Sử ký quyển thứ nhất 15:1-29

  • Người Lê-vi khiêng Hòm Giao Ước đến Giê-ru-sa-lem (1-29)

    • Mi-canh khinh thường Đa-vít (29)

15  Đa-vít tiếp tục xây các cung điện cho mình tại Thành Đa-vít; ông chuẩn bị một nơi và dựng lều cho Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời.+  Lúc đó, Đa-vít nói rằng: “Ngoài người Lê-vi, không ai được khiêng Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời, vì Đức Giê-hô-va đã chọn họ để khiêng Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va và luôn phụng sự ngài”.+  Rồi Đa-vít tập hợp toàn thể Y-sơ-ra-ên tại Giê-ru-sa-lem để mang Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va đến nơi mà ông đã chuẩn bị.+  Đa-vít tập hợp con cháu A-rôn+ và người Lê-vi:+  Từ dòng Kê-hát có thủ lĩnh U-ri-ên cùng 120 anh em của ông,  từ dòng Mê-ra-ri có thủ lĩnh A-sa-gia+ cùng 220 anh em của ông,  từ dòng Ghẹt-sôm có thủ lĩnh Giô-ên+ cùng 130 anh em của ông,  từ con cháu Ê-li-xa-phan+ có thủ lĩnh Sê-ma-gia cùng 200 anh em của ông,  từ con cháu Hếp-rôn có thủ lĩnh Ê-li-ên cùng 80 anh em của ông, 10  từ con cháu U-xi-ên+ có thủ lĩnh A-mi-na-đáp cùng 112 anh em của ông. 11  Đa-vít cũng cho gọi thầy tế lễ Xa-đốc+ và A-bi-a-tha+ cùng những người Lê-vi là U-ri-ên, A-sa-gia, Giô-ên, Sê-ma-gia, Ê-li-ên và A-mi-na-đáp. 12  Ông nói với họ: “Các ông là đầu của những dòng tộc Lê-vi. Hãy biệt riêng mình cùng các anh em mình ra thánh và mang Hòm Giao Ước của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên lên nơi mà ta đã chuẩn bị. 13  Lần trước, vì các ông không khiêng hòm ấy+ nên cơn giận của Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã nổi lên cùng chúng ta,+ bởi chúng ta không tìm hiểu để làm theo đúng cách”.+ 14  Vậy, các thầy tế lễ và người Lê-vi biệt riêng mình ra thánh để mang Hòm Giao Ước của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. 15  Sau đó, người Lê-vi dùng các thanh đòn để khiêng Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời trên vai mình,+ y như Môi-se đã truyền dặn theo lời Đức Giê-hô-va. 16  Đa-vít bảo các thủ lĩnh của người Lê-vi bổ nhiệm các anh em của họ, tức những người ca hát, để vui mừng ca hát bằng các nhạc cụ có dây, đàn hạc+ và chập chỏa.+ 17  Vậy, người Lê-vi bổ nhiệm Hê-man+ con trai Giô-ên, trong vòng các anh em của ông có A-sáp+ con trai Bê-rê-kia và trong dòng Mê-ra-ri, tức các anh em của họ, có Ê-than+ con trai Ku-sa-gia. 18  Cùng với họ là các anh em thuộc ban thứ hai:+ Xa-cha-ri, Bên, Gia-xi-ên, Sê-mi-ra-mốt, Giê-hi-ên, U-ni, Ê-li-áp, Bê-na-gia, Ma-a-xê-gia, Ma-ti-thia, Ê-li-phê-lê và Mích-nê-gia, Ô-bết-ê-đôm và Giê-i-ên, tức những người gác cổng. 19  Những người ca hát là Hê-man,+ A-sáp+ và Ê-than đánh chập chỏa bằng đồng;+ 20  Xa-cha-ri, A-xi-ên, Sê-mi-ra-mốt, Giê-hi-ên, U-ni, Ê-li-áp, Ma-a-xê-gia và Bê-na-gia dùng nhạc cụ có dây theo A-la-mốt;*+ 21  Ma-ti-thia,+ Ê-li-phê-lê, Mích-nê-gia, Ô-bết-ê-đôm, Giê-i-ên và A-xa-xia dùng đàn hạc theo Sê-mi-nít,*+ họ làm các nhạc trưởng. 22  Kê-na-nia,+ thủ lĩnh của người Lê-vi, coi sóc việc vận chuyển vì ông là người rất thành thạo. 23  Bê-rê-kia và Ên-ca-na làm người gác cổng cho Hòm Giao Ước. 24  Thầy tế lễ Sê-ba-nia, Giô-sa-phát, Nê-tha-nê-ên, A-ma-sai, Xa-cha-ri, Bê-na-gia và Ê-li-ê-xe thổi kèn lớn tiếng trước Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời.+ Ô-bết-ê-đôm và Giê-hi-gia cũng làm người gác cổng cho Hòm Giao Ước. 25  Sau đó, Đa-vít cùng các trưởng lão Y-sơ-ra-ên và những người dẫn đầu của ngàn người vui mừng+ đi theo để mang hòm của giao ước Đức Giê-hô-va ra khỏi nhà Ô-bết-ê-đôm.+ 26  Vì Đức Chúa Trời đã giúp đỡ người Lê-vi, là những người khiêng hòm của giao ước Đức Giê-hô-va, nên họ dâng bảy con bò đực tơ và bảy con cừu đực.+ 27  Đa-vít cũng mặc áo khoác không tay bằng vải tốt như hết thảy người Lê-vi khiêng Hòm Giao Ước, như những người ca hát và Kê-na-nia, tức thủ lĩnh coi sóc việc vận chuyển cùng những người ca hát; Đa-vít cũng mặc một ê-phót bằng vải lanh.+ 28  Toàn dân Y-sơ-ra-ên mang hòm của giao ước Đức Giê-hô-va đi lên trong tiếng reo mừng,+ tiếng tù và, tiếng kèn+ cùng chập chỏa, hòa với tiếng lớn của nhạc cụ có dây và đàn hạc.+ 29  Nhưng khi hòm của giao ước Đức Giê-hô-va đến Thành Đa-vít,+ con gái Sau-lơ là Mi-canh+ nhìn xuống từ cửa sổ thấy vua Đa-vít vui mừng nhảy nhót thì trong lòng khinh thường ông.+