Đi đến nội dung

KINH THÁNH THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG

Tôi đã từ bỏ tôn giáo

Tôi đã từ bỏ tôn giáo

Anh Tom muốn tin nơi Đức Chúa Trời nhưng thất vọng về tôn giáo. Hãy xem làm thế nào việc học Kinh Thánh đã giúp anh ấy tìm được hy vọng.