Rô-ma 16:1-27

16  Tôi giới thiệu với anh em một chị của chúng ta là Phê-bê, phục vụ trong hội thánh ở Sen-cơ-rê,  để anh em tiếp đón chị ấy trong Chúa theo cách xứng đáng với các người thánh, và giúp đỡ bất cứ điều gì chị cần, vì chị đã chứng tỏ là người che chở nhiều anh em, cả chính tôi nữa.  Xin gửi lời chào đến Bê-rít-sin và A-qui-la, là các cộng sự của tôi trong Đấng Ki-tô Giê-su  và đã liều mình vì mạng sống tôi. Không chỉ tôi mà hết thảy hội thánh trong các dân cũng cám ơn họ.  Cũng chào hội thánh nhóm trong nhà họ. Chào Ê-bê-nết yêu quý, là một trong những người đầu tiên ở A-si-a trở thành môn đồ Đấng Ki-tô.  Chào Ma-ri, người đã làm nhiều việc cho anh em.  Chào An-rô-ni-cơ và Giu-ni-a, là họ hàng và bạn đồng tù của tôi, được các sứ đồ biết rõ và là người đi theo Đấng Ki-tô lâu hơn tôi.  Xin gửi lời chào đến Am-li-a, người anh em yêu quý của tôi trong Chúa.  Chào U-rơ-banh, cộng sự của chúng ta trong Đấng Ki-tô, và Ếch-ta-chy yêu quý của tôi. 10  Chào A-be-lê, là người trung thành trong Đấng Ki-tô. Chào nhà A-rít-tô-bu. 11  Chào Hê-rô-đi-ôn, người họ hàng của tôi. Chào những người theo Chúa trong nhà Nạt-xít. 12  Chào Try-phe-nơ và Try-phô-sơ, các phụ nữ chăm chỉ trong Chúa. Chào Bẹt-si-đơ yêu quý của chúng ta, vì chị đã làm nhiều việc trong Chúa. 13  Chào Ru-phu, người được chọn trong Chúa, cùng mẹ của anh, là người tôi xem như mẹ mình. 14  Chào A-sin-cơ-rích, Phơ-lê-gôn, Héc-mê, Ba-trô-ba, Hẹt-ma cùng các anh em ở với họ. 15  Chào Phi-lô-lô-gơ và Giu-li-a, Nê-rê và em gái người, Ô-lim-ba và tất cả những người thánh ở với họ. 16  Hãy chào nhau bằng cái hôn của tình yêu thương anh em. Tất cả các hội thánh của Đấng Ki-tô đều chào anh em. 17  Hỡi anh em, tôi khuyên anh em hãy để mắt đến những kẻ gây chia rẽ và tạo cớ vấp ngã, trái ngược với các dạy dỗ mà anh em đã học, hãy tránh họ đi. 18  Vì những kẻ đó chẳng phải làm tôi của Chúa Ki-tô nhưng làm tôi cho ham muốn của mình; họ dùng các lời êm tai và tán tụng mà dụ dỗ những người có lòng trong trắng. 19  Sự vâng phục của anh em thì ai ai cũng biết. Thế nên, tôi rất vui mừng về anh em. Tuy nhiên, tôi muốn anh em hãy khôn ngoan về điều lành, nhưng dốt nát về điều ác. 20  Về phần Đức Chúa Trời, đấng ban sự bình an, không lâu nữa ngài sẽ giày đạp Sa-tan dưới chân anh em. Nguyện xin lòng nhân từ bao la của Chúa Giê-su chúng ta ở với anh em. 21  Ti-mô-thê, người cộng sự của tôi chào anh em; những người họ hàng của tôi là Lu-si-út, Gia-sôn và Sô-xi-ba-tê cũng chào anh em. 22  Tôi là Tẹt-tiu, người viết thư này theo lời của Phao-lô, cũng chào anh em trong Chúa. 23  Gai-út, người tiếp đãi tôi trong nhà mình và toàn thể hội thánh nhóm tại nhà anh ấy, chào anh em. Ê-rát-tu, quan cai kho bạc thành phố, và em người là Qua-rơ-tu cũng chào anh em. 24  ——. 25  Đức Chúa Trời có thể làm anh em vững mạnh, dựa trên tin mừng tôi rao truyền và công việc rao giảng về Chúa Giê-su Ki-tô. Tin mừng này phù hợp với sự mạc khải về mầu nhiệm được giữ kín từ rất lâu, 26  nhưng nay đã được tiết lộ và cho mọi dân biết qua các lời tiên tri trong Kinh Thánh, theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời hằng sống, hầu thúc đẩy họ vâng phục bởi đức tin; 27  nguyện Đức Chúa Trời, đấng khôn ngoan duy nhất, được vinh hiển mãi mãi qua Chúa Giê-su Ki-tô. A-men.

Chú thích