2 Cô-rinh-tô 5:1-21

5  Chúng ta biết rằng nếu ngôi nhà dưới đất của mình, hay lều này, bị đổ nát, chúng ta sẽ được Đức Chúa Trời ban cho tòa nhà tồn tại mãi trên trời, không phải do tay người dựng nên.  Vì trong ngôi nhà này, chúng ta than thở, thiết tha nhận được tòa nhà trên trời, nhà ấy sẽ như áo che thân vậy;  nhờ thế, khi mặc vào, chúng ta sẽ không bị trần truồng.  Thật thế, ở trong lều này, chúng ta than thở, mang vác gánh nặng; không phải vì chúng ta muốn cởi nó ra mà vì muốn mặc cái khác vào, hầu cho sự sống vĩnh cửu có thể nuốt mất cái hay bị chết.  Đấng đã chuẩn bị chúng ta cho điều ấy chính là Đức Chúa Trời, ngài ban thần khí cho chúng ta để đảm bảo cho điều sẽ đến.  Vậy, chúng ta luôn tin chắc và biết rằng khi còn ở trong thân thể này thì chúng ta xa cách Chúa,  và chúng ta sống theo đức tin chứ không theo những gì mình thấy.  Chúng ta tin chắc và muốn ở cùng Chúa thay vì ở trong thân thể này.  Thế thì, dù ở với ngài hay xa cách ngài, chúng ta cũng quyết tâm làm đẹp lòng ngài. 10  Vì chúng ta đều phải trình diện trước ngôi phán xét của Đấng Ki-tô, hầu cho mỗi người có thể được thưởng phạt, tùy theo việc làm tốt hay xấu của mình khi còn ở trong thân thể này. 11  Bởi vậy, vì biết kính sợ Chúa nên chúng tôi tiếp tục thuyết phục người ta tin lời giảng của mình, nhưng Đức Chúa Trời biết rõ chúng tôi. Tuy nhiên, tôi hy vọng anh em cũng biết rõ chúng tôi. 12  Không phải chúng tôi muốn khoe mình với anh em lần nữa, nhưng cho anh em cớ để khoe về chúng tôi, hầu anh em có thể trả lời những người khoe khoang về bề ngoài chứ không khoe về những gì trong lòng. 13  Nếu chúng tôi bị mất trí, ấy là cho Đức Chúa Trời; nếu chúng tôi sáng suốt, ấy là cho anh em. 14  Tình yêu thương của Đấng Ki-tô thôi thúc chúng tôi, vì chúng tôi đã kết luận như vầy: Một người chết vì mọi người; quả vậy, mọi người đã chết; 15  và ngài chết cho mọi người, để những người sống thì không sống cho chính mình nữa, mà sống cho đấng đã chết vì họ và đã được sống lại. 16  Thế nên, từ nay trở đi, chúng ta không nhìn bất cứ người nào theo quan điểm con người. Nếu trước đây chúng ta nhìn Đấng Ki-tô theo quan điểm con người, thì nay chúng ta không theo cách nhìn ấy nữa. 17  Vậy, nếu ai hợp nhất với Đấng Ki-tô, người ấy là tạo vật mới. Những điều cũ đã qua đi. Này! Những điều mới đã xuất hiện. 18  Nhưng tất cả đều đến từ Đức Chúa Trời, là đấng khiến chúng ta hòa thuận lại với ngài qua Đấng Ki-tô và ban cho chúng ta chức vụ giải hòa. 19  Đó là rao truyền rằng qua Đấng Ki-tô, Đức Chúa Trời đã khiến thế gian hòa thuận lại với ngài, không kể tội lỗi của họ, và giao cho chúng ta thông điệp giải hòa. 20  Vậy, chúng ta là đại sứ thay mặt cho Đấng Ki-tô, như thể Đức Chúa Trời dùng chúng ta để kêu gọi người ta. Thay mặt Đấng Ki-tô, chúng ta nài xin người ta: “Hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời”. 21  Đức Chúa Trời đã làm cho đấng không có tội trở thành lễ vật chuộc tội cho chúng ta, để nhờ đấng ấy mà chúng ta trở nên công chính trước mặt Đức Chúa Trời.

Chú thích