Rô-ma 5:1-21

5  Vậy, nhờ đức tin mà nay chúng ta được tuyên bố là công chính, nên hãy giữ sự hòa thuận với Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta,  nhờ đức tin nơi ngài nên chúng ta có thể đến gần Đức Chúa Trời để hưởng sự nhân từ bao la mà chúng ta hiện đang hưởng; chúng ta hãy vui mừng vì có hy vọng nhận được sự vinh hiển từ Đức Chúa Trời.  Không chỉ thế thôi, chúng ta hãy vui mừng trong lúc hoạn nạn vì biết rằng hoạn nạn sinh ra tính chịu đựng,  nhờ tính chịu đựng mà được Đức Chúa Trời chấp nhận, nhờ được Đức Chúa Trời chấp nhận mà có hy vọng  và hy vọng ấy không dẫn đến thất vọng, vì Đức Chúa Trời chứng tỏ tình yêu thương đối với chúng ta qua thần khí ngài ban cho chúng ta.  Thật thế, trong khi chúng ta vẫn còn là người tội lỗi thì vào thời điểm được ấn định, Đấng Ki-tô đã chết cho loài người không tin kính.  Hiếm có ai chết cho người công chính, còn người tốt thì có thể có người dám chết cho.  Nhưng Đức Chúa Trời biểu lộ tình yêu thương với chúng ta qua cách này: Trong khi chúng ta vẫn còn là người tội lỗi, Đấng Ki-tô đã chết cho chúng ta.  Vậy, hiện nay chúng ta đã được tuyên bố là công chính bởi huyết ngài, nên chắc chắn sẽ nhờ ngài mà được cứu khỏi cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. 10  Vì khi còn là kẻ thù, chúng ta được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời nhờ cái chết của Con ngài, nhưng nay đã hòa thuận lại với ngài thì chắc chắn chúng ta sẽ được cứu bởi sự sống của Đấng Ki-tô. 11  Không chỉ thế thôi, chúng ta còn vui mừng vì có mối quan hệ với Đức Chúa Trời nhờ Chúa Giê-su Ki-tô, qua ngài mà chúng ta được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. 12  Thế thì, như bởi một người mà tội lỗi vào thế gian và bởi tội lỗi mà có sự chết, nên sự chết trải trên mọi người, vì hết thảy đều có tội... 13  Trước khi có Luật pháp, tội lỗi đã ở trong thế gian, nhưng không ai bị kết tội khi không có luật. 14  Tuy nhiên, sự chết làm vua từ thời A-đam cho đến Môi-se, và cai trị trên cả những người không phạm tội như tội của A-đam, là người giống với đấng sẽ đến. 15  Nhưng món quà đến từ Đức Chúa Trời thì khác với tội lỗi. Nếu bởi tội của một người mà nhiều người bị chết, thì lòng nhân từ bao la của Đức Chúa Trời và món quà đến từ ngài mang lại lợi ích vô kể cho nhiều người. Món quà ấy được ban cùng với lòng nhân từ bao la, qua một người là Chúa Giê-su Ki-tô. 16  Hơn nữa, lợi ích của món quà ấy khác với hậu quả do tội lỗi của một người. Vì sự phán xét sau khi một người phạm tội là sự kết án, còn món quà được ban sau khi nhiều người phạm tội là việc được tuyên bố công chính. 17  Nếu bởi tội của một người mà sự chết được làm vua, thì cũng nhờ một người là Chúa Giê-su Ki-tô mà những người được hưởng dư dật lòng nhân từ bao la cùng món quà sự công chính chắc chắn sẽ sống và làm vua. 18  Vậy, bởi một tội mà mọi loại người đều bị kết án, cũng thế, bởi một việc làm công chính mà mọi loại người được tuyên bố là công chính để nhận sự sống. 19  Bởi sự không vâng lời của một người mà nhiều người trở thành kẻ có tội, cũng thế, bởi sự vâng lời của một người mà nhiều người sẽ trở nên công chính. 20  Về sau, Luật pháp được lập ra để cho thấy người ta phạm nhiều tội hơn; nhưng khi người ta phạm nhiều tội, Đức Chúa Trời biểu lộ lòng nhân từ bao la với họ nhiều hơn nữa. 21  Vì mục đích gì? Đó là, như tội lỗi và sự chết làm vua thì lòng nhân từ bao la cũng làm vua trong sự công chính, dẫn đến sự sống vĩnh cửu qua Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.

Chú thích