Skip to content

Skip to table of contents

Ngày 24-30 tháng 6

PHI-LÍP 1-4

Ngày 24-30 tháng 6
  • Bài hát 33 và cầu nguyện

  • Bình luận mở đầu (3 phút hoặc ít hơn)

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

CẢI THIỆN THÁNH CHỨC

LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

  • Bài hát 45

  • Ai đang làm chủ: Bạn hay thiết bị điện tử?: (5 phút) Mở video. Rồi trả lời những câu hỏi sau: Thiết bị điện tử giúp ích như thế nào? Việc nghiện thiết bị điện tử có thể dẫn đến những điều tai hại nào? Làm thế nào một người có thể nhận ra mình bị nghiện thiết bị điện tử? Chúng ta cần làm một số điều thực tế nào để cho thấy mình “nhận biết những điều quan trọng hơn”? (Phl 1:10)

  • Chọn loại giải trí một cách khôn ngoan”: (10 phút) Thảo luận. Mở video Mình nên chọn loại giải trí nào?.

  • Phần học Kinh Thánh của hội thánh: (30 phút) jy chg 72

  • Ôn lại và giới thiệu qua chương trình tuần tới (3 phút)

  • Bài hát 76 và cầu nguyện