Rao giảng tin mừng cho một người hái trà ở Cameroon

CHƯƠNG TRÌNH NHÓM HỌP LỐI SỐNG VÀ THÁNH CHỨC Tháng 7 năm 2016

Lời trình bày mẫu

Những gợi ý cho việc mời nhận Tháp Canh và sách mỏng Tin mừng từ Đức Chúa Trời!. Dùng những lời trình bày mẫu này để soạn lời trình bày riêng.

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Ngợi khen Đức Giê-hô-va, đấng nghe lời cầu nguyện

Tại sao nên cầu nguyện về những điều mình hứa với ngài? Làm sao anh chị có thể bày tỏ lòng tin cậy Đức Giê-hô-va trong lời cầu nguyện? (Thi-thiên 61-65)

LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Việc giữ đời sống đơn giản giúp chúng ta ngợi khen Đức Chúa Trời

Việc đơn giản hóa đời sống có thể giúp anh chị làm được những gì? Anh chị có thể noi theo lối sống của Chúa Giê-su như thế nào?

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Dân của Đức Giê-hô-va sốt sắng về sự thờ phượng thật

Lòng sốt sắng của Đa-vít dạy chúng ta điều gì? Lòng sốt sắng của chúng ta thôi thúc mình làm gì? (Thi-thiên 69-72).

LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Anh chị có thể thử một năm không?

Một đời sống thỏa nguyện cùng với nhiều ân phước đang chờ đợi những ai sẵn sàng thử.

LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Thời gian biểu cho việc làm tiên phong đều đều

Anh chị có lẽ sẽ ngạc nhiên khi thấy việc làm tiên phong đều đều là nằm trong tầm tay ngay cả đối với những người có thời gian và sức lực hạn chế.

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Nhớ đến các công việc của Đức Giê-hô-va

Công việc của Đức Giê-hô-va bao gồm những gì? Việc suy ngẫm về những công việc đó mang lại lợi ích cho chúng ta như thế nào? (Thi-thiên 74-78).

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Ai quan trọng nhất trong đời anh chị?

Người viết Thi-thiên 83 cho thấy Đức Giê-hô-va là đấng quan trọng nhất trong đời ông. Làm sao chúng ta có thể cho thấy điều đó cũng đúng trong đời mình?