Công vụ 3:1-26

3  Một ngày nọ, Phi-e-rơ và Giăng lên đền thờ vào buổi cầu nguyện lúc khoảng ba giờ chiều.  Có một người bị què từ thuở lọt lòng mẹ được người ta khiêng đến, mỗi ngày họ đặt ông gần cổng đền thờ gọi là Cổng Đẹp để ông xin của bố thí từ những người vào đền thờ.  Khi thấy Phi-e-rơ và Giăng đang vào đền thờ, ông xin họ bố thí.  Nhưng hai người chăm chú nhìn ông, rồi Phi-e-rơ nói: “Hãy nhìn chúng tôi đây”.  Vì thế ông nhìn họ chăm chăm, chờ họ cho gì đó.  Tuy nhiên, Phi-e-rơ nói: “Vàng bạc tôi không có, nhưng điều tôi có tôi cho anh đây: Nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô người Na-xa-rét, hãy bước đi!”.  Rồi Phi-e-rơ nắm tay phải ông mà đỡ dậy. Tức thì hai bàn chân và mắt cá của ông trở nên vững chắc.  Ông đứng bật dậy và bắt đầu bước đi. Sau đó, ông cùng họ vào đền thờ, vừa đi vừa nhảy và ngợi khen Đức Chúa Trời.  Mọi người đều thấy ông vừa bước đi vừa ngợi khen Đức Chúa Trời. 10  Họ cũng nhận ra ông là người từng ngồi xin ăn tại Cổng Đẹp của đền thờ nên vô cùng kinh ngạc về điều đã xảy đến cho ông. 11  Trong khi ông đang nắm tay Phi-e-rơ và Giăng, dân chúng kéo đến chỗ họ tại nơi gọi là hành lang Sa-lô-môn, và rất ngạc nhiên trước sự việc xảy ra. 12  Thấy thế, Phi-e-rơ nói với dân chúng: “Hỡi người Y-sơ-ra-ên, sao anh em ngạc nhiên về điều này đến thế? Sao anh em nhìn chúng tôi chăm chăm như thể chúng tôi nhờ quyền năng hoặc lòng thành kính của mình mà khiến người ấy đi được? 13  Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, của Y-sác và của Gia-cốp, tức Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta, đã làm vinh hiển Tôi Tớ ngài là Chúa Giê-su, đấng mà anh em đã nộp và chối bỏ trước mặt Phi-lát khi ông đã quyết định thả ngài. 14  Đúng vậy, anh em đã chối bỏ đấng thánh và công chính ấy mà xin quan một điều, đó là ân xá cho kẻ giết người. 15  Còn Đấng Mở Đường Sự Sống thì anh em giết đi. Nhưng Đức Chúa Trời đã làm đấng ấy sống lại, và chúng tôi là những người làm chứng về điều đó. 16  Vì thế, qua danh của ngài, và bởi đức tin của chúng tôi nơi danh ngài mà người đàn ông này khỏe mạnh, người mà anh em đều thấy và biết. Chính đức tin chúng tôi có được bởi ngài đã làm người này hoàn toàn khỏe mạnh trước mắt tất cả anh em. 17  Hỡi anh em, tôi biết anh em đã hành động vô ý thức, và những người cai trị anh em cũng vậy. 18  Nhưng qua đó, Đức Chúa Trời đã làm ứng nghiệm những điều ngài báo trước bởi miệng các nhà tiên tri, ấy là Đấng Ki-tô phải chịu đau đớn. 19  Vậy, hãy ăn năn và quay trở lại để tội lỗi anh em được xóa sạch, hầu Đức Giê-hô-va mang lại kỳ thanh thản 20  và phái Đấng Ki-tô đến, đấng mà ngài đã định sẵn cho anh em là Chúa Giê-su. 21  Đấng ấy phải ở trên trời cho đến kỳ khôi phục mọi sự mà Đức Chúa Trời đã phán qua miệng các tiên tri thánh thời xưa. 22  Quả vậy, Môi-se đã nói: ‘Trong vòng dân tộc của anh em, Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ dấy lên cho anh em một đấng tiên tri như tôi. Anh em phải nghe theo những gì đấng ấy phán với anh em. 23  Ai không nghe đấng tiên tri ấy sẽ bị diệt trừ khỏi dân sự’. 24  Thật thế, tất cả các tiên tri, từ Sa-mu-ên trở đi, cũng đã công bố về những ngày đó. 25  Anh em là con cháu của các tiên tri ấy và của giao ước mà Đức Chúa Trời lập với các tổ phụ anh em. Ngài đã phán với Áp-ra-ham: ‘Nhờ người nối dõi của ngươi, mọi gia đình trên đất sẽ được phước’. 26  Sau khi dấy Tôi Tớ ngài lên, Đức Chúa Trời đã phái đấng ấy đến với anh em trước tiên, để ban phước cho anh em bằng cách giúp mỗi người từ bỏ việc làm gian ác của mình”.

Chú thích