CHƯƠNG TRÌNH NHÓM HỌP LỐI SỐNG VÀ THÁNH CHỨC Tháng 5 và 6 năm 2021

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Giữ lời hứa nguyện

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

“Đuổi hết dân ở đó”

CẢI THIỆN THÁNH CHỨC

Minh họa cho điểm chính

CẢI THIỆN THÁNH CHỨC

Gợi ý cho cuộc trò chuyện