Thư thứ nhất gửi tín đồ ở Cô-rinh-tô 1:1-31

  • Lời chào (1-3)

  • Phao-lô cảm tạ Đức Chúa Trời về những người Cô-rinh-tô (4-9)

  • Lời khuyên bảo là phải hợp nhất (10-17)

  • Đấng Ki-tô là quyền năng và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời (18-25)

  • Chỉ khoe về Đức Giê-hô-va (26-31)

1  Phao-lô, được gọi làm sứ đồ+ của Đấng Ki-tô Giê-su theo ý muốn Đức Chúa Trời, và Sốt-then, người anh em của chúng ta,  gửi cho hội thánh của Đức Chúa Trời ở Cô-rinh-tô,+ là những người đã được nên thánh, hợp nhất với Đấng Ki-tô Giê-su+ và được gọi để làm người thánh, cùng mọi người ở khắp nơi đang kêu cầu danh Chúa Giê-su Ki-tô,+ Chúa của họ và của chúng ta:  Nguyện anh em được hưởng lòng nhân từ bao la và sự bình an từ Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và từ Chúa Giê-su Ki-tô.  Tôi luôn cảm tạ Đức Chúa Trời của tôi về anh em, vì ngài đã tỏ lòng nhân từ bao la với anh em qua Đấng Ki-tô Giê-su;  bởi trong Đấng Ki-tô, anh em được giàu có về mọi mặt, vừa có đầy đủ khả năng rao truyền lời Đức Chúa Trời vừa có đầy đủ sự hiểu biết,+  như lời chứng về Đấng Ki-tô+ đã được lập vững chắc trong anh em vậy,  hầu cho anh em không thiếu bất cứ món quà nào trong khi nóng lòng chờ đợi Chúa Giê-su Ki-tô của chúng ta được mạc khải.*+  Đức Chúa Trời cũng sẽ làm anh em đứng vững cho đến cuối cùng, để không ai có cớ cáo buộc anh em trong ngày của Chúa Giê-su Ki-tô chúng ta.+  Đức Chúa Trời là đấng trung tín,+ ngài đã gọi anh em đến kết hợp* với Con ngài là Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. 10  Hỡi anh em, nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô chúng ta, nay tôi khuyến giục anh em hết thảy phải hợp nhất trong lời nói, không chia rẽ,+ nhưng hoàn toàn nhất trí với nhau và có cùng lối suy nghĩ.+ 11  Hỡi anh em tôi, một số người trong nhà Cơ-lô-ê đã cho tôi biết có sự bất hòa trong vòng anh em. 12  Ý tôi là có người nói thế này, có người nói thế kia rằng: “Tôi thuộc về Phao-lô”, “Tôi thuộc về A-bô-lô”,+ “Tôi thuộc về Sê-pha”,* “Còn tôi thuộc về Đấng Ki-tô”. 13  Vậy chẳng phải Đấng Ki-tô bị phân chia sao? Phao-lô đâu có bị xử tử trên cây cột vì anh em phải không? Hay anh em đã được báp-têm nhân danh Phao-lô? 14  Cảm tạ Đức Chúa Trời vì tôi không làm phép báp-têm cho ai ngoài Cơ-rít-bơ+ và Gai-út,+ 15  để không ai có thể nói rằng anh em được báp-têm nhân danh tôi. 16  Thật ra tôi cũng làm phép báp-têm cho người nhà Sê-pha-na.+ Ngoài họ ra, tôi không biết mình có làm phép báp-têm cho ai nữa không. 17  Vì Đấng Ki-tô phái tôi đến, không phải để làm phép báp-têm mà để rao truyền tin mừng,+ nhưng chẳng phải rao truyền bằng lời lẽ trí thức,* hầu cây khổ hình* của Đấng Ki-tô không trở nên vô ích. 18  Đối với những kẻ đang đi đến sự diệt vong thì lời giảng về cây khổ hình* là ngu dại;+ còn đối với chúng ta, là những người đang tiến đến sự cứu rỗi, thì lời giảng ấy là quyền năng của Đức Chúa Trời.+ 19  Vì có lời viết rằng: “Ta sẽ khiến sự khôn ngoan của giới khôn ngoan tiêu mất, sẽ gạt bỏ tri thức của người trí thức”.+ 20  Người khôn ngoan đâu? Thầy kinh luật đâu? Kẻ tranh cãi của thế gian* này đâu? Chẳng phải Đức Chúa Trời đã biến sự khôn ngoan của thế gian này thành ra ngu dại sao? 21  Theo sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, vì thế gian cậy sự khôn ngoan riêng+ mà không tìm hiểu về ngài,+ nên Đức Chúa Trời vui lòng dùng sự ngu dại+ của điều chúng ta rao giảng để cứu những ai tin. 22  Bởi người Do Thái đòi xem dấu lạ+ và người Hy Lạp tìm kiếm sự khôn ngoan; 23  nhưng chúng ta giảng về Đấng Ki-tô bị xử tử trên cây cột, đối với dân Do Thái thì đó là cớ gây vấp ngã, còn đối với các dân khác thì là sự ngu dại.+ 24  Tuy nhiên, đối với những người được gọi, cả người Do Thái lẫn người Hy Lạp, thì Đấng Ki-tô là quyền năng và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời.+ 25  Vì điều thuộc về Đức Chúa Trời mà bị xem là ngu dại thì khôn ngoan hơn loài người, và điều thuộc về Đức Chúa Trời mà bị xem là yếu kém lại mạnh hơn loài người.+ 26  Hỡi anh em, anh em thấy rằng khi ngài gọi anh em thì không có nhiều người khôn ngoan theo quan điểm loài người,*+ cũng chẳng có nhiều người quyền thế hay con nhà danh giá;*+ 27  nhưng Đức Chúa Trời chọn những gì bị xem là ngu dại trong thế gian để làm cho kẻ khôn ngoan xấu hổ, và chọn những gì bị xem là yếu kém trong thế gian để làm kẻ mạnh mẽ xấu hổ;+ 28  ngài chọn những gì hèn mọn trong thế gian và những gì bị xem thường, những điều không ra chi, để làm cho những điều quan trọng trở nên không ra chi,+ 29  hầu cho không ai có thể khoe khoang trước mắt ngài. 30  Nhưng nhờ Đức Chúa Trời mà anh em được hợp nhất với Đấng Ki-tô Giê-su, đấng tỏ cho chúng ta sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, đấng giúp chúng ta trở nên công chính,+ nên thánh+ và được giải thoát nhờ giá chuộc,+ 31  hầu cho xảy ra như lời đã viết: “Ai khoe, hãy khoe về Đức Giê-hô-va”.*+

Chú thích

Nghĩa là “vén màn bí mật”, tức là tiết lộ.
Hay “dự phần”.
Còn gọi là Phi-e-rơ.
Hay “lời lẽ khôn khéo”.
Hay “hệ thống”. Xem mục “Thế gian” trong Bảng chú giải thuật ngữ.
Hay “hay thuộc dòng quý tộc”.
Ds: “theo xác thịt”.