Các con sinh tế là hình bóng cho vật tế lễ hoàn hảo là Chúa Giê-su

CHƯƠNG TRÌNH NHÓM HỌP LỐI SỐNG VÀ THÁNH CHỨC Tháng 11 năm 2020