Hê-bơ-rơ 5:1-14

5  Mọi thầy tế lễ thượng phẩm từ trong loài người chọn ra thì được bổ nhiệm để phục vụ Đức Chúa Trời nhằm mang lại lợi ích cho con người, hầu dâng lễ vật và vật tế lễ vì cớ tội lỗi.  Ông có thể lấy lòng trắc ẩn mà đối xử với những người phạm tội do thiếu hiểu biết, vì ông cũng đương đầu với sự yếu đuối của mình;  bởi vậy, ông phải dâng lễ vật vì tội lỗi của mình giống như làm cho dân chúng.  Ngoài ra, một người không thể tự ý đảm nhận chức vụ vinh dự này, mà chỉ khi được Đức Chúa Trời gọi, như trong trường hợp A-rôn.  Đấng Ki-tô cũng không tự tôn vinh mình qua việc trở thành thầy tế lễ thượng phẩm, nhưng ngài được làm cho vinh hiển bởi đấng đã nói với ngài: “Con là con trai ta. Hôm nay ta đã trở thành cha của con”.  Và đấng ấy cũng nói trong một câu khác: “Con là thầy tế lễ đời đời giống như Mên-chi-xê-đéc”.  Trong thời gian sống trên đất, Đấng Ki-tô đã cất tiếng lớn dâng những lời nài xin và thỉnh cầu đầy nước mắt cho đấng có thể cứu mình khỏi cái chết, và ngài đã được đáp lời nhờ kính sợ Đức Chúa Trời.  Tuy là Con nhưng ngài đã học vâng lời từ những điều mình phải chịu;  và sau khi trở nên toàn vẹn, ngài được giao trách nhiệm mang lại sự cứu rỗi vĩnh viễn cho tất cả những người vâng lời ngài, 10  vì ngài đã được Đức Chúa Trời chỉ định làm thầy tế lễ thượng phẩm giống như Mên-chi-xê-đéc. 11  Chúng tôi có nhiều điều để nói về ngài, nhưng thật khó giải thích vì anh em đã trở nên chậm hiểu. 12  Lẽ ra bây giờ anh em phải làm thầy rồi, thế mà nay anh em cần được dạy lại từ đầu về những điều sơ đẳng trong thông điệp của Đức Chúa Trời; anh em lại cần sữa, thay vì thức ăn đặc. 13  Ai tiếp tục nuôi mình bằng sữa là chưa quen với lời công chính của Đức Chúa Trời, vì người ấy là con trẻ. 14  Còn thức ăn đặc thì dành cho người trưởng thành, cho người nhờ vận dụng khả năng nhận thức của mình mà khả năng ấy được luyện tập để phân biệt điều đúng, điều sai.

Chú thích