Ê-xơ-tê 3:1-15

  • Ha-man được vua cất nhắc (1-4)

  • Ha-man âm mưu diệt người Do Thái (5-15)

3  Sau các việc đó, vua A-suê-ru thăng chức cho Ha-man+ con trai Ham-mê-đa-tha, người A-gác,+ và cất nhắc Ha-man lên bằng cách ban cho địa vị cao hơn tất cả các quan khác.+  Hết thảy bề tôi của vua ở tại cổng cung điện đều cúi xuống và sấp mình trước Ha-man vì vua đã ra lệnh phải làm thế. Nhưng Mạc-đô-chê không chịu cúi xuống hay sấp mình trước Ha-man.  Vì vậy, các bề tôi của vua tại cổng cung điện nói với Mạc-đô-chê: “Sao ông lại lờ đi lệnh vua?”.  Ngày nào họ cũng nói với Mạc-đô-chê như thế nhưng ông không nghe theo. Rồi họ tâu với Ha-man xem có nên dung túng hành động của Mạc-đô-chê không,+ vì ông đã cho họ biết ông là người Do Thái.+  Khi thấy Mạc-đô-chê không chịu cúi xuống và sấp mình trước hắn thì Ha-man vô cùng tức giận.+  Nhưng hắn nghĩ nếu chỉ ra tay giết một mình Mạc-đô-chê thì quá tầm thường, vì người ta đã kể với hắn về dân tộc của Mạc-đô-chê. Thế là Ha-man tìm cách tiêu diệt cả dân tộc của Mạc-đô-chê, tức toàn bộ người Do Thái sống trên khắp vương quốc của A-suê-ru.  Vào tháng thứ nhất, tức là tháng Ni-san,* nhằm năm thứ mười hai+ triều đại vua A-suê-ru, họ bắt Phu-rơ+ (tức là bắt thăm) trước mặt Ha-man để chọn ngày tháng, và thăm trúng nhằm tháng thứ mười hai, tức là tháng A-đa.*+  Rồi Ha-man tâu với vua A-suê-ru: “Có một dân sống rải rác và tản mác giữa các dân+ trong mọi tỉnh thuộc vương quốc của bệ hạ,+ luật của chúng chẳng giống luật của dân nào; chúng không vâng theo luật vua, và nếu để chúng như thế thì thật bất lợi cho bệ hạ.  Nếu đẹp ý bệ hạ, xin hãy cho viết sắc lệnh diệt trừ chúng. Hạ thần sẽ đưa cho các quan chức 10.000 ta-lâng* bạc để sung vào ngân khố triều đình”.* 10  Vua bèn tháo nhẫn đóng dấu+ khỏi tay mình và trao cho Ha-man+ con trai Ham-mê-đa-tha, người A-gác,+ là kẻ thù của dân Do Thái. 11  Vua nói với Ha-man: “Ta giao bạc và dân ấy cho khanh, khanh muốn làm gì tùy ý”. 12  Các thư ký của vua+ được gọi đến vào ngày 13 của tháng thứ nhất. Họ chép+ tất cả các mệnh lệnh mà Ha-man truyền cho các phó vương, quan tổng đốc của các tỉnh và quan lại trong các dân, tỉnh nào theo chữ viết của tỉnh ấy và dân nào theo ngôn ngữ của dân ấy. Lệnh đó được viết nhân danh vua A-suê-ru và được đóng dấu bằng nhẫn của vua.+ 13  Các lá thư được những người đưa tin gửi đến mọi tỉnh của vua, ra lệnh tiêu diệt, giết chết và diệt trừ toàn thể người Do Thái, cả trẻ lẫn già, phụ nữ cũng như trẻ em, nội trong một ngày, là ngày 13 của tháng thứ mười hai, tức tháng A-đa,+ và tịch thu tài sản của họ.+ 14  Một bản sao của lệnh đó được ban ra làm luật trong mỗi tỉnh và công bố cho mọi dân tộc để họ chuẩn bị sẵn sàng cho ngày ấy. 15  Những người đưa tin liền lên đường+ theo lệnh vua; luật ấy được ban trong thành lũy Su-san.+ Vua và Ha-man ngồi uống rượu, còn thành Su-san thì hỗn loạn.

Chú thích

Một ta-lâng tương đương 34,2kg. Xem Phụ lục B14.
Cũng có thể là “Hạ thần sẽ sung vào ngân khố triều đình 10.000 ta-lâng để trả cho những người làm công việc này”.