Skip to content

Skip to table of contents

Thứ ba, ngày 7-4-2020—Lễ Tưởng Niệm sự hy sinh của Chúa Giê-su

Thứ ba, ngày 7-4-2020—Lễ Tưởng Niệm sự hy sinh của Chúa Giê-su

Trong mùa Lễ Tưởng Niệm hằng năm, nhiều tín đồ đạo Đấng Ki-tô suy ngẫm về tình yêu thương cao cả nhất mà Đức Giê-hô-va và Con ngài, là Chúa Giê-su, đã thể hiện (Gi 3:16; 15:13). Khi dùng biểu đồ sau đây, anh chị có thể so sánh các lời tường thuật trong sách Phúc âm về giai đoạn cuối trong thánh chức của Chúa Giê-su ở Giê-ru-sa-lem. Những sự kiện này được thảo luận trong Phần 6 của sách Chúa Giê-su—Đường đi, chân lý, sự sống. Tình yêu thương của Đức Giê-hô-va và Chúa Giê-su thúc đẩy anh chị làm gì?—2Cô 5:14, 15; 1Gi 4:16, 19.

GIAI ĐOẠN CUỐI TRONG THÁNH CHỨC Ở GIÊ-RU-SA-LEM

Thời gian

Địa điểm

Sự kiện

Ma-thi-ơ

Mác

Lu-ca

Giăng

33, 8 Ni-san (Ngày 1-2 tháng 4 năm 2020)

Bê-tha-ni

Chúa Giê-su đến trước Lễ Vượt Qua sáu ngày

 

 

 

11:55–12:1

9 Ni-san (Ngày 2-3 tháng 4 năm 2020)

Bê-tha-ni

Ma-ri đổ dầu trên đầu và chân ngài

26:6-13

14:3-9

 

12:2-11

Bê-tha-ni đến Bê-pha-giê đến Giê-ru-sa-lem

Cưỡi lừa vào thành Giê-ru-sa-lem cách vẻ vang

21:1-11,14-17

11:1-11

19:29-44

12:12-19

10 Ni-san (Ngày 3-4 tháng 4 năm 2020)

Bê-tha-ni đến Giê-ru-sa-lem

Rủa cây vả; dọn sạch đền thờ một lần nữa

21:18, 19; 21:12, 13

11:12-17

19:45, 46

 

Giê-ru-sa-lem

Trưởng tế và thầy kinh luật mưu giết ngài

 

11:18, 19

19:47, 48

 

Đức Giê-hô-va phán; Chúa Giê-su báo trước cái chết của ngài; việc người Do Thái không tin làm ứng nghiệm lời tiên tri Ê-sai

 

 

 

12:20-50

11 Ni-san (Ngày 4-5 tháng 4 năm 2020)

Bê-tha-ni đến Giê-ru-sa-lem

Bài học từ cây vả héo

21:19-22

11:20-25

 

 

Giê-ru-sa-lem, đền thờ

Quyền của ngài bị thách thức; minh họa: hai con trai

21:23-32

11:27-33

20:1-8

 

Minh họa: những người trồng nho giết người, tiệc cưới

21:33–22:14

12:1-12

20:9-19

 

Câu hỏi về Đức Chúa Trời và Sê-sa, sự sống lại, điều răn quan trọng nhất

22:15-40

12:13-34

20:20-40

 

Hỏi đoàn dân xem Đấng Ki-tô có phải là con vua Đa-vít không

22:41-46

12:35-37

20:41-44

 

Khốn cho thầy kinh luật và người Pha-ri-si

23:1-39

12:38-40

20:45-47

 

Quan sát bà góa đóng góp

 

12:41-44

21:1-4

 

Núi Ô-liu

Dấu hiệu về sự hiện diện của ngài

24:1-51

13:1-37

21:5-38

 

Minh họa: mười trinh nữ, ta-lâng, chiên và dê

25:1-46

 

 

 

12 Ni-san (Ngày 5-6 tháng 4 năm 2020)

Giê-ru-sa-lem

Nhà lãnh đạo Do Thái mưu giết ngài

26:1-5

14:1, 2

22:1, 2

 

Giu-đa bàn mưu phản bội

26:14-16

14:10, 11

22:3-6

 

13 Ni-san (Ngày 6-7 tháng 4 năm 2020)

Ở gần và tại Giê-ru-sa-lem

Chuẩn bị cho Lễ Vượt Qua cuối

26:17-19

14:12-16

22:7-13

 

14 Ni-san (Ngày 7-8 tháng 4 năm 2020)

Giê-ru-sa-lem

Ăn Lễ Vượt Qua với các sứ đồ

26:20, 21

14:17, 18

22:14-18

 

Rửa chân cho các sứ đồ

 

 

 

13:1-20

Chúa Giê-su cho biết Giu-đa là kẻ phản bội và bảo hắn đi khỏi

26:21-25

14:18-21

22:21-23

13:21-30

Thiết lập Bữa Ăn Tối Của Chúa (1Cô 11:23-25)

26:26-29

14:22-25

22:19, 20, 24-30

 

Báo trước sự chối bỏ của Phi-e-rơ và sự tan lạc của các sứ đồ

26:31-35

14:27-31

22:31-38

13:31-38

Hứa ban sự giúp đỡ; minh họa: cây nho thật; ban điều răn về tình yêu thương; lời cầu nguyện cuối với các sứ đồ

 

 

 

14:1–17:26

Ghết-sê-ma-nê

Nỗi đau buồn tột độ trong vườn; bị phản bội và bị bắt

26:30, 36-56

14:26, 32-52

22:39-53

18:1-12

Giê-ru-sa-lem

An-ne tra hỏi; Cai-pha và Tòa Tối Cao xét xử; Phi-e-rơ chối bỏ ngài

26:57–27:1

14:53–15:1

22:54-71

18:13-27

Kẻ phản bội là Giu-đa đi treo cổ (Cv 1:18, 19)

27:3-10

 

 

 

Đứng trước Phi-lát, giải đến Hê-rốt, rồi trở lại Phi-lát

27:2, 11-14

15:1-5

23:1-12

18:28-38

Phi-lát muốn tha Chúa Giê-su nhưng người Do Thái xin tha Ba-ra-ba; bị kết án tử hình trên cây cột

27:15-30

15:6-19

23:13-25

18:39–19:16

(kh. 3 giờ chiều)

Gô-gô-tha

Chết trên cây khổ hình

27:31-56

15:20-41

23:26-49

19:16-30

Giê-ru-sa-lem

Thi thể được hạ xuống khỏi cây cột và đặt vào mộ

27:57-61

15:42-47

23:50-56

19:31-42

15 Ni-san (Ngày 8-9 tháng 4 năm 2020)

Giê-ru-sa-lem

Trưởng tế và người Pha-ri-si cho lính canh giữ mộ và niêm phong lại

27:62-66

 

 

 

16 Ni-san (Ngày 9-10 tháng 4 năm 2020)

Giê-ru-sa-lem và vùng phụ cận;Em-ma-út

Chúa Giê-su được sống lại; hiện ra với các môn đồ năm lần

28:1-15

16:1-8

24:1-49

20:1-25

Sau 16 Ni-san

Giê-ru-sa-lem; Ga-li-lê

Hiện ra nhiều lần hơn với các môn đồ (1Cô 15:5-7; Cv 1:3-8); chỉ dẫn; ra lệnh đào tạo môn đồ

28:16-20

 

 

20:26–21:25