngài ở trên khắp đất.+ 15  Hãy nhớ giao ước ngài đến mãi mãi,Lời ngài hứa xưa kia* đến ngàn đời,+ 16  Là giao ước lập với Áp-ra-ham+Và lời thề phán cùng Y-sác,+ 17  Là điều ngài đặt thành sắc lệnh cho Gia-cốp+Và thành giao ước vững bền cho Y-sơ-ra-ên, 18  Khi phán: ‘Ta sẽ cho con xứ Ca-na-an+Làm phần thừa kế chia cho các con’.+ 19  Thuở ấy, anh em chỉ ít người,Thật thế, anh em rất ít người và là ngoại kiều trong xứ.+ 20  Họ đi từ nước này sang nước nọ,Từ vương quốc này sang dân tộc kia.+ 21  Ngài không cho phép ai hà hiếp họ,+Lại vì cớ họ khiển trách các vua,+ 22  Phán rằng: ‘Chớ động đến những người được xức dầu của ta,Đừng làm hại các nhà tiên tri của ta’.+ 23  Hãy hát cho Đức Giê-hô-va, hỡi cả trái đất! Ngày ngày rao báo ơn giải cứu của ngài!+ 24  Hãy rao vinh quang ngài giữa các nước,Công việc kỳ diệu ngài giữa mọi dân. 25  Vì Đức Giê-hô-va thật vĩ đại, đáng ngợi khen hơn cả. Ngài đáng kính đáng sợ hơn hết thảy các thần.+ 26  Các thần của muôn dân thảy đều vô dụng cả;+Còn Đức Giê-hô-va là đấng dựng nên các tầng trời.+ 27  Trước mặt ngài là sự uy nghi và huy hoàng;+Nơi ngài ở có sức mạnh và sự vui mừng.+ 28  Hãy dâng Đức Giê-hô-va điều thuộc về ngài, hỡi các gia tộc trong muôn dân;Hãy dâng Đức Giê-hô-va điều thuộc về ngài vì vinh quang và sức mạnh ngài.+ 29  Hãy dành sự vinh hiển cho Đức Giê-hô-va vì danh ngài;+Hãy mang lễ vật đến trước mặt ngài.+ Trong trang phục thánh,* hãy thờ lạy Đức Giê-hô-va;+ 30  Hỡi cả trái đất, hãy run rẩy trước ngài! Trái đất được lập bền vững, chẳng thể nào bị chuyển lay.+ 31  Tầng trời hãy mừng rỡ, trái đất hãy hân hoan;+Hãy rao truyền giữa các nước: ‘Đức Giê-hô-va đã trở thành Vua!’.+ 32  Biển cả cùng vạn vật trong đó hãy vui gầm vang tiếng;Đồng nội và mọi vật trong đó hãy vui mừng. 33  Bao cây cối rừng xanh hãy chung tiếng hò reo trước mặt Đức Giê-hô-va,Vì ngài đang đến* đặng phán xét trái đất. 34  Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, bởi ngài thật tốt;+Lòng yêu thương thành tín ngài còn đến mãi mãi.+ 35  Hãy nói: ‘Lạy Đức Chúa Trời của sự giải cứu chúng con,+ xin ngài cứu giúp,Thu nhóm và giải thoát chúng con khỏi các nước,Hầu được cảm tạ danh thánh của ngài+Và được hoan hỉ khi ngợi khen ngài.+ 36  Nguyện Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, được chúc tụngTừ nay cho đến mãi mãi’”.* Toàn thể dân chúng nói: “A-men!”* và ngợi khen Đức Giê-hô-va. 37  Rồi Đa-vít để A-sáp+ và anh em người ở lại trước hòm của giao ước Đức Giê-hô-va, hầu họ luôn phục vụ trước Hòm Giao Ước+ theo thông lệ hằng ngày.+ 38  Ô-bết-ê-đôm cùng các anh em ông, tổng cộng 68 người; Ô-bết-ê-đôm, con trai Giê-đu-thun, và Hô-sa là những người gác cổng; 39  thầy tế lễ Xa-đốc+ cùng các thầy tế lễ khác ở trước lều thánh của Đức Giê-hô-va trên nơi cao tại Ga-ba-ôn+ 40  để đều đặn dâng lễ vật thiêu cho Đức Giê-hô-va vào buổi sáng cũng như chiều tối trên bàn thờ dâng lễ vật thiêu, và làm mọi điều được ghi trong Luật pháp mà Đức Giê-hô-va đã truyền cho Y-sơ-ra-ên.+ 41  Ở cùng họ là Hê-man, Giê-đu-thun+ và số còn lại của những người được chọn, tức những người được chỉ định đích danh để cảm tạ Đức Giê-hô-va,+ vì “lòng yêu thương thành tín ngài còn đến mãi mãi”;+ 42  Hê-man+ và Giê-đu-thun ở cùng họ để chơi kèn, chập chỏa và các nhạc cụ dùng cho việc ngợi khen Đức Chúa Trời; các con trai của Giê-đu-thun+ đứng tại cổng. 43  Sau đó, hết thảy dân chúng về nhà, và Đa-vít đi chúc phước cho người nhà mình.

Chú thích

Ds: “nhớ”.
Hay “trỗi nhạc lên cho”.
Cũng có thể là “Nói về”.
Ds: “Lời ngài đã phán truyền”.
Cũng có thể là “Vì vẻ huy hoàng của sự thánh khiết ngài”.
Hay “đã đến”.
Hay “Từ trước vô cùng cho đến đời đời”.
Hay “Xin xảy ra như vậy!”.