Đa-ni-ên 3:1-30

  • Pho tượng bằng vàng của vua Nê-bu-cát-nết-xa (1-7)

    • Lệnh thờ pho tượng (4-6)

  • Ba người Hê-bơ-rơ bị tố cáo là cãi lệnh (8-18)

    • “Chúng thần sẽ không hầu việc các thần của ngài” (18)

  • Bị ném vào lò lửa hực (19-23)

  • Được cứu khỏi lửa cách mầu nhiệm (24-27)

  • Vua ca tụng Đức Chúa Trời của người Hê-bơ-rơ (28-30)

3  Vua Nê-bu-cát-nết-xa làm một pho tượng bằng vàng cao 60 cu-bít,* bề ngang 6 cu-bít.* Vua dựng nó trong đồng bằng Đu-ra, thuộc tỉnh Ba-by-lôn.  Sau đó, vua Nê-bu-cát-nết-xa ra lệnh triệu tập các phó vương, các quan cai quản, các quan tổng đốc, cố vấn, người trông coi kho báu, quan tòa, quan tư pháp, cùng hết thảy quản đốc của các tỉnh đến dự lễ khánh thành pho tượng mà vua Nê-bu-cát-nết-xa đã dựng.  Vậy, các phó vương, các quan cai quản, các quan tổng đốc, cố vấn, người trông coi kho báu, quan tòa, quan tư pháp, cùng hết thảy quản đốc của các tỉnh đều tập hợp lại để dự lễ khánh thành pho tượng mà vua Nê-bu-cát-nết-xa đã dựng. Họ đứng trước pho tượng ấy.  Người loan báo hô to: “Hỡi các dân, các nước và các nhóm ngôn ngữ, đức vua đã truyền lệnh rằng:  Khi các ngươi nghe tiếng tù và, sáo, đàn dây, đàn hạc tam giác, nhạc cụ có dây, kèn túi, cùng mọi nhạc khí khác thì phải sấp mình xuống thờ phượng pho tượng bằng vàng mà vua Nê-bu-cát-nết-xa đã dựng.  Ai không sấp mình xuống thờ phượng sẽ bị ném vào lò lửa hực+ ngay lập tức”.  Vì vậy, khi nghe tiếng tù và, sáo, đàn dây, đàn hạc tam giác, nhạc cụ có dây, cùng mọi nhạc khí khác thì mọi dân, mọi nước và mọi nhóm ngôn ngữ đều sấp mình xuống thờ phượng pho tượng bằng vàng mà vua Nê-bu-cát-nết-xa đã dựng.  Lúc ấy, có mấy người Canh-đê đến tố cáo* những người Do Thái.  Họ nói với vua Nê-bu-cát-nết-xa: “Ôi bệ hạ, nguyện ngài sống muôn đời. 10  Thưa bệ hạ, ngài đã ra lệnh rằng khi nghe tiếng tù và, sáo, đàn dây, đàn hạc tam giác, nhạc cụ có dây, kèn túi, cùng mọi nhạc khí khác thì hết thảy mọi người phải sấp mình xuống thờ phượng pho tượng bằng vàng; 11  ai không sấp mình xuống thờ phượng sẽ bị ném vào lò lửa hực.+ 12  Nhưng những người Do Thái mà ngài đã bổ nhiệm cai quản tỉnh Ba-by-lôn là Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô,+ thưa bệ hạ, những kẻ đó chẳng tôn trọng ngài chút nào. Chúng không hầu việc các thần của ngài và từ chối thờ phượng pho tượng bằng vàng mà ngài đã dựng”. 13  Nê-bu-cát-nết-xa nổi cơn thịnh nộ và ra lệnh đưa Sa-đơ-rắc, Mê-sác cùng A-bết-nê-gô đến. Vậy, họ bị giải đến trước mặt vua. 14  Nê-bu-cát-nết-xa hỏi họ: “Hỡi Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô, có thật là các ngươi không hầu việc các thần của ta+ và từ chối thờ phượng pho tượng bằng vàng mà ta đã dựng không? 15  Bây giờ, khi các ngươi nghe tiếng tù và, sáo, đàn dây, đàn hạc tam giác, nhạc cụ có dây, kèn túi, cùng mọi nhạc khí khác mà chịu sấp mình xuống thờ phượng pho tượng ta đã làm thì ta sẽ miễn tội. Nếu không thì các ngươi sẽ bị ném vào lò lửa hực ngay lập tức. Để xem thần nào có thể giải cứu các ngươi khỏi tay ta?”.+ 16  Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô đáp: “Thưa vua Nê-bu-cát-nết-xa, về chuyện này thì chúng thần không cần phải trả lời ngài. 17  Nếu chúng thần bị ném vào lò lửa hực thì thưa bệ hạ, Đức Chúa Trời mà chúng thần hầu việc có thể giải cứu chúng thần ra khỏi đó và khỏi tay ngài.+ 18  Cho dù Đức Chúa Trời không làm thế, xin ngài biết rằng chúng thần sẽ không hầu việc các thần của ngài, cũng không thờ phượng pho tượng bằng vàng mà ngài đã dựng”.+ 19  Nê-bu-cát-nết-xa nổi giận với Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô đến nỗi nét mặt vua thay đổi.* Vua ra lệnh làm cho lò lửa nóng hơn bình thường gấp bảy lần. 20  Vua sai một số dũng sĩ trong quân đội đến trói Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô rồi ném họ vào lò lửa hực. 21  Họ bị trói khi vẫn còn mặc áo choàng, áo trong, mũ cùng mọi y phục khác trên người và bị ném vào lò lửa hực. 22  Vì lệnh vua truyền quá khắc nghiệt và lò lửa nóng lạ thường nên những người áp giải Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô đều bị ngọn lửa thiêu chết. 23  Còn Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô thì rơi vào lò lửa hực khi vẫn bị trói. 24  Bấy giờ, vua Nê-bu-cát-nết-xa hốt hoảng, đứng phắt dậy và hỏi các quan chức cấp cao rằng: “Có phải chúng ta đã trói ba người và ném vào lửa không?”. Họ trả lời: “Thưa bệ hạ, đúng như vậy”. 25  Vua nói: “Kìa! Ta thấy bốn người đang tự do đi lại giữa ngọn lửa mà chẳng hề hấn gì, người thứ tư nhìn giống như con trai của các thần”. 26  Nê-bu-cát-nết-xa đến gần cửa lò và gọi: “Hỡi Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô, các tôi tớ của Đức Chúa Trời Tối Cao,+ hãy bước ra đây!”. Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô bước ra từ giữa ngọn lửa. 27  Các phó vương, các quan cai quản, các quan tổng đốc, cùng những quan chức cấp cao của vua đã được triệu tập+ đều thấy ngọn lửa không thể hại đến thân thể của ba người đó;+ không một sợi tóc nào của họ bị cháy sém, áo choàng của họ vẫn y nguyên, thậm chí trên người họ cũng chẳng có mùi lửa. 28  Nê-bu-cát-nết-xa cất tiếng nói: “Đáng ngợi khen Đức Chúa Trời của Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô+ vì ngài đã sai thiên sứ giải cứu tôi tớ ngài. Họ tin cậy nơi ngài, không tuân lệnh vua và thà chết* còn hơn phải hầu việc hay thờ phượng bất cứ thần nào khác ngoài Đức Chúa Trời của mình.+ 29  Vậy, ta ban lệnh này cho tất cả các dân, các nước và các nhóm ngôn ngữ: Hễ ai nói điều gì phạm đến Đức Chúa Trời của Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô thì sẽ bị phanh thây, nhà nó sẽ thành hố xí công cộng;* vì chẳng thần nào có thể giải cứu như đấng ấy”.+ 30  Sau đó, vua thăng chức cho Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô trong tỉnh Ba-by-lôn.+

Chú thích

Khoảng 27m. Xem Phụ lục B14.
Khoảng 2,7m. Xem Phụ lục B14.
Hay “vu khống”.
Hay “thái độ vua thay đổi hoàn toàn”.
Hay “hy sinh thân mình”.
Cũng có thể là “đống rác; đống phân”.