Giăng 14:1-31

14  “Lòng anh em chớ bối rối lo âu. Hãy tin Đức Chúa Trời, và cũng tin tôi.  Trong nhà Cha tôi có nhiều chỗ ở. Nếu không phải thế, tôi đã cho anh em biết. Tôi sắp đi chuẩn bị một chỗ cho anh em.  Nếu tôi đi chuẩn bị chỗ cho anh em thì sẽ trở lại đón anh em về nhà tôi, để tôi ở đâu, anh em cũng ở đó.  Nơi tôi sắp đi, anh em biết đường đến rồi”.  Thô-ma hỏi: “Thưa Chúa, chúng tôi không biết ngài đi đâu, vậy làm sao biết đường?”.  Chúa Giê-su phán: “Tôi là đường đi, sự thật và sự sống. Không ai đến được với Cha nếu không qua tôi.  Nếu anh em đã biết tôi thì cũng biết Cha tôi; kể từ lúc này anh em biết ngài và đã thấy ngài”.  Phi-líp nói: “Thưa Chúa, xin chỉ Cha cho chúng tôi, như thế là đủ rồi”.  Chúa Giê-su đáp: “Tôi ở với anh em bấy lâu nay mà anh vẫn chưa biết tôi sao, anh Phi-líp? Ai đã thấy tôi là đã thấy Cha. Sao anh lại nói: ‘Xin chỉ Cha cho chúng tôi’? 10  Anh không tin tôi hợp nhất với Cha và Cha hợp nhất với tôi sao? Những điều tôi nói với anh em, tôi không nói theo ý riêng; Cha, là đấng vẫn hợp nhất với tôi, đang làm công việc ngài. 11  Hãy tin khi tôi nói tôi hợp nhất với Cha và Cha hợp nhất với tôi; nếu không, hãy tin dựa trên những việc tôi đã làm. 12  Tôi nói thật với anh em, ai thể hiện đức tin nơi tôi cũng sẽ làm những việc tôi làm; và người ấy sẽ làm những việc lớn hơn thế nữa, vì tôi sắp đến cùng Cha. 13  Ngoài ra, hễ anh em nhân danh tôi mà xin bất cứ điều gì thì tôi sẽ làm cho, để qua Con, Cha cũng được vinh hiển. 14  Nếu anh em nhân danh tôi mà xin bất cứ điều gì, tôi sẽ làm cho. 15  Nếu yêu thương tôi, anh em sẽ giữ các điều răn của tôi; 16  tôi sẽ xin Cha và ngài sẽ ban một sự trợ giúp khác để trợ giúp anh em mãi mãi, 17  là thần khí tỏ bày sự thật. Thế gian không nhận được thần khí, vì họ không thấy cũng không biết thần khí đó. Anh em thì biết, vì thần khí ấy luôn ở cùng anh em và ở trong anh em. 18  Tôi không để anh em côi cút đâu. Tôi sẽ đến với anh em. 19  Chẳng bao lâu nữa, thế gian sẽ không còn thấy tôi, nhưng anh em sẽ thấy, vì tôi sống thì anh em cũng sống. 20  Trong ngày đó, anh em sẽ biết rằng tôi hợp nhất với Cha tôi, anh em hợp nhất với tôi và tôi hợp nhất với anh em. 21  Ai tiếp nhận và giữ các điều răn của tôi là yêu thương tôi. Ai yêu thương tôi sẽ được Cha tôi yêu thương lại, tôi sẽ yêu thương người và tỏ cho người biết rõ về tôi”. 22  Giu-đa, không phải Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, hỏi: “Thưa Chúa, vì cớ nào ngài định tỏ cho chúng tôi biết rõ về ngài, nhưng lại không tỏ cho thế gian?”. 23  Chúa Giê-su trả lời: “Nếu ai yêu thương tôi thì giữ lời tôi, Cha tôi sẽ yêu thương người, chúng tôi sẽ đến với người và người sẽ ở với chúng tôi. 24  Ai không yêu thương tôi thì không giữ lời tôi. Những lời anh em đang nghe không phải của tôi mà của Cha, là đấng phái tôi đến. 25  Trong khi còn ở với anh em, tôi nói những điều ấy cho anh em. 26  Nhưng sự trợ giúp, là thần khí mà Cha sẽ ban qua danh tôi, sẽ giúp anh em hiểu mọi điều và nhớ lại tất cả những gì tôi đã nói với anh em. 27  Tôi để lại cho anh em sự bình an, tôi cho anh em sự bình an của tôi. Sự bình an tôi cho khác với sự bình an mà thế gian cho anh em. Đừng để lòng anh em bối rối và sợ hãi. 28  Anh em đã nghe tôi nói rằng: Tôi sắp đi và sẽ trở lại cùng anh em. Nếu yêu thương tôi, anh em sẽ vui mừng vì tôi sắp đến cùng Cha, vì Cha lớn hơn tôi. 29  Giờ tôi đã nói cho anh em biết trước điều đó, để khi nó xảy ra, anh em tin lời tôi. 30  Từ nay trở đi, tôi sẽ không nói với anh em nhiều nữa, vì kẻ cai trị thế gian này đang đến. Hắn không có quyền gì trên tôi, 31  nhưng để thế gian biết tôi yêu thương Cha, tôi làm theo như lệnh Cha đã truyền. Hãy đứng dậy, chúng ta đi khỏi đây thôi.

Chú thích