Ga-la-ti 6:1-18

6  Hỡi anh em, ngay cả khi một người lạc lối mà chưa nhận ra thì anh em, là người được thần khí hướng dẫn, hãy cố gắng sửa đổi người ấy với tinh thần mềm mại. Nhưng mỗi người trong anh em hãy coi chừng chính mình, kẻo cũng bị cám dỗ.  Hãy tiếp tục mang lấy gánh nặng cho nhau, như thế là làm trọn luật pháp của Đấng Ki-tô.  Nếu ai nghĩ mình quan trọng trong khi mình chẳng là gì, người ấy đang lừa dối bản thân.  Nhưng mỗi người hãy tra xét hành động của chính mình, rồi sẽ có cớ để tự hào về mình mà không so sánh với người khác.  Vì mỗi người sẽ tự gánh lấy trách nhiệm riêng.  Ngoài ra, ai được dạy lời Đức Chúa Trời thì hãy chia sẻ mọi điều tốt lành với người dạy mình.  Đừng để bị lừa dối. Không ai lừa được Đức Chúa Trời. Ai gieo gì sẽ gặt nấy;  vì người theo tính xác thịt mà gieo thì sẽ bởi xác thịt gặt sự mục nát, còn người theo thần khí mà gieo thì sẽ bởi thần khí gặt sự sống vĩnh cửu.  Thế nên, chúng ta chớ bỏ cuộc trong việc làm điều lành, vì nếu không thoái chí nản lòng thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. 10  Vậy, khi còn cơ hội, chúng ta hãy làm điều lành cho mọi người, và đặc biệt là cho anh em đồng đức tin. 11  Chính tay tôi viết thư này cho anh em, hãy xem cỡ chữ lớn dường nào. 12  Tất cả những người muốn gây ấn tượng bằng vẻ bề ngoài đều cố ép anh em chịu cắt bì, nhưng họ làm thế để tránh khỏi sự ngược đãi vì cớ cây khổ hình của Đấng Ki-tô là Chúa Giê-su. 13  Chính những người chịu cắt bì không giữ Luật pháp, nhưng lại muốn anh em chịu cắt bì để có cớ khoe về anh em. 14  Còn tôi, tôi không bao giờ muốn khoe khoang, chỉ khoe về cây khổ hình của Chúa chúng ta, là Chúa Giê-su Ki-tô; bởi ngài mà thế gian như đã bị đóng đinh đối với tôi, và tôi như đã bị đóng đinh đối với thế gian. 15  Vì cắt bì hay không cắt bì cũng chẳng quan trọng, nhưng điều quan trọng là một tạo vật mới. 16  Nguyện tất cả những người sống đúng theo nguyên tắc này, tức dân Y-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời, được hưởng sự bình an và thương xót. 17  Từ nay trở đi, chớ có ai gây khó khăn cho tôi, vì thân thể tôi đang mang những dấu ấn chứng tỏ tôi là đầy tớ của Chúa Giê-su. 18  Nguyện xin lòng nhân từ bao la của Chúa Giê-su Ki-tô chúng ta ở cùng anh em, vì anh em thể hiện tinh thần đúng đắn. A-men.

Chú thích