Hê-bơ-rơ 8:1-13

8  Điểm chính của những điều chúng tôi đang nói là: Chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm như thế, và ngài ngồi bên hữu ngôi của Đấng Uy Nghi ở trên trời,  làm đấng phục vụ cho Nơi Chí Thánh và lều thật, do Đức Giê-hô-va dựng nên chứ không phải con người.  Mỗi thầy tế lễ thượng phẩm đều được bổ nhiệm để dâng lễ vật và vật tế lễ; thế nên, đấng này cũng cần có gì đó để dâng lên.  Nếu ngài ở trên đất thì ngài không phải là thầy tế lễ, vì đã có những người dâng lễ vật theo Luật pháp.  Việc phụng sự của những người ấy là hình ảnh mô phỏng và là bóng của các điều trên trời; như Môi-se lúc sắp dựng lều của Đức Chúa Trời đã được ngài ban mệnh lệnh này: “Hãy làm mọi điều theo mẫu đã chỉ cho ngươi trên núi”.  Nhưng nay Chúa Giê-su đã nhận được một chức vụ ưu việt hơn, vì ngài cũng là đấng trung gian của một giao ước tốt hơn, là giao ước được thiết lập hợp pháp dựa trên các lời hứa tốt hơn.  Nếu giao ước thứ nhất không thiếu sót thì chẳng cần giao ước thứ hai.  Vì Đức Chúa Trời nhìn thấy điểm thiếu sót của dân chúng khi nói: “Đức Giê-hô-va phán: ‘Này! Những ngày sẽ đến, là khi ta sẽ lập giao ước mới với nhà Y-sơ-ra-ên và nhà Giu-đa.  Nó sẽ không giống như giao ước ta đã lập với tổ phụ của chúng trong ngày ta nắm tay dắt họ ra khỏi xứ Ai Cập, vì chúng không còn giữ giao ước ấy; thế nên ta không chăm sóc chúng nữa’, Đức Giê-hô-va phán vậy”. 10  “Đức Giê-hô-va phán: ‘Đây là giao ước ta sẽ lập với nhà Y-sơ-ra-ên sau những ngày ấy. Ta sẽ đặt các luật lệ ta trong trí chúng, và viết trong lòng chúng. Ta sẽ trở thành Đức Chúa Trời của chúng, và chúng sẽ là dân ta. 11  Chúng sẽ không còn dạy người lân cận và anh em mình rằng: “Hãy nhận biết Đức Giê-hô-va!”. Vì hết thảy chúng đều sẽ biết ta, từ người nhỏ nhất cho đến lớn nhất. 12  Ta sẽ tỏ lòng thương xót đối với những việc làm bất chính của chúng, và sẽ không nhớ đến tội chúng nữa’”. 13  Khi nói “giao ước mới” là ngài đã làm cho giao ước cũ hết hiệu lực. Điều gì hết hiệu lực và đang cũ dần đi thì chẳng bao lâu nữa sẽ biến mất.

Chú thích