Thư thứ nhất gửi tín đồ ở Cô-rinh-tô 12:1-31

  • Những món quà từ thần khí (1-11)

  • Một thân thể, nhiều bộ phận (12-31)

12  Hỡi anh em, tôi muốn anh em hiểu rõ về những món quà từ thần khí.+  Anh em biết rằng khi còn là người ngoại,* anh em bị tác động và dẫn đi lạc lối mà thờ những thần tượng câm,+ theo sự dẫn dắt của chúng.  Nay tôi muốn anh em biết rằng không ai bởi thần khí của Đức Chúa Trời mà nói: “Chúa Giê-su thật đáng rủa!”, và nếu không bởi thần khí thánh thì cũng không ai có thể nói: “Chúa Giê-su là Chúa!”.+  Có nhiều món quà khác nhau, nhưng chỉ có một thần khí;+  có nhiều thánh chức khác nhau,+ nhưng chỉ có một Chúa;  có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời, là đấng thực hiện mọi hoạt động ấy trong mọi người.+  Nhưng thần khí được thể hiện qua mỗi người vì lợi ích chung.+  Vì người này bởi thần khí mà nói được những lời* khôn ngoan, người kia cũng bởi thần khí ấy mà nói được những lời hiểu biết,  và nhờ thần khí ấy mà người thì có đức tin,+ người thì có khả năng* chữa bệnh,+ 10  người thì làm những việc phi thường,+ người thì nói tiên tri, người thì nhận ra những lời được soi dẫn,+ người thì nói các thứ tiếng khác nhau+ và người thì thông dịch các thứ tiếng.+ 11  Nhưng tất cả các hoạt động đó đều do cùng một thần khí thực hiện, theo ý thần khí mà phân bổ cho mỗi người. 12  Như thân thể là một nhưng có nhiều bộ phận, và tất cả các bộ phận của thân thể ấy tuy nhiều nhưng cùng một thân thể,+ thì thân thể Đấng Ki-tô cũng vậy. 13  Vì chúng ta đều nhờ một thần khí mà được báp-têm để tạo nên một thân thể, dù là người Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do; và chúng ta đều nhận cùng một thần khí. 14  Vì quả thật, thân thể không được tạo nên bởi một bộ phận mà bởi nhiều bộ phận.+ 15  Nếu chân nói: “Tôi không phải là tay nên chẳng thuộc về thân”, chẳng phải vì vậy mà nó không thuộc về thân. 16  Nếu tai nói: “Tôi không phải là mắt nên không thuộc về thân”, chẳng phải bởi thế mà nó không thuộc về thân. 17  Nếu cả thân thể là mắt thì thính giác ở đâu? Nếu cả thân thể là tai thì khứu giác ở đâu? 18  Nhưng Đức Chúa Trời đã sắp xếp mỗi bộ phận của thân thể theo ý ngài. 19  Nếu tất cả chỉ là một bộ phận thì có phải là thân thể không? 20  Nhưng chúng là nhiều bộ phận khác nhau, mà chỉ một thân thể. 21  Mắt không thể nói với tay: “Tôi không cần anh”, hoặc đầu cũng không thể nói với chân: “Tôi không cần các anh”. 22  Trái lại, trong thân thể, các bộ phận có vẻ yếu hơn thì lại cần thiết, 23  và những phần mà chúng ta nghĩ là kém tôn trọng thì chúng ta tôn trọng hơn;+ vì thế, những phần kém thu hút thì được chăm sóc nhiều hơn, 24  còn những phần đẹp rồi thì không cần gì nữa. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã sắp đặt thân thể như thế, ban nhiều sự tôn trọng hơn cho phần ít được tôn trọng, 25  để trong thân thể không có sự chia rẽ, mà các bộ phận phải quan tâm lẫn nhau.+ 26  Nếu một bộ phận chịu đau đớn, tất cả các bộ phận khác cùng chịu đau đớn;+ hoặc nếu một bộ phận được vinh hiển, tất cả các bộ phận khác cùng vui mừng.+ 27  Anh em hợp thành thân thể của Đấng Ki-tô,+ và mỗi người là một bộ phận.+ 28  Đức Chúa Trời đã chỉ định trong hội thánh: Thứ nhất là các sứ đồ,+ thứ nhì là các nhà tiên tri,+ thứ ba là các thầy dạy,+ kế đến là những việc phi thường,+ rồi đến khả năng chữa bệnh,+ việc giúp đỡ người khác, khả năng hướng dẫn+ và nói các thứ tiếng khác nhau.+ 29  Đâu phải tất cả đều là sứ đồ phải không? Đâu phải tất cả đều là nhà tiên tri phải không? Đâu phải tất cả đều là thầy dạy phải không? Đâu phải tất cả đều làm những việc phi thường phải không? 30  Đâu phải tất cả đều có khả năng chữa bệnh phải không? Đâu phải tất cả đều nói được các thứ tiếng phải không?+ Đâu phải tất cả đều là người thông dịch* phải không?+ 31  Nhưng hãy tiếp tục nỗ lực để đạt được* những món quà lớn hơn.+ Dù vậy, tôi sẽ cho anh em thấy một đường lối vượt trội hơn.+

Chú thích

Tức là người chưa tin đạo.
Hay “một thông điệp”.
Ds: “món quà”.
Hay “người giải nghĩa”.
Hay “tiếp tục sốt sắng tìm kiếm”.