Khải huyền 15:1-8

15  Tôi thấy trên trời có một dấu hiệu khác, lớn và kỳ diệu: Bảy thiên sứ mang theo bảy tai họa. Đó là những tai họa cuối cùng, vì cơn giận của Đức Chúa Trời được chấm dứt bởi các tai họa ấy.  Tôi thấy vật gì giống một cái bể trong suốt như thủy tinh, có lửa trộn lẫn bên trong. Tôi cũng thấy những người chiến thắng con thú dữ cùng tượng nó và số của danh nó. Họ đứng gần cái bể và cầm đàn hạc của Đức Chúa Trời.  Họ đang hát bài ca của Môi-se, là tôi tớ Đức Chúa Trời, và bài ca của Chiên Con rằng: “Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời, là Đấng Toàn Năng, công việc ngài thật vĩ đại và tuyệt diệu. Hỡi Vua muôn đời, các đường lối ngài là công chính và chân thật.  Hỡi Đức Giê-hô-va, ai lại không kính sợ ngài và không tôn vinh danh ngài? Vì chỉ mình ngài là trung tín! Hết thảy các nước sẽ đến thờ phượng trước mặt ngài, vì các điều luật công bằng của ngài đã được tỏ rõ”.  Sau những việc ấy, tôi thấy Nơi Chí Thánh của đền tạm mở ra trên trời,  từ Nơi Chí Thánh ra bảy thiên sứ mang bảy tai họa, mình mặc áo vải lanh sạch và sáng, quanh ngực có đeo một cái đai bằng vàng.  Một trong bốn sinh vật trao cho bảy thiên sứ bảy cái chén bằng vàng chứa đầy cơn giận của Đức Chúa Trời, là đấng sống đời đời.  Nơi Chí Thánh bèn có đầy khói bởi sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và bởi quyền năng ngài, không ai vào được nơi đó cho đến khi kết thúc bảy tai họa của bảy thiên sứ.

Chú thích