Người công bố ở Azerbaijan mời nhận sách mỏng Tin mừng

CHƯƠNG TRÌNH NHÓM HỌP LỐI SỐNG VÀ THÁNH CHỨC Tháng 8 năm 2017

Lời trình bày mẫu

Lời trình bày mẫu mời nhận Tỉnh Thức! và dùng Kinh Thánh để dạy về lý do Đức Chúa Trời tạo ra con người. Dùng những gợi ý này để soạn lời trình bày riêng.

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Đức Giê-hô-va ban thưởng cho một nước ngoại giáo

Đức Giê-hô-va ban thưởng cho quân Ba-by-lôn sau 13 năm vây hãm Ty-rơ. Ngài quý trọng sự hy sinh và công việc thể hiện lòng trung thành của anh chị ra sao?

LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Vun trồng các đức tính tin kính—Khiêm nhường

Tại sao khiêm nhường là quan trọng? Làm sao thể hiện đức tính này? Làm thế nào gương của Chúa Giê-su và lời cầu nguyện giúp chúng ta vun trồng tính này?

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Trọng trách của người canh

Người canh có trọng trách cảnh báo thành về nguy hiểm sắp đến. Ý của Đức Giê-hô-va là gì khi bổ nhiệm Ê-xê-chi-ên làm người canh dân Y-sơ-ra-ên?

LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Vun trồng các đức tính tin kính—Can đảm

Tại sao chúng ta phải vượt qua sự sợ loài người? Làm sao việc suy ngẫm, cầu nguyện và tin cậy Đức Giê-hô-va giúp chúng ta vun trồng tính can đảm?

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Gót ở xứ Ma-gót sẽ sớm bị hủy diệt

Kinh Thánh miêu tả những biến cố sẽ xảy ra trước và sau khi Gót ở xứ Ma-gót bị hủy diệt.

LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Vun trồng các đức tính tin kính—Đức tin

Như Áp-ra-ham, chúng ta phải thể hiện đức tin nơi Đức Giê-hô-va ngay cả khi khó làm thế. Làm sao chúng ta có thể xây đắp đức tin và lòng trung thành mạnh mẽ?

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Anh chị và khải tượng của Ê-xê-chi-ên về đền thờ

Khải tượng của Ê-xê-chi-ên về đền thờ nhắc chúng ta nhớ tiêu chuẩn cao của Đức Giê-hô-va về sự thờ phượng thanh sạch. Khải tượng này cho chúng ta động lực nào?

LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Khi nào tôi lại có thể làm tiên phong phụ trợ?

Một cách rất tốt để dâng vật tế lễ là lời ngợi khen là làm tiên phong phụ trợ. Anh chị có thể gia tăng thánh chức theo cách này không?