Ma-thi-ơ 23:1-39

23  Bấy giờ Chúa Giê-su nói với đoàn dân đông và các môn đồ:  “Thầy kinh luật và người Pha-ri-si đã chiếm chỗ của Môi-se.  Vậy mọi điều họ dạy, anh em hãy làm theo, nhưng đừng hành động giống như họ vì họ nói mà không làm.  Họ đặt gánh nặng trên vai người ta, còn mình thì không muốn động ngón tay vào.  Họ làm việc gì cũng để cho người ta thấy, bởi vậy họ đeo hộp kinh lớn hơn và mặc áo có tua dài hơn.  Họ thích ngồi ở chỗ đầu trong bữa tiệc và ở hàng ghế đầu trong nhà hội;  họ ưa được người ta chào hỏi ở chợ và gọi mình là Ráp-bi.  Về phần anh em, đừng để người ta gọi mình là Ráp-bi vì anh em chỉ có một Thầy, còn tất cả đều là anh em.  Đừng gọi ai trên đất này là cha, vì anh em chỉ có một Cha là đấng ở trên trời. 10  Và cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một Vị Lãnh Đạo là Đấng Ki-tô. 11  Người lớn nhất trong anh em phải là người phục vụ anh em. 12  Ai tự tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai tự hạ mình xuống sẽ được tôn lên. 13  Khốn cho các ông, thầy kinh luật và người Pha-ri-si, là những kẻ đạo đức giả! Vì các ông khóa cửa Nước Trời, không cho người ta vào; các ông đã không vào mà ai muốn vào thì các ông lại không cho. 14  ——. 15  Khốn cho các ông, thầy kinh luật và người Pha-ri-si, là những kẻ đạo đức giả! Vì các ông vượt biển và đi khắp nơi để làm cho một người cải đạo, nhưng khi người ấy cải đạo rồi thì các ông khiến người ấy đáng bị vào Ghê-hen-na hơn các ông nữa. 16  Khốn cho các ông, là những kẻ mù dẫn đường. Các ông nói: ‘Ai chỉ đền thờ mà thề thì không phải giữ lời, nhưng ai chỉ vàng của đền thờ mà thề thì buộc phải giữ lời’. 17  Hỡi những kẻ ngu dại và đui mù! Giữa vàng và đền thờ, là nơi làm cho vàng nên thánh, cái nào quan trọng hơn? 18  Các ông cũng nói: ‘Ai chỉ bàn thờ tế lễ mà thề thì không phải giữ lời, nhưng ai chỉ lễ vật trên bàn thờ mà thề thì buộc phải giữ lời’. 19  Hỡi những kẻ mù! Giữa lễ vật và bàn thờ, là nơi làm cho lễ vật nên thánh, cái nào quan trọng hơn? 20  Vậy, ai chỉ bàn thờ mà thề tức là chỉ bàn thờ và mọi vật trên bàn thờ mà thề; 21  ai chỉ đền thờ mà thề tức là chỉ đền thờ và đấng ngự ở đó mà thề; 22  còn ai chỉ trời mà thề tức là chỉ ngai Đức Chúa Trời và đấng ngồi trên ngai ấy mà thề. 23  Khốn cho các ông, thầy kinh luật và người Pha-ri-si, là những kẻ đạo đức giả! Vì các ông nộp một phần mười bạc hà, thìa là và tiểu hồi, nhưng lại bỏ qua những điều quan trọng hơn trong Luật pháp, ấy là công lý, lòng thương xót và sự trung thành. Nộp một phần mười các thứ ấy là điều vẫn phải giữ nhưng không được bỏ những điều kia. 24  Hỡi những kẻ mù dẫn đường, các ông lọc con muỗi nhưng lại nuốt con lạc đà! 25  Khốn cho các ông, thầy kinh luật và người Pha-ri-si, là những kẻ đạo đức giả! Vì các ông lau sạch bên ngoài cốc đĩa nhưng bên trong đầy sự tham lam và vô độ. 26  Hỡi những người Pha-ri-si đui mù, hãy rửa sạch bên trong cốc đĩa trước để bên ngoài cũng được sạch. 27  Khốn cho các ông, thầy kinh luật và người Pha-ri-si, là những kẻ đạo đức giả! Vì các ông giống như mồ mả được quét vôi trắng, trông bề ngoài thì đẹp nhưng bên trong đầy xương người chết và mọi thứ ô uế. 28  Các ông là thế, bề ngoài có vẻ công chính nhưng bên trong đầy sự gian ác và đạo đức giả. 29  Khốn cho các ông, thầy kinh luật và người Pha-ri-si, là những kẻ đạo đức giả! Vì các ông xây cất mồ mả cho các nhà tiên tri, trang trí bia mộ của người công chính 30  và nói: ‘Nếu sống vào thời của tổ tiên, hẳn chúng tôi không tiếp tay họ làm đổ máu các nhà tiên tri’. 31  Như thế, chính các ông tự làm chứng mình là con cháu của những kẻ đã giết các nhà tiên tri. 32  Vậy, hãy làm đầy thúng tội lỗi của tổ tiên các ông. 33  Hỡi dòng dõi rắn độc, làm sao các ông thoát khỏi hình phạt nơi Ghê-hen-na? 34  Vì thế, tôi sai các nhà tiên tri, người khôn ngoan và những người dạy dỗ đến với các ông. Một số người trong họ thì các ông sẽ giết và đóng đinh trên cây cột, những người khác thì các ông đánh đập trong nhà hội và đuổi bắt từ thành này sang thành khác; 35  các ông sẽ chịu trách nhiệm về huyết của tất cả những người công chính đã đổ ra trên đất, từ huyết của người công chính A-bên đến huyết của con trai Ba-ra-chi là Xa-cha-ri, người mà các ông đã giết giữa thánh điện và bàn thờ tế lễ. 36  Quả thật, tôi nói với các ông: Mọi điều đó sẽ xảy ra cho thế hệ này. 37  Hỡi Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem, ngươi đã giết các nhà tiên tri và ném đá những người được sai đến! Đã bao lần ta muốn nhóm con cái ngươi lại, như gà mẹ túc con mình dưới cánh! Nhưng các ngươi không muốn. 38  Này! Nhà các ngươi sẽ bị bỏ mặc cho các ngươi. 39  Vì ta nói với các ngươi: Từ nay các ngươi sẽ không thấy ta cho đến khi các ngươi nói: ‘Phước thay cho đấng nhân danh Đức Giê-hô-va mà đến!’”.

Chú thích