1 Phi-e-rơ 1:1-25

1  Phi-e-rơ, sứ đồ của Chúa Giê-su Ki-tô, gửi cho những anh em đang tạm trú rải rác tại các vùng Bon-tu, Ga-la-ti, Cáp-ba-đô-xi-a, A-si-a, Bi-thi-ni-a, là những người được chọn  theo sự biết trước của Đức Chúa Trời là Cha và được làm nên thánh bởi thần khí, hầu họ vâng lời và được huyết của Chúa Giê-su Ki-tô rảy lên: Nguyện anh em được hưởng lòng nhân từ bao la và sự bình an nhiều hơn.  Chúc tạ Đức Chúa Trời, Cha của Chúa Giê-su Ki-tô chúng ta, vì theo lòng thương xót lớn lao của ngài, ngài làm cho chúng ta được sinh lại để nhận niềm hy vọng chắc chắn qua sự sống lại của Chúa Giê-su Ki-tô,  để nhận sản nghiệp không mục nát, không ô uế và không suy tàn. Sản nghiệp ấy dành sẵn trên trời cho anh em,  là những người nhờ đức tin mà được che chở bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, hầu nhận sự cứu rỗi sẽ được tiết lộ trong kỳ cuối cùng.  Thế nên anh em rất đỗi vui mừng, dù trong một thời gian ngắn phải chịu khốn khổ bởi mọi loại thử thách,  hầu cho đức tin đã trải qua thử thách, quý hơn vàng là thứ vẫn bị hư mất dù đã thử qua lửa, có thể khiến anh em được ngợi khen, vinh hiển và tôn vinh vào lúc Chúa Giê-su Ki-tô được tỏ lộ.  Tuy chưa bao giờ thấy ngài nhưng anh em vẫn yêu thương ngài. Dù hiện nay không thấy ngài nhưng anh em vẫn thể hiện đức tin nơi ngài và rất đỗi vui mừng, với niềm vui tuyệt vời khôn tả,  vì anh em biết chắc rằng nhờ đức tin mà mình sẽ đạt được mục tiêu, tức sự cứu rỗi của anh em. 10  Về sự cứu rỗi này, các nhà tiên tri, là những người nói trước về lòng nhân từ bao la dành cho anh em, đã chăm chỉ tìm tòi và nghiên cứu kỹ càng. 11  Họ luôn tra cứu về những điều sẽ xảy ra liên quan đến Đấng Ki-tô và xảy ra vào thời điểm nào, theo như thần khí trong họ cho biết, vì thần khí có làm chứng trước về nỗi khốn khổ của Đấng Ki-tô cùng sự vinh hiển theo sau. 12  Họ được tiết lộ rằng họ không phục vụ chính mình mà phục vụ anh em, bằng cách cung cấp những gì nay được báo cho anh em qua những người công bố tin mừng nhờ thần khí đến từ trời. Các thiên sứ cũng ước ao được hiểu thấu những điều đó. 13  Vì vậy, hãy dồn hết tâm trí cho công việc, hãy giữ tinh thần hoàn toàn tỉnh táo; hãy đặt hy vọng nơi lòng nhân từ bao la sẽ được tỏ với anh em, vào lúc Chúa Giê-su Ki-tô được tỏ lộ. 14  Là con cái biết vâng lời, anh em đừng* để bị rập khuôn theo những ham muốn mình từng có khi còn thiếu hiểu biết, 15  nhưng hãy nên thánh trong mọi cách ăn ở của mình theo như Đấng Thánh đã gọi anh em, 16  bởi có lời viết rằng: “Các ngươi phải thánh khiết, vì ta là thánh”. 17  Hơn nữa, nếu anh em kêu cầu Cha, là đấng phán xét không thiên vị tùy theo việc làm của mỗi người, thì hãy ăn ở với lòng kính sợ trong thời gian sống tạm trú. 18  Vì anh em biết rằng chẳng phải bởi những thứ có thể hư nát như bạc hoặc vàng mà anh em được giải cứu khỏi lối sống vô ích do các tổ phụ truyền lại. 19  Nhưng ấy là bởi huyết báu của Đấng Ki-tô, giống như huyết của chiên con không tì vết. 20  Thật thế, ngài được Đức Chúa Trời chọn từ trước khi thành lập thế gian nhưng đã xuất hiện vào cuối thời kỳ này, vì lợi ích của anh em. 21  Nhờ Đấng Ki-tô mà anh em trở thành những người tin Đức Chúa Trời, đấng làm Đấng Ki-tô sống lại và ban cho sự vinh hiển; hầu anh em đặt đức tin cùng hy vọng nơi Đức Chúa Trời. 22  Nay anh em đã tẩy sạch mình bằng cách vâng theo sự thật, nhờ thế có được tình huynh đệ không giả dối, vậy hãy tha thiết yêu thương nhau từ đáy lòng. 23  Anh em đã được sinh lại, không phải bởi hạt giống có thể mục rữa nhưng bởi hạt giống không thể mục rữa, qua lời của Đức Chúa Trời hằng sống và đời đời. 24  Vì “mọi người giống như cỏ, và sự vinh hiển của họ như hoa cỏ; cỏ khô hoa rụng, 25  nhưng lời Đức Giê-hô-va tồn tại mãi mãi”. “Lời” ấy là tin mừng được công bố cho anh em.

Chú thích