Thư thứ nhất gửi tín đồ ở Cô-rinh-tô 2:1-16

  • Công việc rao giảng của Phao-lô tại Cô-rinh-tô (1-5)

  • Sự khôn ngoan ưu việt của Đức Chúa Trời (6-10)

  • Người sống theo thần khí tương phản với người sống theo xác thịt (11-16)

2  Vậy hỡi anh em, khi đến để rao truyền sự mầu nhiệm+ về Đức Chúa Trời cho anh em, tôi đã không dùng lời lẽ cao xa+ hay phô trương sự khôn ngoan.  Vì khi ở giữa anh em, tôi quyết định không biết gì khác ngoài Chúa Giê-su Ki-tô và việc ngài bị xử tử trên cây cột.+  Tôi đã đến với anh em trong sự yếu đuối, sợ hãi và run rẩy rất nhiều.  Khi nói và giảng, lời của tôi không phải là lời lẽ khôn ngoan có sức thuyết phục, nhưng là biểu hiện của thần khí và quyền năng Đức Chúa Trời,+  hầu cho đức tin anh em không dựa trên sự khôn ngoan của loài người, mà dựa trên quyền năng của Đức Chúa Trời.  Vậy giữa những người thành thục,+ chúng ta nói về sự khôn ngoan, không phải là sự khôn ngoan của thế gian* này hay của các nhà cai trị trong thế gian* này, là những người sẽ thành hư không.+  Nhưng chúng ta nói về sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời nằm trong sự mầu nhiệm+ mà ngài đã ấn định từ trước khi có thế gian* này để chúng ta được vinh hiển, đó là sự khôn ngoan kín giấu.  Ấy chính là sự khôn ngoan mà không nhà cai trị nào trong thế gian* này biết được,+ vì nếu biết, hẳn họ đã không xử tử* Chúa vinh hiển.  Như có lời viết rằng: “Mắt chưa thấy, tai chưa nghe, lòng con người không tưởng tượng được những điều Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho người yêu thương ngài”.+ 10  Vì Đức Chúa Trời đã tỏ những điều ấy+ cho chúng ta qua thần khí ngài,+ bởi thần khí dò thấu mọi sự, ngay cả những điều sâu nhiệm của Đức Chúa Trời.+ 11  Có ai trong vòng loài người biết được ý tưởng của một người, ngoại trừ lòng người ấy? Cũng vậy, không ai biết được ý tưởng của Đức Chúa Trời, ngoại trừ thần khí ngài. 12  Chúng ta đã tiếp nhận thần khí từ Đức Chúa Trời+ chứ chẳng phải tinh thần của thế gian, hầu hiểu được những điều ngài nhân từ ban cho chúng ta. 13  Chúng ta cũng nói về những điều ấy, không phải bằng lời lẽ học được từ sự khôn ngoan của loài người+ nhưng từ thần khí,+ dùng lời lẽ thiêng liêng để giải thích những điều thiêng liêng. 14  Còn người sống theo xác thịt thì không tiếp nhận những điều thuộc về thần khí của Đức Chúa Trời, bởi những điều đó là ngu dại đối với họ, và họ không thể hiểu được vì những điều đó phải được tra xét với sự trợ giúp của thần khí. 15  Tuy nhiên, người sống theo thần khí thì tra xét mọi điều,+ nhưng không người nào tra xét họ. 16  Vì “ai biết được tư tưởng của Đức Giê-hô-va* để chỉ dẫn ngài?”.+ Còn chúng ta thì có tư tưởng của Đấng Ki-tô.+

Chú thích

Hay “hệ thống”. Xem mục “Thế gian” trong Bảng chú giải thuật ngữ.
Hay “hệ thống”. Xem mục “Thế gian” trong Bảng chú giải thuật ngữ.
Hay “các hệ thống”. Xem mục “Thế gian” trong Bảng chú giải thuật ngữ.
Hay “hệ thống”. Xem mục “Thế gian” trong Bảng chú giải thuật ngữ.
Hay “xử tử trên cây cột”.