Các vua quyển thứ nhất 16:1-34

  • Sự phán xét của Đức Giê-hô-va nghịch lại Ba-ê-sa (1-7)

  • Ê-lát, vua Y-sơ-ra-ên (8-14)

  • Xim-ri, vua Y-sơ-ra-ên (15-20)

  • Ôm-ri, vua Y-sơ-ra-ên (21-28)

  • A-háp, vua Y-sơ-ra-ên (29-33)

  • Hi-ên xây lại Giê-ri-cô (34)

16  Sau đó, Đức Giê-hô-va truyền cho Giê-hu+ con trai Ha-na-ni+ lời phán nghịch lại Ba-ê-sa:  “Ta đã dấy ngươi lên từ bụi đất và lập ngươi làm người lãnh đạo dân Y-sơ-ra-ên của ta.+ Nhưng ngươi cứ theo đường lối của Giê-rô-bô-am và khiến dân Y-sơ-ra-ên phạm tội nên chúng đã xúc phạm ta bằng các tội lỗi của chúng.+  Vì vậy, ta sẽ quét sạch Ba-ê-sa cùng cả nhà hắn, ta sẽ khiến nhà hắn giống như nhà Giê-rô-bô-am+ con trai Nê-bát.  Những kẻ thuộc về Ba-ê-sa chết trong thành thì chó sẽ ăn; còn những kẻ thuộc về hắn chết ngoài đồng thì chim trời sẽ ăn”.  Những chuyện khác về lịch sử của Ba-ê-sa, tức các việc ông đã làm và uy lực của ông, chẳng phải đều được ghi trong sách lịch sử thời các vua của Y-sơ-ra-ên sao?  Rồi Ba-ê-sa yên nghỉ cùng tổ phụ và được chôn tại Tiệt-xa.+ Con trai ông là Ê-lát lên ngôi kế vị.  Đức Giê-hô-va truyền cho nhà tiên tri Giê-hu con trai Ha-na-ni lời phán nghịch lại Ba-ê-sa cùng cả nhà ông, vì mọi điều gian ác Ba-ê-sa đã phạm trong mắt Đức Giê-hô-va khi xúc phạm ngài bằng công việc của tay mình, và vì ông đã giết Na-đáp. Nhà Ba-ê-sa trở nên như nhà Giê-rô-bô-am.+  Năm thứ hai mươi sáu triều đại vua A-sa của Giu-đa, con trai Ba-ê-sa là Ê-lát lên ngôi vua Y-sơ-ra-ên tại Tiệt-xa và cai trị trong hai năm.  Tôi tớ ông là Xim-ri, là thủ lĩnh của một nửa lực lượng chiến xa, âm mưu làm phản khi Ê-lát đang ở Tiệt-xa và uống rượu say trong nhà Ạt-xa, người coi sóc cung điện ở Tiệt-xa. 10  Xim-ri vào nhà và giết Ê-lát,+ lúc đó nhằm năm thứ hai mươi bảy triều đại vua A-sa của Giu-đa, rồi lên ngôi thay thế. 11  Khi bắt đầu trị vì, lúc vừa lên ngôi vua, ông giết cả nhà Ba-ê-sa. Ông chẳng tha cho một người nam nào,* dù là bà con* hay bạn bè của Ê-lát. 12  Vậy, Xim-ri tiêu diệt cả nhà Ba-ê-sa, đúng như lời Đức Giê-hô-va đã phán nghịch lại Ba-ê-sa qua nhà tiên tri Giê-hu.+ 13  Ấy là vì mọi tội lỗi mà Ba-ê-sa và con trai là Ê-lát đã phạm, cùng những tội mà họ đã khiến dân Y-sơ-ra-ên phạm khi xúc phạm Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên bằng những tượng vô dụng.+ 14  Những chuyện khác về lịch sử của Ê-lát, tức mọi việc ông đã làm, chẳng phải đều được ghi trong sách lịch sử thời các vua của Y-sơ-ra-ên sao? 15  Năm thứ hai mươi bảy triều đại vua A-sa của Giu-đa, Xim-ri làm vua trong bảy ngày tại Tiệt-xa. Lúc đó, quân đội Y-sơ-ra-ên đang đóng trại để đánh thành Ghi-bê-thôn+ thuộc dân Phi-li-tia. 16  Sau một thời gian, quân đội đang đóng trại hay tin rằng: “Xim-ri đã mưu phản và ám sát vua”. Vào ngày đó, toàn thể Y-sơ-ra-ên lập Ôm-ri,+ tướng quân đội, làm vua Y-sơ-ra-ên ngay trong trại. 17  Ôm-ri cùng mọi người Y-sơ-ra-ên ở với ông đi lên từ Ghi-bê-thôn và bao vây Tiệt-xa. 18  Khi thấy thành đã bị chiếm, Xim-ri đi vào tháp kiên cố của cung điện, đốt cung điện và chết cháy trong đó.+ 19  Ấy là vì những tội mà chính ông đã phạm khi làm điều ác trong mắt Đức Giê-hô-va bằng cách đi theo đường lối của Giê-rô-bô-am và vì tội mà ông đã khiến dân Y-sơ-ra-ên phạm.+ 20  Những chuyện khác về lịch sử của Xim-ri và âm mưu làm phản của ông, chẳng phải đều được ghi trong sách lịch sử thời các vua của Y-sơ-ra-ên sao? 21  Lúc bấy giờ, dân Y-sơ-ra-ên chia làm hai phe. Phe này theo con trai Ghi-nát là Típ-ni và muốn tôn ông làm vua, còn phe kia thì theo Ôm-ri. 22  Nhưng phe của Ôm-ri mạnh hơn phe của Típ-ni con trai Ghi-nát. Vậy, Típ-ni chết và Ôm-ri lên ngôi vua. 23  Năm thứ ba mươi mốt triều đại vua A-sa của Giu-đa, Ôm-ri lên ngôi vua Y-sơ-ra-ên và cai trị 12 năm. Ông cai trị sáu năm ở Tiệt-xa. 24  Ông mua ngọn núi Sa-ma-ri từ Sê-me với giá hai ta-lâng* bạc và xây một thành trên đó. Ông đặt tên thành đã xây là Sa-ma-ri,*+ theo tên của Sê-me, chủ* ngọn núi. 25  Ôm-ri cứ làm điều ác trong mắt Đức Giê-hô-va, ông còn tệ hơn hết thảy những kẻ đi trước.+ 26  Ông theo đường lối của Giê-rô-bô-am con trai Nê-bát cùng tội mà vua ấy đã khiến dân Y-sơ-ra-ên phạm khi xúc phạm Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên bằng những tượng thần vô dụng.+ 27  Những chuyện khác về lịch sử của Ôm-ri, tức những việc ông làm và uy lực của ông, chẳng phải đều được ghi trong sách lịch sử thời các vua của Y-sơ-ra-ên sao? 28  Rồi Ôm-ri yên nghỉ cùng tổ phụ và được chôn tại Sa-ma-ri. Con trai ông là A-háp+ lên ngôi kế vị. 29  Năm thứ ba mươi tám triều đại vua A-sa của Giu-đa, con trai Ôm-ri là A-háp lên ngôi vua Y-sơ-ra-ên. Ông cai trị Y-sơ-ra-ên 22 năm tại Sa-ma-ri.+ 30  Trong mắt Đức Giê-hô-va, con trai Ôm-ri là A-háp còn gian ác hơn hết thảy những kẻ đi trước.+ 31  Việc đi theo tội lỗi của Giê-rô-bô-am+ con trai Nê-bát như thể là chưa đủ đối với A-háp nên ông còn cưới Giê-xa-bên,+ con gái Ết-ba-anh vua Si-đôn.+ Ông cũng bắt đầu hầu việc và quỳ lạy Ba-anh.+ 32  Ông còn lập một bàn thờ cho Ba-anh tại đền thờ của Ba-anh+ mà ông xây ở Sa-ma-ri. 33  A-háp cũng dựng một cột thờ.*+ Ông xúc phạm Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên nhiều hơn hết thảy các vua Y-sơ-ra-ên đi trước. 34  Vào thời A-háp, Hi-ên người Bê-tên xây lại thành Giê-ri-cô. Đặt nền cho thành, ông trả giá bằng con đầu lòng của mình là A-bi-ram; dựng các cổng thành, ông trả giá bằng con út là Sê-gúp, đúng như lời Đức Giê-hô-va đã phán qua Giô-suê con trai Nun.+

Chú thích

Ds: “bất kỳ người nào tiểu vào tường”. Cụm từ Hê-bơ-rơ có ý khinh bỉ này nói đến người nam.
Hay “những người báo thù huyết”.
Một ta-lâng tương đương 34,2kg. Xem Phụ lục B14.
Nghĩa là “thuộc về thị tộc Sê-me”.
Ds: “chúa”.