Đi đến nội dung

Hãy tưởng nhớ sự hy sinh của Chúa Giê-su

Hãy tưởng nhớ sự hy sinh của Chúa Giê-su

Hàng năm, Nhân Chứng Giê-hô-va tưởng nhớ đến sự hy sinh của Chúa Giê-su theo cách ngài đã thiết lập (Lu-ca 22:19, 20). Chúng tôi nồng nhiệt mời bạn cùng tham dự dịp trọng đại này. Bạn sẽ biết cuộc đời và cái chết của Chúa Giê-su có thể mang lại lợi ích gì cho bạn.