Ê-xơ-ra 6:1-22

  • Đa-ri-út kiểm tra và ban sắc lệnh (1-12)

  • Đền thờ được xây xong và khánh thành (13-18)

  • Cử hành Lễ Vượt Qua (19-22)

6  Lúc ấy, vua Đa-ri-út bèn ban lệnh kiểm tra trong văn khố, nơi cất giữ các báu vật, ở Ba-by-lôn.  Người ta tìm thấy một cuộn sách trong thành lũy tại Éc-ba-tan, thuộc tỉnh Mê-đi, và trong đó có viết thông điệp sau:  “Vào năm đầu tiên triều đại vua Si-ru, vua Si-ru có ban một chiếu chỉ liên quan đến nhà Đức Chúa Trời ở Giê-ru-sa-lem rằng:+ ‘Hãy để nhà ấy được xây lại làm nơi họ sẽ dâng vật tế lễ, nền của nhà ấy sẽ được lập đúng chỗ, chiều cao 60 cu-bít,* chiều rộng 60 cu-bít,+  với ba lớp đá lớn và một lớp gỗ;+ kinh phí do cung vua đài thọ.+  Cũng hãy trả lại các bình bằng vàng và bạc thuộc về nhà Đức Chúa Trời đã bị Nê-bu-cát-nết-xa lấy từ đền thờ ở Giê-ru-sa-lem mang sang Ba-by-lôn,+ hầu chúng được đặt vào đúng chỗ trong đền thờ ở Giê-ru-sa-lem và được để trong nhà Đức Chúa Trời’.+  Vậy nên, hỡi quan tổng đốc Tát-tê-nai của vùng Bên Kia Sông,* cùng Sê-ta-bô-xê-nai và các đồng sự, là những quan tổng đốc cấp nhỏ hơn của vùng Bên Kia Sông,+ hãy tránh xa nơi đó.  Đừng can thiệp vào việc xây cất nhà Đức Chúa Trời. Quan tổng đốc của người Do Thái và các trưởng lão của họ sẽ xây lại nhà Đức Chúa Trời trên chỗ cũ.  Hơn nữa, ta cũng ban một chiếu chỉ hầu các khanh biết phải làm gì để giúp các trưởng lão của người Do Thái trong việc xây lại nhà Đức Chúa Trời: Hãy trích từ kho báu của triều đình,+ từ tiền thuế thu được ở vùng Bên Kia Sông để chi trả cho những người ấy một cách nhanh chóng và không bị gián đoạn.+  Phải cung cấp cho họ bất cứ thứ gì cần thiết như: bò đực tơ,+ cừu đực+ và cừu con+ để làm lễ vật thiêu cho Đức Chúa Trời của các tầng trời, lúa mì,+ muối,+ rượu+ và dầu,+ y như lời các thầy tế lễ ở Giê-ru-sa-lem nói; hãy làm thế liên tục mỗi ngày, không thiếu ngày nào, 10  hầu họ có thể tiếp tục dâng lễ vật đẹp lòng Đức Chúa Trời của các tầng trời và cầu nguyện cho sự sống của đức vua cùng các con trai người.+ 11  Ta cũng ban chiếu chỉ là nếu bất cứ ai vi phạm sắc lệnh này thì một thanh gỗ của nhà kẻ ấy sẽ bị rút ra và hắn sẽ bị treo lên thanh gỗ đó,* rồi nhà hắn sẽ thành hố xí công cộng* vì tội ấy. 12  Nguyện Đức Chúa Trời, đấng khiến danh ngài ngự tại đó,+ lật đổ bất cứ vua hay dân nào giơ tay vi phạm chiếu chỉ này và phá hủy nhà Đức Chúa Trời ở Giê-ru-sa-lem. Ta, Đa-ri-út, ban chiếu chỉ này. Hãy nhanh chóng thực thi”. 13  Rồi quan tổng đốc Tát-tê-nai của vùng Bên Kia Sông cùng Sê-ta-bô-xê-nai+ và các đồng sự nhanh chóng thi hành mọi điều vua Đa-ri-út đã ra lệnh. 14  Các trưởng lão của người Do Thái tiếp tục xây cất và xúc tiến công việc;+ họ được thúc đẩy bởi các lời tiên tri của nhà tiên tri Ha-gai+ và Xa-cha-ri+ cháu nội Y-đô. Họ hoàn tất việc xây cất nhà ấy theo lệnh Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên+ và theo lệnh của Si-ru,+ Đa-ri-út+ và vua Ạt-ta-xét-xe+ của Ba Tư. 15  Đến ngày thứ ba của tháng A-đa,* vào năm thứ sáu triều đại vua Đa-ri-út, họ đã xây xong nhà ấy. 16  Sau đó, người Y-sơ-ra-ên cùng các thầy tế lễ, người Lê-vi+ và những người còn lại trong số những người từng bị lưu đày đã vui mừng cử hành lễ khánh thành* nhà Đức Chúa Trời. 17  Trong lễ khánh thành nhà Đức Chúa Trời, họ dâng 100 con bò đực, 200 con cừu đực, 400 con cừu con, cũng như dâng 12 con dê đực làm lễ vật chuộc tội cho toàn thể Y-sơ-ra-ên, tương ứng với số chi phái của Y-sơ-ra-ên.+ 18  Họ bổ nhiệm các thầy tế lễ theo nhóm và người Lê-vi theo ban để hầu việc Đức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem,+ như lời đã chép trong sách của Môi-se.+ 19  Những người từng bị lưu đày đã cử hành Lễ Vượt Qua vào ngày 14 của tháng thứ nhất.+ 20  Các thầy tế lễ và người Lê-vi, không ngoại trừ ai, đã tẩy sạch mình+ nên hết thảy đều thanh sạch; họ giết con sinh tế của Lễ Vượt Qua cho tất cả những người từng bị lưu đày, cho các thầy tế lễ khác và cho chính mình. 21  Rồi những người Y-sơ-ra-ên lưu đày hồi hương ăn thịt con sinh tế. Họ ăn cùng với mọi người đã kết hợp với họ và tách biệt khỏi sự ô uế của các dân trong xứ để thờ phượng* Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.+ 22  Họ cũng vui mừng cử hành Lễ Bánh Không Men+ trong bảy ngày, vì Đức Giê-hô-va khiến họ vui mừng và ngài làm cho lòng vua A-si-ri có thiện cảm với họ+ nên vua hỗ trợ họ* trong công việc của nhà Đức Chúa Trời thật, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.

Chú thích

Khoảng 26,7m. Xem Phụ lục B14.
Hay “Bên Kia Ơ-phơ-rát”.
Hay “bị đâm xuyên trên thanh gỗ đó”.
Cũng có thể là “đống rác; đống phân”.
Hay “lễ dâng hiến”.
Ds: “tìm kiếm”.
Ds: “làm vững mạnh tay họ”.