Sử ký quyển thứ nhất 12:1-40

  • Những người ủng hộ vương quyền Đa-vít (1-40)

12  Đây là những người đã đến Xiếc-lác+ để gặp Đa-vít trong khi ông không thể tự do đi lại vì cớ Sau-lơ+ con trai Kích. Họ thuộc số các chiến binh dũng mãnh đã ủng hộ Đa-vít trong chiến trận.+  Họ được trang bị cung và có thể phóng đá*+ hay bắn cung thuận cả hai tay.+ Ấy là các anh em của Sau-lơ, thuộc chi phái Bên-gia-min.+  Đứng đầu là A-hi-ê-xe và Giô-ách, tức hai con trai của Sê-ma-a người Ghi-bê-át;+ Giê-xi-ên và Phê-lết, tức các con trai của Ách-ma-vết,+ Bê-ra-ca, Giê-hu người A-na-tốt,  Ích-ma-gia người Ga-ba-ôn,+ là một chiến binh dũng mãnh thuộc nhóm 30 người+ và đứng đầu nhóm đó; ngoài ra còn có Giê-rê-mi, Gia-ha-xi-ên, Giô-ha-nan, Giô-xa-bát người Ghê-đê-ra,  Ê-lu-xai, Giê-ri-mốt, Bê-a-lia, Sê-ma-ria, Sê-pha-tia người Ha-ríp,  Ên-ca-na, Y-si-a, A-xa-rên, Giô-ê-xe và Gia-sô-bê-am, người Cô-rê;+  Giô-ê-la và Xê-ba-đia, là các con trai của Giê-rô-ham ở Ghê-đô.  Một số người Gát đã theo phe Đa-vít tại nơi kiên cố trong hoang mạc;+ ấy là những chiến binh dũng mãnh, là những quân lính được huấn luyện cho chiến trận, họ đứng sẵn sàng với khiên lớn và giáo, mặt như sư tử và chạy nhanh như linh dương trên núi.  Đứng đầu là Ét-xe, thứ hai là Áp-đia, thứ ba là Ê-li-áp, 10  thứ tư là Mích-ma-na, thứ năm là Giê-rê-mi, 11  thứ sáu là Ạt-tai, thứ bảy là Ê-li-ên, 12  thứ tám là Giô-ha-nan, thứ chín là Ên-xa-bát, 13  thứ mười là Giê-rê-mi, thứ mười một là Mác-ba-nai. 14  Đó là những người thuộc chi phái Gát,+ là những người đứng đầu quân đội. Người yếu nhất có thể đánh bại 100 và người mạnh nhất có thể đánh bại 1.000.+ 15  Đó là những người đã băng qua sông Giô-đanh vào tháng đầu tiên khi nước sông tràn bờ. Họ đã đuổi cư dân sống ở vùng đất thấp sang phía đông và phía tây. 16  Một số người Bên-gia-min và Giu-đa cũng đến với Đa-vít tại nơi kiên cố.+ 17  Đa-vít đi ra trước mặt họ và nói: “Nếu các anh đến đây trong bình an để giúp đỡ tôi thì lòng tôi sẽ hiệp với các anh. Nhưng nếu các anh đến để phó tôi cho kẻ thù của tôi trong khi tay tôi chẳng làm gì sai, nguyện Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta nhìn thấy và phán xét”.+ 18  Sau đó, thần khí đến trên A-ma-sai,+ người đứng đầu nhóm 30 người. Ông nói: “Hỡi Đa-vít, chúng tôi thuộc về ông, hỡi con trai Giê-sê, chúng tôi ở cùng ông.+ Sự bình an, bình an thuộc về ông, bình an cho ai giúp đỡ ông.Vì Đức Chúa Trời của ông đang giúp ông”.+ Vậy, Đa-vít chấp nhận họ và bổ nhiệm họ giữa những người đứng đầu quân đội. 19  Một số người Ma-na-se cũng đào ngũ mà theo Đa-vít khi ông đi cùng dân Phi-li-tia để chiến đấu với Sau-lơ; nhưng Đa-vít không giúp dân Phi-li-tia vì sau khi bàn bạc, các lãnh chúa Phi-li-tia+ đã đuổi ông đi và nói: “Hắn sẽ bỏ về với chúa mình là Sau-lơ, rồi chúng ta sẽ mất đầu”.+ 20  Khi Đa-vít đến Xiếc-lác,+ những người Ma-na-se đã trốn theo ông gồm: Át-nát, Giô-xa-bát, Giê-đi-a-ên, Mi-ca-ên, Giô-xa-bát, Ê-li-hu và Xi-lê-thai, là những người đứng đầu hàng ngàn người Ma-na-se.+ 21  Họ giúp Đa-vít chống lại toán giặc cướp, vì họ đều là người dũng mãnh và can đảm.+ Họ trở thành các tướng trong quân đội. 22  Hết ngày này sang ngày khác, người ta cứ đến với Đa-vít+ để giúp ông, cho đến khi thành một trại quân lớn như trại quân của Đức Chúa Trời.+ 23  Đây là số các quân lính được trang bị cho chiến trận, tức những người đã đến với Đa-vít tại Hếp-rôn+ để chuyển vương quyền của Sau-lơ cho Đa-vít theo lệnh Đức Giê-hô-va.+ 24  Những người Giu-đa mang khiên lớn và giáo là 6.800 người được trang bị cho chiến trận. 25  Về chi phái Si-mê-ôn, có 7.100 người dũng mãnh và can đảm trong quân đội. 26  Về người Lê-vi, có 4.600 người. 27  Giê-hô-gia-đa+ là người lãnh đạo con cháu A-rôn,+ có 3.700 người ở cùng ông, 28  cũng có Xa-đốc,+ một thanh niên dũng mãnh và can đảm, cùng 22 thủ lĩnh trong dòng tộc của ông. 29  Về chi phái Bên-gia-min, anh em của Sau-lơ,+ có 3.000 người. Trước đó, đa số người Bên-gia-min bảo vệ những gì thuộc về nhà Sau-lơ. 30  Về chi phái Ép-ra-im, có 20.800 người dũng mãnh và can đảm, nổi danh giữa các dòng tộc mình. 31  Về một nửa chi phái Ma-na-se, có 18.000 người được chỉ định đích danh để đến lập Đa-vít làm vua. 32  Về chi phái Y-sa-ca, có 200 người đứng đầu, họ hiểu thời thế và biết những gì dân Y-sơ-ra-ên nên làm, đi cùng họ là mọi anh em dưới quyền. 33  Về chi phái Xê-bu-lôn, có 50.000 người có thể phục vụ trong quân đội và dàn trận chiến đấu với mọi vũ khí, tất cả đều một lòng trung thành với Đa-vít. 34  Về chi phái Nép-ta-li, có 1.000 thủ lĩnh cùng 37.000 người mang khiên lớn và giáo. 35  Về chi phái Đan, có 28.600 người có thể dàn trận chiến đấu. 36  Về chi phái A-se, có 40.000 người có thể phục vụ trong quân đội và dàn trận chiến đấu. 37  Từ phía bên kia sông Giô-đanh,+ về chi phái Ru-bên, chi phái Gát và một nửa chi phái Ma-na-se, có 120.000 quân lính cùng đủ loại vũ khí chiến trận. 38  Tất cả đều là chiến binh, cùng nhau ra chiến tuyến; họ trọn lòng đến Hếp-rôn để lập Đa-vít làm vua của toàn thể Y-sơ-ra-ên. Ngoài ra, hết thảy phần còn lại của Y-sơ-ra-ên cũng đồng lòng muốn lập Đa-vít làm vua.+ 39  Họ ở lại đó ăn uống cùng Đa-vít trong ba ngày, vì anh em của họ đã chuẩn bị sẵn. 40  Cũng có những người ở gần họ và những người ở tận vùng đất của Y-sa-ca, Xê-bu-lôn và Nép-ta-li mang thức ăn đến bằng lừa, lạc đà, la và bò. Họ mang đến rất nhiều bột, bánh trái vả ép, bánh nho khô, rượu, dầu, bò và cừu, vì có sự vui mừng trong Y-sơ-ra-ên.

Chú thích

Hay “phóng đá bằng dây ném đá”.