2 Cô-rinh-tô 3:1-18

3  Chúng tôi có cần giới thiệu mình nữa không? Hay như những người khác, chúng tôi cần thư giới thiệu với anh em hoặc thư do anh em giới thiệu?  Chính anh em là thư giới thiệu của chúng tôi, được khắc trong lòng chúng tôi, là thư mà mọi người đều biết và đọc.  Vì anh em chứng tỏ mình là thư giới thiệu từ Đấng Ki-tô được viết bởi chúng tôi, là những người phục vụ, không phải viết bằng mực nhưng bằng thần khí của Đức Chúa Trời hằng sống, không phải khắc trên bảng đá mà trên bảng bằng da thịt, tức là lòng.  Nhờ Đấng Ki-tô, chúng tôi có niềm tin chắc như thế nơi Đức Chúa Trời.  Chúng tôi không có ý nói rằng tự chúng tôi có đủ tư cách làm công việc này, nhưng chúng tôi được như thế là nhờ Đức Chúa Trời.  Ngài cho chúng tôi đủ tư cách để phục vụ giao ước mới. Chúng tôi không phục vụ luật thành văn, mà phục vụ thần khí; vì luật ấy làm cho chết, còn thần khí làm cho sống.  Ngoài ra, nếu bộ luật dẫn đến cái chết và được khắc trên đá mà còn được ban ra trong sự vinh hiển, đến nỗi con cái Y-sơ-ra-ên không thể nhìn mặt Môi-se vì sự vinh hiển tỏa sáng trên mặt người, là sự vinh hiển sẽ biến mất,  thì lẽ nào việc ban phát thần khí không được vinh hiển hơn?  Vì nếu bộ luật dẫn đến sự đoán phạt còn được vinh hiển thì huống chi là việc ban phát sự công chính. 10  Chính bộ luật từng được vinh hiển giờ đã bị tước mất sự vinh hiển bởi một sự vinh hiển vượt trội hơn. 11  Nếu bộ luật bị loại bỏ đã được ban ra trong sự vinh hiển, thì giao ước mới còn được vinh hiển hơn nữa! 12  Vậy, vì có niềm hy vọng như thế nên chúng ta nói năng dạn dĩ, 13  không làm như Môi-se đã làm, khi ông lấy khăn che mặt mình để con cái Y-sơ-ra-ên không nhìn thấy sự vinh hiển của bộ luật sẽ bị loại bỏ. 14  Nhưng trí họ mê muội. Cho đến nay, tấm khăn ấy vẫn chưa mở lên khi người ta đọc giao ước cũ, vì nó chỉ được lấy đi bởi Đấng Ki-tô. 15  Thật vậy, cho đến nay, mỗi khi sách của Môi-se được đọc lên, tấm khăn vẫn phủ trên lòng họ. 16  Nhưng khi một người theo đường lối của Đức Giê-hô-va thì tấm khăn đó được lấy đi. 17  Đức Giê-hô-va là thần linh; và nơi nào có thần khí của Đức Giê-hô-va, nơi đó có tự do. 18  Tất cả chúng ta khi không có tấm khăn che mặt thì như cái gương phản chiếu sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va, được biến đổi giống với hình ảnh của ngài, phản chiếu sự vinh hiển ngày càng nhiều, y như Đức Giê-hô-va làm cho chúng ta biến đổi.

Chú thích