Sử ký quyển thứ nhất 10:1-14

  • Sau-lơ và các con trai chết (1-14)

10  Bấy giờ, người Phi-li-tia đang đánh Y-sơ-ra-ên. Người Y-sơ-ra-ên bỏ chạy trước mặt người Phi-li-tia, và nhiều người bị giết trên núi Ghinh-bô-a.+  Người Phi-li-tia cứ đuổi sát Sau-lơ và các con trai ông; chúng giết các con trai Sau-lơ là Giô-na-than, A-bi-na-đáp và Manh-ki-sua.+  Thế trận trở nên nguy kịch cho Sau-lơ, các cung thủ của kẻ thù nhắm bắn ông và ông bị thương.+  Sau-lơ bảo người mang vũ khí của mình rằng: “Hãy rút gươm đâm ta đi, để những kẻ chẳng cắt bì kia không thể đến hành hạ+ ta”. Nhưng người mang vũ khí không chịu làm theo vì quá sợ hãi. Vậy nên, Sau-lơ lấy gươm rồi sấn mình vào mũi gươm.+  Khi thấy Sau-lơ chết, người mang vũ khí cũng sấn mình vào mũi gươm và chết.  Vậy, Sau-lơ và ba con trai đều chết. Cả nhà ông chết chung với nhau.+  Khi toàn dân Y-sơ-ra-ên ở vùng thung lũng thấy quân lính đã tháo chạy, còn Sau-lơ và các con trai ông đã chết thì họ bỏ thành mà chạy; người Phi-li-tia đến chiếm các thành ấy.  Ngày hôm sau, khi người Phi-li-tia đến lấy đồ từ các xác chết thì thấy Sau-lơ và các con trai ông nằm chết trên núi Ghinh-bô-a.+  Chúng lột đồ, chặt đầu và lấy bộ khí giới của ông, rồi sai người đi khắp xứ Phi-li-tia để báo tin cho các thần tượng+ và dân chúng. 10  Sau đó, chúng đặt bộ khí giới của Sau-lơ trong đền thờ của thần mình và treo sọ ông nơi đền thờ của Đa-gôn.+ 11  Khi mọi người ở Gia-be+ thuộc Ga-la-át nghe những điều dân Phi-li-tia đã làm với Sau-lơ+ 12  thì mọi chiến binh đều trỗi dậy, lấy xác của Sau-lơ cùng các con trai ông. Họ đem xác của những người ấy về Gia-be rồi chôn xương dưới cây to tại Gia-be.+ Họ kiêng ăn trong bảy ngày. 13  Vậy, Sau-lơ chết vì bất trung với Đức Giê-hô-va, bởi ông không vâng lời Đức Giê-hô-va+ và cầu hỏi đồng bóng+ 14  thay vì cầu hỏi Đức Giê-hô-va. Do đó, ngài giết ông và trao vương quyền cho Đa-vít con trai Giê-sê.+

Chú thích