TỈNH THỨC!

Đến thăm Kazakhstan

Trước đây người Kazakh sống du mục và ở trong lều yurt. Đời sống hiện đại của họ vẫn giữ những nét truyền thống của tổ tiên như thế nào?