Skip to content

Skip to table of contents

 LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Cách sử dụng sách Kinh Thánh dạy chúng ta điều gì?

Cách sử dụng sách Kinh Thánh dạy chúng ta điều gì?

Sách “Kinh Thánh dạy chúng ta điều gì?” tương tự như sách Kinh Thánh thật sự dạy gì?. Cả hai công cụ này trong hộp dụng cụ dạy dỗ của chúng ta đều trình bày các sự thật giống nhau theo cùng một trình tự. Tuy nhiên, sách “Kinh Thánh dạy chúng ta điều gì?” dùng từ ngữ và cách lý luận đơn giản hơn. Sách này được thiết kế cho những người có thể gặp khó khăn trong việc hiểu sách Kinh Thánh thật sự dạy gì?. Sách “Kinh Thánh dạy chúng ta điều gì?” không có phụ lục. Thay vì thế, sách này có các chú thích giải thích đơn giản một số thuật ngữ và khái niệm trong bài chính. Các chương của sách không có những câu hỏi giới thiệu hoặc khung ôn lại. Thay vì thế, cuối mỗi chương đều có phần tóm lược các sự thật Kinh Thánh đã được giải thích trong bài chính. Giống như sách Kinh Thánh thật sự dạy gì?, sách “Kinh Thánh dạy chúng ta điều gì?” có thể được mời nhận vào bất cứ lúc nào, ngay cả khi sách này không phải là ấn phẩm mời nhận trong tháng. Chúng ta có thể dùng những đặc điểm của sách “Kinh Thánh dạy chúng ta điều gì?” ra sao khi điều khiển học hỏi Kinh Thánh?

TÓM LƯỢC: Khi điều khiển học hỏi, chúng ta thường dùng phương pháp đọc đoạn trong sách Kinh Thánh thật sự dạy gì? và sau đó đọc câu hỏi. Phương pháp này thích hợp với phần lớn người ta. Nhưng giả sử học viên không thạo ngôn ngữ của sách hoặc đọc không tốt. Trong trường hợp đó, anh chị có thể dùng sách “Kinh Thánh dạy chúng ta điều gì?”. Khi đó, anh chị có thể dùng các phần tóm lược của chương để làm nền tảng cho cuộc học hỏi và khuyến khích học viên tự đọc bài chính. Thông thường, mỗi sự thật Kinh Thánh có thể được dạy trong một buổi học kéo dài khoảng 15 phút. Vì các phần tóm lược không bao gồm những chi tiết trong bài chính nên người dạy cần phải chuẩn bị kỹ và lưu ý đến nhu cầu của học viên. Nếu người dạy điều khiển học hỏi từ bài chính, thì các phần tóm lược có thể được dùng để ôn lại.

CHÚ THÍCH: Các thuật ngữ và khái niệm thuộc phần chú thích được xếp theo thứ tự mà chúng xuất hiện trong bài chính. Người dạy có thể quyết định thảo luận các chú thích của sách “Kinh Thánh dạy chúng ta điều gì?” trong buổi học hay không.

* Sách này chưa có trong tiếng Việt.