Hê-bơ-rơ 10:1-39

10  Luật pháp là bóng của những điều tốt lành sẽ đến, chứ không phải chính những điều đó. Thế nên, khi các thầy tế lễ dâng cùng một loại vật tế lễ hằng năm, họ không thể nào làm cho những người đến gần Đức Chúa Trời trở nên hoàn hảo.  Nếu được như thế thì không cần dâng vật tế lễ nữa, vì những người phụng sự Đức Chúa Trời sẽ không còn ý thức về tội lỗi, họ đã được tẩy sạch một lần là đủ.  Trái lại, hằng năm các vật tế lễ ấy nhắc họ nhớ về tội lỗi mình,  vì huyết của bò đực và của dê không thể xóa được tội lỗi.  Bởi vậy khi đến thế gian, Đấng Ki-tô nói: “‘Ngài không muốn lễ vật và vật tế lễ, nhưng ngài chuẩn bị cho con một thân thể.  Ngài không nhậm lễ vật thiêu và lễ vật chuộc tội’.  Rồi con nói: ‘Đức Chúa Trời ơi! Con đến (trong cuộn sách có viết về con) để làm theo ý muốn ngài’”.  Sau khi nói: “Ngài không muốn cũng chẳng nhậm vật tế lễ, lễ vật, lễ vật thiêu cùng lễ vật chuộc tội”, là những lễ vật được dâng lên theo Luật pháp,  thì Đấng Ki-tô nói: “Con đến để làm theo ý muốn ngài”. Đấng Ki-tô hủy bỏ những điều thứ nhất để lập điều thứ hai. 10  Bởi “ý muốn” ấy, chúng ta được làm nên thánh qua việc thân thể Chúa Giê-su Ki-tô được dâng lên một lần là đủ. 11  Ngoài ra, mỗi thầy tế lễ hằng ngày vào chỗ của mình mà phục vụ và thường dâng cùng một loại vật tế lễ, là những thứ không thể nào xóa bỏ hoàn toàn tội lỗi. 12  Nhưng ngài dâng vật tế lễ chuộc tội chỉ một lần là đủ, rồi ngồi bên hữu Đức Chúa Trời, 13  và từ đó đợi chờ cho đến khi những kẻ thù của ngài bị đặt làm bệ dưới chân ngài. 14  Vì nhờ một vật tế lễ mà ngài đã làm cho những người được nên thánh trở nên hoàn hảo mãi mãi. 15  Hơn nữa, thần khí cũng xác nhận điều đó với chúng ta, vì sau khi nói: 16  “Đức Giê-hô-va phán: ‘Đây là giao ước ta sẽ lập với chúng sau những ngày ấy. Ta sẽ đặt các luật lệ ta trong lòng chúng, và viết trong trí chúng’”, 17  thì thần khí nói: “Ta sẽ không nhớ đến tội và những việc làm bất chính của chúng nữa”. 18  Nơi đâu có sự tha thứ cho những điều ấy, nơi đó không cần lễ vật chuộc tội nữa. 19  Thế thì, hỡi anh em, vì nhờ huyết của Chúa Giê-su mà chúng ta dạn dĩ dùng con đường vào Nơi Chí Thánh, 20  là con đường mới và sống mà ngài đã mở cho chúng ta bằng cách đi qua bức màn là thân thể ngài, 21  và vì có thầy tế lễ vĩ đại coi sóc nhà Đức Chúa Trời, 22  nên chúng ta hãy đến gần Đức Chúa Trời với tấm lòng thành thật và đức tin trọn vẹn, bởi lòng mình đã được tẩy sạch khỏi một lương tâm xấu và thân thể mình đã được tắm bằng nước sạch. 23  Chúng ta hãy kiên trì công bố niềm hy vọng của mình, không hề nao núng, vì đấng đã hứa điều ấy là đấng trung tín. 24  Hãy quan tâm đến nhau để khuyến giục nhau bày tỏ tình yêu thương và làm việc lành, 25  chớ bỏ việc nhóm lại với nhau như một số người quen làm, nhưng hãy khuyến khích nhau, và khi thấy ngày ấy gần kề thì hãy làm như thế nhiều hơn nữa. 26  Vậy, nếu chúng ta đã tiếp nhận sự hiểu biết chính xác về sự thật mà vẫn cố tình bước đi trong tội lỗi thì không còn lễ vật nào để chuộc tội nữa, 27  nhưng chỉ còn chờ đợi sự phán xét đáng sợ và cơn giận phừng phừng sẽ thiêu hủy những kẻ chống đối Đức Chúa Trời. 28  Bất cứ ai xem thường Luật pháp Môi-se mà có hai hoặc ba người làm chứng thì sẽ bị xử tử không thương xót. 29  Còn người đã giày đạp Con Đức Chúa Trời, xem thường giá trị huyết giao ước đã làm cho mình nên thánh, và khinh thường thần khí mà qua đó Đức Chúa Trời thể hiện lòng nhân từ bao la thì anh em nghĩ sao? Chẳng phải người ấy đáng chịu hình phạt nặng hơn sao? 30  Vì chúng ta biết đấng đã phán: “Sự trả thù là của ta, ta sẽ báo trả”; và có lời viết: “Đức Giê-hô-va sẽ phán xét dân ngài”. 31  Rơi vào tay Đức Chúa Trời hằng sống quả là điều đáng sợ. 32  Tuy nhiên, hãy ghi nhớ những ngày trước đây, sau khi được soi sáng, anh em đã nhẫn nhịn và chịu khổ trong các thử thách cam go. 33  Khi thì anh em bị đưa ra sỉ nhục và ngược đãi trước công chúng, lúc thì chung vai sát cánh với những anh em chịu cảnh ấy. 34  Thật thế, anh em đã tỏ lòng thương cảm với những anh em đang chịu cảnh lao tù, cũng vui mừng chịu của cải mình bị cướp, vì biết rằng mình có một sản nghiệp lâu bền và tốt hơn. 35  Thế nên, hãy tiếp tục nói năng dạn dĩ thì anh em sẽ được ban thưởng dồi dào. 36  Anh em phải kiên trì, để sau khi làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì có thể nhận được điều ngài hứa. 37  Vì “một chút” nữa thôi, “đấng sắp đến sẽ đến, và ngài sẽ không chậm trễ”. 38  “Nhưng người công chính của ta sẽ sống nhờ đức tin”, và “nếu người sợ hãi mà thoái lui thì ta không hài lòng về người”. 39  Vậy, chúng ta chẳng phải là loại người vì sợ hãi mà thoái lui, để rồi bị hủy diệt, nhưng là loại người có đức tin để được gìn giữ sự sống.

Chú thích