Ê-xê-chi-ên 11:1-25

  • Các quan gian ác bị kết án (1-13)

    • Thành được ví như cái nồi (3-12)

  • Lời hứa về sự khôi phục (14-21)

    • Được ban “một tinh thần mới” (19)

  • Vinh quang Đức Chúa Trời rời khỏi Giê-ru-sa-lem (22, 23)

  • Ê-xê-chi-ên trở lại Canh-đê trong khải tượng (24, 25)

11  Thần khí* cất tôi lên và đưa tôi đến cổng phía đông của nhà Đức Giê-hô-va, tức là cổng nhìn về hướng đông.+ Ở đó, tại lối ra vào cổng, tôi thấy 25 người đàn ông, trong số họ có Gia-a-xa-nia con trai A-xua, và Phê-la-tia con trai Bê-na-gia, là các quan của dân.+  Ngài phán với tôi: “Hỡi con người, đây là những kẻ đang âm mưu điều xấu xa và đưa ra lời khuyên tai hại trong* thành này.  Chúng nói rằng: ‘Chẳng phải nay là lúc để xây nhà sao?+ Thành là cái nồi*+ và chúng ta là thịt’.  Vì vậy, hãy tiên tri nghịch lại chúng. Hỡi con người, hãy tiên tri đi!”.+  Thần khí Đức Giê-hô-va tác động trên tôi+ và ngài phán với tôi: “Hãy nói: ‘Đức Giê-hô-va phán thế này: “Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, các ngươi nói không sai, ta biết các ngươi đang nghĩ gì trong trí.  Các ngươi đã khiến nhiều người chết trong thành này và làm cho đường phố đầy dẫy xác chết”’”.+  “Vì vậy, Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán thế này: ‘Những xác chết mà các ngươi rải khắp thành sẽ là thịt, thành sẽ là cái nồi.+ Nhưng các ngươi thì sẽ bị lấy ra khỏi đó’”.  “Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán: ‘Các ngươi sợ gươm đao+ thì ta sẽ sai gươm đao đến trên các ngươi.  Ta sẽ đem các ngươi ra khỏi thành, giao vào tay các dân khác và thi hành án phạt trên các ngươi.+ 10  Các ngươi sẽ ngã bởi gươm.+ Ta sẽ đoán phạt các ngươi tại biên giới của Y-sơ-ra-ên,+ rồi các ngươi sẽ phải biết ta là Đức Giê-hô-va.+ 11  Thành này sẽ không phải là cái nồi cho các ngươi, các ngươi cũng sẽ không phải là thịt bên trong nồi; ta sẽ đoán phạt các ngươi tại biên giới của Y-sơ-ra-ên, 12  rồi các ngươi sẽ phải biết ta là Đức Giê-hô-va; vì các ngươi không bước theo điều lệ ta, không thi hành phán quyết ta+ mà lại làm theo phán quyết của các nước xung quanh’”.+ 13  Tôi vừa tiên tri xong thì Phê-la-tia con trai Bê-na-gia chết. Tôi bèn sấp mặt xuống, kêu lớn tiếng rằng: “Ôi! Lạy Chúa Tối Thượng Giê-hô-va! Chẳng lẽ ngài tận diệt những người còn sót lại của Y-sơ-ra-ên sao?”.+ 14  Lại có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: 15  “Hỡi con người, dân Giê-ru-sa-lem đã bảo với anh em con, là những người có quyền chuộc lại đất đai, và với cả nhà Y-sơ-ra-ên rằng: ‘Cứ ở xa Đức Giê-hô-va đi. Đất này thuộc về chúng tôi, chúng tôi được ban đất này làm tài sản’. 16  Vì vậy, hãy nói: ‘Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán thế này: “Dù ta đã đày chúng đến các nước và phân tán chúng ra khắp các xứ,+ nhưng ta sẽ trở thành nơi thánh cho chúng trong một thời gian, tại các xứ mà chúng đã đến”’.+ 17  Vì vậy, hãy nói: ‘Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán thế này: “Ta sẽ thâu các ngươi về từ các dân, nhóm các ngươi về từ những xứ mà các ngươi bị phân tán và ta sẽ ban đất Y-sơ-ra-ên cho các ngươi”.+ 18  “Chúng sẽ trở về và loại bỏ khỏi đó mọi điều gớm ghiếc cùng mọi việc ghê tởm.+ 19  Rồi ta sẽ ban cho chúng một tấm lòng hợp nhất+ và đặt trong chúng một tinh thần mới;+ ta sẽ lấy tấm lòng bằng đá ra khỏi người chúng+ và ban cho chúng tấm lòng bằng thịt*+ 20  để chúng bước theo luật lệ ta, tuân giữ phán quyết ta và vâng theo. Khi ấy, chúng sẽ là dân ta và ta sẽ là Đức Chúa Trời của chúng”’. 21  ‘Chúa Tối Thượng Giê-hô-va tuyên bố: “Còn những ai rắp tâm tiếp tục làm điều gớm ghiếc và việc ghê tởm thì ta sẽ đem hậu quả của đường lối chúng đổ trên đầu chúng”’”. 22  Bấy giờ, các chê-rúp giương cánh lên, bên cạnh họ là các bánh xe,+ và vinh quang Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên ở phía trên họ.+ 23  Rồi vinh quang của Đức Giê-hô-va+ cất lên khỏi thành và dừng lại trên ngọn núi ở phía đông thành.+ 24  Trong khải tượng bởi thần khí của Đức Chúa Trời, thần khí* cất tôi lên và đưa tôi về với dân bị lưu đày ở Canh-đê. Sau đó, khải tượng mà tôi thấy lìa khỏi tôi. 25  Tôi bèn kể lại cho dân bị lưu đày nghe mọi điều Đức Giê-hô-va cho tôi thấy.

Chú thích

Từ trong nguyên ngữ có thể nói đến thần khí hoặc thần linh.
Hay “cho”.
Người Do Thái nghĩ họ sẽ được che chở an toàn bên trong thành Giê-ru-sa-lem.
Tức là tấm lòng sẵn sàng tiếp nhận sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời.
Từ trong nguyên ngữ có thể nói đến thần khí hoặc thần linh.