Mác 8:1-38

8  Trong những ngày đó, dân chúng lại tụ tập rất đông. Họ không có gì ăn nên Chúa Giê-su gọi các môn đồ đến nói rằng:  “Tôi thấy đoàn dân này thật đáng thương vì họ đã ở với tôi ba ngày rồi mà không có gì ăn.  Nếu tôi để họ bụng đói đi về thì họ sẽ ngất xỉu dọc đường, bởi cũng có một số người từ xa đến”.  Nhưng môn đồ trả lời: “Ở nơi vắng vẻ này thì tìm đâu ra đủ bánh cho họ ăn?”.  Dù vậy, ngài hỏi: “Anh em có mấy ổ bánh?”. Họ thưa: “Bảy ổ”.  Ngài bảo dân chúng ngồi xuống đất, rồi cầm bảy ổ bánh dâng lời tạ ơn, bẻ ra đưa cho môn đồ và họ phân phát cho dân chúng.  Họ cũng có vài con cá nhỏ; sau khi dâng lời chúc tạ, ngài cũng bảo họ phân phát cá.  Tất cả đều ăn no nê, và họ gom lại những miếng bánh thừa, được bảy giỏ lớn.  Lần ấy có khoảng bốn ngàn người nam. Sau đó, ngài cho dân chúng ra về. 10  Ngài lập tức cùng các môn đồ lên thuyền đi đến vùng Đa-ma-nu-tha. 11  Tại đó, người Pha-ri-si kéo ra tranh luận với ngài, đòi ngài cho xem một dấu hiệu lạ từ trời để thử ngài. 12  Chúa Giê-su thở dài não ruột và nói: “Sao thế hệ này lại tìm kiếm một dấu hiệu? Tôi nói thật: Thế hệ này sẽ chẳng được ban cho dấu nào cả”. 13  Nói xong ngài bỏ lên thuyền và sang bờ bên kia. 14  Tuy nhiên, các môn đồ quên mang bánh theo, trên thuyền họ không có gì khác ngoài một ổ bánh. 15  Ngài răn họ rất thẳng thắn: “Anh em hãy cẩn thận, coi chừng men của người Pha-ri-si và của Hê-rốt”. 16  Thế là họ cãi nhau về việc không mang bánh theo. 17  Thấy vậy, ngài nói với họ: “Sao anh em lại cãi nhau về việc không có bánh? Anh em chưa hiểu được ý sao? Anh em vẫn thấy khó hiểu sao? 18  ‘Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe sao?’. Anh em không nhớ à? 19  Khi tôi bẻ năm ổ bánh cho năm ngàn người, anh em đã gom lại bao nhiêu giỏ bánh thừa?”. Họ trả lời: “Mười hai giỏ”. 20  “Còn khi tôi bẻ bảy ổ bánh cho bốn ngàn người, anh em đã gom được bao nhiêu giỏ lớn bánh thừa?”. Họ trả lời: “Bảy giỏ”. 21  Ngài phán: “Anh em vẫn chưa hiểu được ý sao?”. 22  Họ đến thành Bết-sai-đa. Ở đó, người ta mang đến cho ngài một người mù và xin ngài sờ vào ông. 23  Ngài nắm tay người ấy dẫn ra ngoài làng. Sau khi nhổ nước bọt lên mắt ông, ngài đặt tay lên ông và hỏi: “Anh có thấy gì không?”. 24  Người ấy nhìn lên rồi nói: “Tôi nghĩ mình thấy người ta, vì tôi thấy có gì trông giống như cây nhưng đang đi qua đi lại”. 25  Ngài lại đặt tay lên mắt ông thì ông được chữa lành và thấy rõ mọi thứ. 26  Rồi ngài cho ông về nhà và dặn: “Đừng trở vào làng ngay”. 27  Chúa Giê-su và các môn đồ đi đến những làng thuộc Sê-sa-rê Phi-líp, trên đường đi ngài hỏi: “Người ta nói tôi là ai?”. 28  Họ trả lời: “Là Giăng Báp-tít; cũng có người nói là Ê-li; người khác thì bảo là một trong các nhà tiên tri”. 29  Ngài hỏi họ: “Còn anh em thì nói tôi là ai?”. Phi-e-rơ thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô”. 30  Rồi ngài nghiêm dặn họ không được nói cho ai biết về ngài. 31  Ngài cũng bắt đầu dạy họ rằng Con Người phải chịu nhiều đau đớn; bị các trưởng lão, trưởng tế và thầy kinh luật loại bỏ; sẽ bị giết và ba ngày sau thì được sống lại. 32  Ngài đã nói thẳng cho họ biết điều đó. Nhưng Phi-e-rơ kéo ngài riêng ra và trách ngài. 33  Chúa Giê-su quay lại nhìn các môn đồ và quở trách Phi-e-rơ: “Hỡi Sa-tan, hãy tránh xa ta! Vì ngươi suy nghĩ theo quan điểm của loài người chứ không phải của Đức Chúa Trời”. 34  Ngài gọi đoàn dân cùng các môn đồ lại và phán: “Nếu ai muốn làm môn đồ tôi thì phải từ bỏ chính mình, vác cây khổ hình mình và luôn theo tôi. 35  Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng vì tôi và tin mừng thì sẽ cứu được mạng mình. 36  Thật vậy, nếu một người được cả thế gian mà mất mạng sống thì có ích chi? 37  Và một người sẽ lấy gì để đổi lại mạng sống mình? 38  Trong thế hệ tội lỗi và bất trung này, hễ ai hổ thẹn về tôi và lời của tôi, Con Người cũng sẽ hổ thẹn về người ấy khi ngài đến trong vinh quang của Cha ngài cùng với các thiên sứ thánh”.

Chú thích