Ê-xê-chi-ên 37:1-28

  • Khải tượng về đồng bằng đầy xương khô (1-14)

  • Hai thanh gỗ sẽ được ráp với nhau (15-28)

    • Một nước và một vua duy nhất (22)

    • Giao ước bình an vĩnh cửu (26)

37  Tay của Đức Giê-hô-va ở trên tôi,* rồi Đức Giê-hô-va dùng thần khí ngài đem tôi đi và đặt tôi xuống giữa đồng bằng.+ Đồng bằng ấy đầy ắp xương cốt.  Ngài cho tôi đi xung quanh những xương ấy thì tôi thấy có rất nhiều xương nằm trong đồng bằng và chúng rất khô.+  Ngài hỏi tôi: “Hỡi con người, những xương này có sống lại được không?”. Tôi đáp: “Thưa Chúa Tối Thượng Giê-hô-va, ngài là đấng biết điều đó”.+  Ngài bảo tôi: “Hãy tiên tri về các xương này, nói với chúng rằng: ‘Hỡi các xương khô, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va!  Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán với các xương ấy thế này: “Ta sẽ khiến hơi thở vào trong các ngươi và các ngươi sẽ sống lại.+  Ta sẽ lấp gân và thịt trên các ngươi, phủ da lên các ngươi, đặt hơi thở trong các ngươi và các ngươi sẽ sống lại; rồi các ngươi sẽ phải biết ta là Đức Giê-hô-va”’”.  Tôi bèn nói tiên tri y như được truyền dặn. Tôi đang nói tiên tri thì có tiếng ồn, tiếng kêu lách cách và các xương bắt đầu ráp lại với nhau, xương này với xương kia.  Rồi tôi thấy gân cùng thịt bao bọc lấy các xương ấy và da che phủ chúng. Nhưng chưa có hơi thở trong chúng.  Ngài bảo tôi: “Hãy nói tiên tri với gió. Hỡi con người, hãy tiên tri và bảo gió rằng: ‘Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán thế này: “Từ bốn ngọn gió,* gió* hỡi, hãy đến thổi trên những người đã bị giết này để chúng được sống lại”’”. 10  Tôi bèn nói tiên tri y như ngài truyền dặn. Thế là hơi thở* vào trong chúng, chúng sống lại và đứng dậy.+ Ấy là một đạo quân vô cùng đông đảo. 11  Sau đó ngài phán với tôi: “Hỡi con người, những xương ấy là hết thảy nhà Y-sơ-ra-ên.+ Này họ đang nói: ‘Xương cốt chúng tôi đều khô cả, hy vọng chúng tôi đã tiêu tan.+ Chúng tôi hoàn toàn bị chia cắt’. 12  Vậy, hãy tiên tri và nói với họ rằng: ‘Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán thế này: “Hỡi dân ta, ta sẽ mở mộ của các con,+ khiến các con từ mộ trỗi dậy và mang các con về đất của Y-sơ-ra-ên.+ 13  Hỡi dân ta, các con sẽ phải biết ta là Đức Giê-hô-va khi ta mở mộ của các con và khiến các con từ mộ trỗi dậy”’.+ 14  Đức Giê-hô-va phán: ‘Ta sẽ đặt thần khí ta vào các con và các con sẽ sống lại,+ ta sẽ cho các con an cư trên đất mình; rồi các con sẽ phải biết rằng chính ta, Đức Giê-hô-va, đã nói và làm điều đó’”. 15  Lại có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: 16  “Về phần con, hỡi con người, hãy lấy một thanh gỗ và viết lên đó rằng: ‘Cho Giu-đa cùng dân Y-sơ-ra-ên ở với người’.+ Hãy lấy một thanh gỗ khác và viết lên đó rằng: ‘Cho Giô-sép, là thanh gỗ của Ép-ra-im, cùng cả nhà Y-sơ-ra-ên ở với người’.+ 17  Sau đó, hãy ráp hai thanh gỗ ấy lại để chúng thành một trong tay con.+ 18  Khi dân con hỏi: ‘Ông không nói cho chúng tôi biết những điều ấy có nghĩa gì sao?’, 19  hãy trả lời: ‘Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán thế này: “Ta sẽ lấy thanh gỗ của Giô-sép, tức thanh gỗ đang ở trong tay Ép-ra-im, cùng các chi phái Y-sơ-ra-ên ở với người và ráp lại với thanh gỗ của Giu-đa; ta sẽ ráp chúng thành một thanh,+ rồi chúng sẽ thành một trong tay ta”’. 20  Về phần các thanh gỗ mà con đã viết lên đó, con hãy cầm trên tay cho họ thấy. 21  Hãy nói với họ: ‘Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán thế này: “Ta sẽ đem dân Y-sơ-ra-ên về từ các nước mà họ đã đi đến, thâu họ về từ khắp các phương trời và mang về đất của họ.+ 22  Ta sẽ làm cho họ trở thành một nước duy nhất trong xứ,+ trên các núi của Y-sơ-ra-ên. Chỉ có một vua cai trị hết thảy họ.+ Họ không còn là hai nước, cũng không còn bị chia thành hai vương quốc nữa.+ 23  Họ không còn làm ô uế mình bởi các thần tượng gớm ghiếc,* những việc làm ghê tởm và mọi hành vi phạm pháp của mình.+ Ta sẽ giải thoát họ khỏi sự bất trung mà họ đã phạm và tẩy sạch họ. Họ sẽ là dân ta và chính ta sẽ là Đức Chúa Trời của họ.+ 24  Đa-vít tôi tớ ta sẽ là vua của họ,+ và hết thảy chỉ có một người chăn.+ Họ sẽ bước theo phán quyết ta và cẩn thận tuân giữ luật lệ ta.+ 25  Họ sẽ sống nơi vùng đất mà ta đã ban cho tôi tớ ta, cho Gia-cốp, là nơi tổ phụ các con từng sống.+ Họ sẽ sống ở đó mãi mãi,+ cả họ lẫn con cái và cháu chắt.+ Đa-vít tôi tớ ta sẽ là thủ lĩnh của họ mãi mãi.+ 26  Rồi ta sẽ lập giao ước bình an với họ,+ ấy sẽ là giao ước vĩnh cửu. Ta sẽ cho họ an cư, khiến họ gia tăng+ và đặt nơi thánh ta giữa họ mãi mãi. 27  Lều* của ta sẽ ở với* họ, ta sẽ là Đức Chúa Trời của họ và họ sẽ là dân ta.+ 28  Khi nơi thánh ta ở giữa họ mãi mãi, các nước sẽ phải biết rằng ta, Đức Giê-hô-va, làm Y-sơ-ra-ên nên thánh”’”.+

Chú thích

Hay “Quyền năng của Đức Giê-hô-va tác động trên tôi”.
Hay “phương”.
Hay “hơi thở; thần khí”.
Hay “thần khí”.
Từ Hê-bơ-rơ được dịch là “thần tượng gớm ghiếc” có lẽ liên quan đến một từ mang nghĩa là “phân”, và được dùng để tỏ ý khinh bỉ.
Hay “Nơi cư ngụ; Nhà”.
Hay “ở trên”.