Đi đến nội dung

KINH THÁNH THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG

Sức mạnh đến từ việc phụng sự Đức Giê-hô-va

Sức mạnh đến từ việc phụng sự Đức Giê-hô-va

Một câu Kinh Thánh đã đảm bảo với anh Hércules rằng anh có thể thay thế bản tính hung dữ của mình bằng một nhân cách mới.