Thư gửi tín đồ ở Ê-phê-sô 2:1-22

  • Được làm cho sống cùng với Đấng Ki-tô (1-10)

  • Bức tường ngăn cách bị hủy phá (11-22)

2  Ngoài ra, Đức Chúa Trời làm cho anh em sống, dù anh em đã chết vì sự vi phạm và tội lỗi mình.+  Đó là những điều mà anh em từng làm khi sống theo đường lối của thế gian* này+ và theo kẻ cai trị cầm quyền trên bầu không khí,+ tức tinh thần+ đang tác động trên con cái của sự bất tuân.  Thật thế, hết thảy chúng ta từng ở giữa họ và từng ăn ở theo các ham muốn của xác thịt,+ làm theo ý muốn của xác thịt và ý tưởng mình,+ từ khi sinh ra đã là con cái của sự thịnh nộ+ như những người khác.  Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót;+ và vì tình yêu thương lớn lao đối với chúng ta+  nên ngài làm cho chúng ta sống cùng với Đấng Ki-tô, ngay cả khi chúng ta đã chết bởi các sự vi phạm của mình.+ Nhờ lòng nhân từ bao la mà anh em được cứu.  Hơn nữa, ngài làm cho chúng ta sống và đặt chúng ta ngồi trên trời để cùng hợp nhất với Đấng Ki-tô Giê-su,+  hầu cho trong thế giới* sẽ đến, ngài biểu lộ lòng nhân từ bao la* qua lòng tốt* của ngài đối với chúng ta, là những người hợp nhất với Đấng Ki-tô Giê-su.  Nhờ lòng nhân từ bao la ấy mà anh em được cứu bởi đức tin;+ đó không phải do nỗ lực của anh em, nhưng là món quà của Đức Chúa Trời.  Thật vậy, chẳng phải bởi việc làm mà anh em được cứu,+ hầu không người nào có cớ để khoe khoang. 10  Chúng ta là công việc của tay Đức Chúa Trời* và được tạo ra+ hợp nhất với Đấng Ki-tô Giê-su+ để thực hiện những việc tốt lành mà Đức Chúa Trời đã định trước cho chúng ta. 11  Vì vậy, hãy nhớ rằng trước đây anh em, vốn sinh ra là người thuộc dân ngoại, bị những người đã chịu cắt bì bởi tay người ta gọi là người không cắt bì. 12  Lúc ấy, anh em không biết Đấng Ki-tô, xa cách dân Y-sơ-ra-ên và là người lạ đối với những giao ước dựa trên lời hứa;+ anh em sống trong thế gian nhưng không có hy vọng và chẳng biết Đức Chúa Trời.+ 13  Nhưng bây giờ, vì hợp nhất với Đấng Ki-tô Giê-su nên anh em, dù từng xa cách Đức Chúa Trời, nay đã gần gũi với ngài nhờ huyết của Đấng Ki-tô. 14  Vì Chúa Giê-su là sự bình an của chúng ta,+ đấng đã hợp hai nhóm thành một+ và hủy phá bức tường ngăn cách giữa hai nhóm ấy.+ 15  Bởi thân thể mình mà ngài xóa bỏ nguồn gây thù nghịch, là Luật pháp bao gồm các điều răn và mệnh lệnh, để làm cho hai nhóm thành một dân mới* hợp nhất với ngài,+ để tạo sự bình an, 16  và để giúp hai nhóm, nay đã là một dân,* hòa thuận lại với Đức Chúa Trời nhờ cây khổ hình,*+ vì ngài đã diệt nguồn gây thù nghịch+ bằng chính thân thể mình. 17  Ngài đến công bố tin mừng về sự bình an cho anh em, là những người xa cách Đức Chúa Trời, và cho cả những người gần gũi ngài, 18  vì nhờ Chúa Giê-su mà chúng ta, gồm cả hai nhóm, được tự do đến với Cha bởi cùng một thần khí. 19  Vậy, anh em không còn là người lạ và người ngoại quốc nữa,+ nhưng là người đồng quốc+ với những người thánh và là người nhà của Đức Chúa Trời.+ 20  Anh em được xây trên nền là các sứ đồ cùng các nhà tiên tri,+ còn Đấng Ki-tô Giê-su chính là hòn đá góc nơi nền nhà.+ 21  Cả tòa nhà hợp nhất với Đấng Ki-tô và được gắn kết hài hòa với nhau,+ đang phát triển thành đền thánh cho Đức Giê-hô-va.*+ 22  Cũng vậy, anh em hợp nhất với Đấng Ki-tô và được xây chung với nhau thành một nơi cho Đức Chúa Trời ngự bởi thần khí ngài.+

Chú thích

Hay “hệ thống”. Xem mục “Thế gian” trong Bảng chú giải thuật ngữ.
Hay “các hệ thống”. Xem mục “Thế gian” trong Bảng chú giải thuật ngữ.
Ds: “biểu lộ sự dồi dào vô tận của lòng nhân từ bao la”.
Hay “ơn”.
Hay “là sản phẩm của công việc ngài”.
Ds: “một người mới”.
Ds: “một thân thể”.