Các vua quyển thứ nhất 1:1-53

  • Đa-vít và A-bi-sác (1-4)

  • A-đô-ni-gia muốn ngôi vị (5-10)

  • Na-than và Bát-sê-ba hành động (11-27)

  • Đa-vít ra lệnh xức dầu cho Sa-lô-môn (28-40)

  • A-đô-ni-gia chạy trốn đến bàn thờ (41-53)

1  Bấy giờ, vua Đa-vít đã già+ và cao tuổi. Dù người ta đắp trên vua nhiều áo nhưng vua vẫn không thấy ấm.  Các tôi tớ thưa với vua rằng: “Xin để chúng tôi tìm một thiếu nữ đồng trinh cho đức vua là chúa tôi. Cô ấy sẽ túc trực bên ngài để chăm sóc. Cô sẽ nằm trong vòng tay của ngài để đức vua là chúa tôi được ấm”.  Họ đi khắp lãnh thổ Y-sơ-ra-ên để tìm một cô gái xinh đẹp. Họ tìm được A-bi-sác+ người Su-nem+ và đưa cô vào gặp vua.  Cô gái đó vô cùng xinh đẹp. Cô trở thành người chăm sóc và túc trực bên vua, nhưng vua không ăn nằm với cô.  Trong lúc ấy, con trai Ha-ghít là A-đô-ni-gia+ tự tôn mình lên và nói: “Ta sẽ làm vua!”. Hắn sắm sửa cho mình một cỗ xe ngựa cùng các kỵ binh và 50 lính chạy trước mặt.+  Nhưng vua cha chưa từng trách* hắn rằng: “Sao con lại làm vậy?”. A-đô-ni-gia cũng rất đẹp trai và được sinh ra sau Áp-sa-lôm.  Hắn bàn tính với con trai Xê-ru-gia là Giô-áp cùng thầy tế lễ A-bi-a-tha.+ Họ đồng ý giúp đỡ và ủng hộ A-đô-ni-gia.+  Nhưng thầy tế lễ Xa-đốc,+ Bê-na-gia+ con trai Giê-hô-gia-đa, nhà tiên tri Na-than,+ Si-mê-i,+ Rê-i và các chiến binh dũng mãnh của Đa-vít+ thì không ủng hộ A-đô-ni-gia.  Sau đó, A-đô-ni-gia dâng cừu, bò và những con thú béo mập làm vật tế lễ+ cạnh hòn đá của Xô-hê-lết, gần Ên-rô-ghên. Hắn mời tất cả anh em, tức các hoàng tử, cùng hết thảy người Giu-đa là những tôi tớ vua. 10  Nhưng hắn không mời nhà tiên tri Na-than, Bê-na-gia, các chiến binh dũng mãnh và em trai hắn là Sa-lô-môn. 11  Na-than+ nói với Bát-sê-ba,+ mẹ của Sa-lô-môn:+ “Bà có nghe rằng A-đô-ni-gia+ con trai Ha-ghít đã làm vua trong khi chúa chúng ta là Đa-vít chẳng hề hay biết không? 12  Bây giờ, xin nghe lời khuyên của tôi, để bà có thể giữ được mạng sống mình và mạng sống của con trai bà là Sa-lô-môn.+ 13  Hãy vào gặp vua Đa-vít và nói: ‘Chẳng phải chính đức vua là chúa tôi đã thề với tôi tớ ngài rằng: “Con trai nàng là Sa-lô-môn sẽ làm vua kế vị ta và ngồi trên ngai của ta”+ hay sao? Vậy sao bây giờ A-đô-ni-gia lại làm vua?’. 14  Khi bà đang nói với vua thì tôi sẽ vào và xác nhận lời của bà”. 15  Vậy, Bát-sê-ba vào gặp vua trong phòng riêng. Vua đã già lắm rồi, và A-bi-sác+ người Su-nem đang túc trực bên vua. 16  Bát-sê-ba quỳ sấp mình trước vua. Vua hỏi: “Nàng muốn xin điều chi?”. 17  Bà đáp: “Thưa chúa tôi, chính ngài đã chỉ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ngài mà thề với tôi tớ ngài rằng: ‘Con trai nàng là Sa-lô-môn sẽ làm vua kế vị ta và ngồi trên ngai của ta’.+ 18  Nhưng kìa! Giờ A-đô-ni-gia đã làm vua, mà đức vua là chúa tôi lại chẳng hề hay biết.+ 19  Hắn đã dâng rất nhiều bò đực, thú vật béo mập và cừu để làm vật tế lễ. Hắn còn mời tất cả con trai của vua cùng thầy tế lễ A-bi-a-tha và tướng quân đội Giô-áp;+ nhưng hắn không mời tôi tớ ngài là Sa-lô-môn.+ 20  Vậy bây giờ, thưa đức vua là chúa tôi, toàn thể Y-sơ-ra-ên đang hướng mắt về ngài để biết ai sẽ ngồi trên ngôi kế vị. 21  Nếu không, ngay khi đức vua là chúa tôi yên nghỉ cùng tổ phụ thì tôi và con trai mình là Sa-lô-môn sẽ bị xem như những kẻ phản bội”. 22  Khi bà còn đang nói với vua thì nhà tiên tri Na-than đi vào.+ 23  Người ta liền báo cho vua rằng: “Nhà tiên tri Na-than đến!”. Ông vào diện kiến vua và sấp mặt xuống đất. 24  Rồi Na-than tâu: “Thưa đức vua là chúa tôi, có phải ngài đã nói: ‘A-đô-ni-gia sẽ làm vua kế vị ta và ngồi trên ngai của ta’ chăng?+ 25  Vì hôm nay ông ấy đã đi xuống dâng rất nhiều bò đực, thú vật béo mập và cừu để làm vật tế lễ.+ Ông ta còn mời tất cả con trai của vua, các tướng quân đội cùng thầy tế lễ A-bi-a-tha.+ Họ đang ăn uống với ông ta và cứ hô lên rằng: ‘Vua A-đô-ni-gia vạn tuế!’. 26  Nhưng ông ấy không mời tôi, là tôi tớ ngài, hay thầy tế lễ Xa-đốc, hay Bê-na-gia+ con trai Giê-hô-gia-đa, hay tôi tớ ngài là Sa-lô-môn. 27  Có phải đức vua là chúa tôi đã cho phép điều này mà không báo cho tôi tớ ngài biết ai sẽ ngồi trên ngôi kế vị?”. 28  Bấy giờ, vua Đa-vít nói: “Hãy gọi Bát-sê-ba cho ta”. Bà liền vào đứng trước mặt vua. 29  Vua thề: “Thật như Đức Giê-hô-va hằng sống, đấng đã giải cứu* ta khỏi mọi nỗi khốn khổ,+ 30  và đúng như ta đã chỉ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên mà thề với nàng rằng: ‘Con trai nàng là Sa-lô-môn sẽ làm vua kế vị ta và ngồi trên ngai thay thế ta!’, hôm nay ta sẽ thực hiện điều ấy”. 31  Bát-sê-ba quỳ sấp mặt trước vua và thưa: “Nguyện chúa tôi là vua Đa-vít sống đời đời!”. 32  Vua Đa-vít liền nói: “Hãy cho gọi thầy tế lễ Xa-đốc, nhà tiên tri Na-than và Bê-na-gia+ con trai Giê-hô-gia-đa”.+ Họ vào trước mặt vua. 33  Vua bảo họ: “Hãy dẫn theo các tôi tớ của chúa mình và để con trai ta là Sa-lô-môn cưỡi con la của ta,+ rồi dẫn xuống Ghi-hôn.+ 34  Tại đó, thầy tế lễ Xa-đốc và nhà tiên tri Na-than sẽ xức dầu cho con ta+ làm vua trên Y-sơ-ra-ên; sau đó hãy thổi tù và, rồi hô lên: ‘Vua Sa-lô-môn vạn tuế!’.+ 35  Các ngươi hãy theo con ta trở về; Sa-lô-môn sẽ ngồi trên ngai ta. Con ta sẽ làm vua thay cho ta, ta sẽ bổ nhiệm Sa-lô-môn làm lãnh đạo Y-sơ-ra-ên và Giu-đa”. 36  Bê-na-gia con trai Giê-hô-gia-đa liền nói: “A-men! Nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời của đức vua là chúa tôi chấp thuận điều này. 37  Nguyện Đức Giê-hô-va ở cùng Sa-lô-môn+ như đã ở với đức vua là chúa tôi. Nguyện ngài khiến ngôi Sa-lô-môn vĩ đại hơn ngôi của chúa tôi là vua Đa-vít”.+ 38  Sau đó, thầy tế lễ Xa-đốc, nhà tiên tri Na-than, Bê-na-gia+ con trai Giê-hô-gia-đa cùng người Kê-rê-thít và người Phê-lê-thít+ đều đi xuống và để Sa-lô-môn cưỡi con la của vua Đa-vít,+ rồi dẫn đến Ghi-hôn.+ 39  Thầy tế lễ Xa-đốc lấy sừng có chứa dầu+ từ lều thánh+ và xức cho Sa-lô-môn.+ Họ thổi tù và, rồi mọi người hô lên: “Vua Sa-lô-môn vạn tuế!”. 40  Sau đó, hết thảy dân chúng theo Sa-lô-môn trở về, vừa đi vừa thổi sáo và reo mừng vang dội đến nỗi nứt cả đất.+ 41  Sau khi ăn uống xong thì A-đô-ni-gia và những người được hắn mời đều nghe thấy điều đó.+ Vừa nghe tiếng tù và, Giô-áp hỏi: “Sao trong thành lại có tiếng ồn ào đến vậy?”. 42  Khi ông còn đang nói thì con trai thầy tế lễ A-bi-a-tha là Giô-na-than+ đi đến. A-đô-ni-gia nói: “Hãy vào đây, anh là người tốt* thì chắc phải mang tin tốt”. 43  Nhưng Giô-na-than đáp: “Không phải! Chúa chúng ta là vua Đa-vít đã lập Sa-lô-môn làm vua. 44  Vua đã phái thầy tế lễ Xa-đốc, nhà tiên tri Na-than, Bê-na-gia con trai Giê-hô-gia-đa, người Kê-rê-thít và người Phê-lê-thít đi cùng Sa-lô-môn. Họ đã để người cưỡi con la của vua.+ 45  Sau đó, thầy tế lễ Xa-đốc và nhà tiên tri Na-than đã xức dầu cho người làm vua tại Ghi-hôn. Rồi họ vui mừng rời khỏi nơi ấy, và cả thành reo hò vang dội. Đó chính là tiếng mà các ông đã nghe. 46  Ngoài ra, Sa-lô-môn cũng vừa lên ngôi vua. 47  Còn nữa, các tôi tớ của vua Đa-vít đã vào chúc mừng vua rằng: ‘Nguyện Đức Chúa Trời khiến danh Sa-lô-môn lừng lẫy hơn danh vua. Nguyện Đức Chúa Trời khiến ngôi Sa-lô-môn vĩ đại hơn ngôi vua!’. Nghe vậy, vua Đa-vít sấp mình trên giường. 48  Vua cũng nói rằng: ‘Nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên được khen ngợi, hôm nay ngài đã lập một người ngồi trên ngai ta và cho phép mắt ta thấy điều đó!’”. 49  Hết thảy những người mà A-đô-ni-gia đã mời đều khiếp sợ. Mọi người liền trỗi dậy, ai đi đường nấy. 50  A-đô-ni-gia cũng sợ hãi vì cớ Sa-lô-môn, thế nên hắn vào nắm lấy các sừng bàn thờ.+ 51  Người ta báo cho Sa-lô-môn: “Kìa, A-đô-ni-gia sợ vua Sa-lô-môn; ông ấy nắm lấy các sừng bàn thờ mà rằng: ‘Xin vua Sa-lô-môn hãy thề với ta rằng vua sẽ không dùng gươm lấy mạng tôi tớ vua’”. 52  Sa-lô-môn nói: “Nếu hắn cư xử đúng mực thì sẽ không có sợi tóc nào của hắn bị rơi xuống đất; nhưng nếu ta thấy nơi hắn có điều gì xấu xa+ thì hắn phải chết”. 53  Vậy, vua Sa-lô-môn sai người đưa A-đô-ni-gia ra khỏi bàn thờ. Hắn vào quỳ trước mặt vua Sa-lô-môn, rồi vua bảo hắn: “Hãy về nhà đi”.

Chú thích

Hay “chưa từng làm tổn thương”.
Hay “chuộc”.
Hay “đáng trọng”.